ANA SAYFAYA DÖN

11 Aralık 2009 CUMA      Resmî Gazete           Sayı : 27429

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

E K L E R

1. Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

2. Tünel Kalıpçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

3. Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

4. Beton Santral Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

6. Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

7. Ön İplik Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

8. İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

9. İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

10. İplik Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı