-----------------------------UĞUR ERDEM'in HABERi-----------------------------
haberin devamı altta

T.C.
DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2009116602
Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile dayalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, 23.12.2009 tarihinde ilan edilen 11 özel hukuk tüzel kişisine işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi verilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 15.8.2009 tarih, 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan “... veya özel hukuk tüzel kişileri” ibaresinin YÜRÜTMESiNiN DURDURULMASINA 15.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YEDİNCİ BÖLÜM

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri ve Sınavları

             Eğitimlerin Düzenlenmesi

             MADDE 40 - (1) İş Yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, kuruluş kanunlarında iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenir.


ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLiK BAKANLIĞI-İSG WEB SiTESiNDEN
haberin aslı: http://www.isggm.gov.tr/article.php?article_id=333

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU
Bakanlığımıza 30/04/2010 tarihinde tebliğ edilen Danıştay 10. Dairesinin 29/03/2010 tarih ve 2010/696 Esas sayılı kararı ile 15/08/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili bazı maddelerinin idaremiz savunması ve ara kararı cevapları alındıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere yürütülmesi durdurulmuştur. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesi gereğince Danıştay ilgili Dairesince yeni bir karar verilinceye kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav, belgelendirme ve görevlendirmeleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler durdurulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
Ek:Danıştay 10 Daire KARARI