ANA SAYFAYA DÖN

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 16/06/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25494

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 - (Değişik madde: 23/10/2004 - 25622 S.R.G. Yön/1.mad) *1* 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1'deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

Sağlık Raporu

Madde 5 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/1.mad) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, (Ek ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/1.mad) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 - Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 - İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

Kapsam Belirleme

Madde 10 - EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EKLER

EK - I

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

Sütun 1 : Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

Sütun 2 : 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler

Sütün 1   Sütun 2

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerin de kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). ___ ___

2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. ___ ___

3 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler. ___ ___

6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. ___ ___

7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri. ___ ___

8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler). ___ ___

9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler). ___ ___

11 Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. ___ ___

12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. ___ ___

13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. K Gİ

14 (Mülga ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad) fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. K Gİ

15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler. K Gİ

16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler. ___ ___

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler. ___ ___

18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler. ___ ___

19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri. ___ ___

20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). K ___

21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri. ___ ___

22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). ___ ___

23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). ___ ___

24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

25 10 kg'yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. ___ ___

26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri. ___ ___

27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. K ___

28 Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri. ___ ___

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. ___ ___

30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. K Gİ

YAPI İŞLERİ

31 Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). ___ ___

32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri. ___ ___

33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. ___ ___

34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. ___ ___

35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. ___ ___

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. ___ ___

37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, trikloretilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler. ___ ___

38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir). ___ ___

39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. ___ ___

40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri. ___ ___

41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. ___ ___

42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. ___ ___

43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. ___ ___

44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. ___ ___

45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler. ___ ___

46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri). ___ ___

47 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

48 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. ___ ___

50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri. ___ ___

52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. ___ ___

53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. ___ ___

54 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. ___ ___

55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. ___ ___

56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. ___ ___

57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. ___ ___

58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. K ___

59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). K Gİ

60 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. ___ ___

62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K ___

63 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. K ___

65 Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). K ___

66 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc'nin imali ve pvc'den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K Gİ

İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

67 Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ

68 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri. K ___

70 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

71 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. K ___

73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K ___

74 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad) imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K ___

75 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. ___ ___

77 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

78 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

79 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ

80 Selüloz üretimi işleri. K Gİ

81 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri. ___ ___

82 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

83 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

84 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

85 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

86 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

87 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

88 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

89 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

90 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

91 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

92 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir). ___ ___

93 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

94 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri. ___ ___

96 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

97 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

98 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri. ___ ___

100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. ___ ___

101 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. ___ ___

103 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri. ___ ___

104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler. ___ ___

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

105 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___

109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. ___ ___

110 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

111 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

112 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

113 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri. ___ ___

114 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

115 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

116 Tarım ilaçları kullanımı işleri ___ ___

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri. ___ ___

HABERLEŞME

118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, (Değişik ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad) bakım, onarım ve altyapı işleri, işleri. ___ ___

ÇEŞİTLİ İŞLER

119 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. ___ ___

120 Sünger avcılığı işleri. ___ ___

121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. K ___

122 İtfaiye işleri. ___ ___

123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. ___ ___

124 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

125 Kanalizasyon ve fosseptik işleri. ___ ___

126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler. K ___

127 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler. ___ ___

129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler. ___ ___

130 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. K ___

131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. K ___

132 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

133 Her türlü mürekkep (Mülga ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad) imali işleri. K Gİ

134 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

135 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

136 Hayvan tahniti işleri. K ___

137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. K ___

138 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

139 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. ___ ___

140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. K ___

141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler. K ___

142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. ___ ___

143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. K ___

144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. K ___

145 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. K ___

147 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

148 Her türlü siloculuk işleri. K ___

149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, (Mülga ibare: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)). K ___

150 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

151 (Mülga sıra: 07/03/2010 - 27514 S.R.G. Yön/2.mad)

152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. K ___

153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri. K ___

EK - II

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

İŞYERİNİN

Sicil no:

Unvanı:

Adresi:

Tel ve faks:

İŞÇİNİN

Adı ve soyadı:

Cinsiyeti:

Eğitim durumu:

Medeni durumu: Çocuk sayısı:

Ev Adresi:

Tel:

Mesleği:

Yaptığı iş:

Çalıştığı bölüm:

Daha önce çalıştığı yerler:

İşkolu Yaptığı iş Giriş-çıkış tarihi

1.

2.

3.

Özgeçmişi:

Kan grubu:

Konjenital/kronik hastalık:

Bağışıklama:

- Tetanoz:

- Hepatit:

- Diğer:

Soygeçmişi:

Anne Baba Kardeş Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ:

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır Evet Tarih

- Balgamlı öksürük

- Nefes darlığı

- Göğüs ağrısı

- Çarpıntı

- Sırt ağrısı

- İshal veya kabızlık

- Eklemlerde ağrı

- Diğer (Belirtiniz)

2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

Hayır Evet Tarih

- Kalp hastalığı

- Şeker hastalığı

- Böbrek rahatsızlığı

- Sarılık

- Mide veya oniki parmak ülseri

- İşitme kaybı

- Görme bozukluğu

- Sinir sistemi hastalığı

- Deri hastalığı

- Besin zehirlenmesi

- Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

Hayır Evet ise tanı

4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır Evet ise nedir

5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır Evet ise nedir

6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne gittiniz mi?

Hayır Evet ise tanı

7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır Evet ise nedir ve oranı

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır Evet ise nedir

9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır

Bırakmış ..........ay/yıl önce .............ay/yıl içmiş ...........adet/gün içmiş

Evet ..........yıldır ..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır

Bırakmış ..............yıl önce ..............yıl içmiş ................sıklıkla içmiş

Evet ...............yıldır ..............sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

a) Duyu organları

- Göz

- Kulak-Burun-Boğaz

- Deri

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

c) Solunum sistemi muayenesi

d) Sindirim sistemi muayenesi

e) Ürogenital sistem muayenesi

f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

g) Nörolojik muayene

ğ) Psikiyatrik muayene

h) Diğer

-TA: / mm-Hg

-Nb: / dk.

-Boy: Kilo: BMI:

LABORATUVAR BULGULARI:

a) Biyolojik analizler

- Kan

- İdrar

b) Radyolojik analizler

c) Fizyolojik analizler

- Odyometre

- SFT

d) Psikolojik testler

e) Diğer

 

 

KANAAT VE SONUÇ:

1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

İMZA TARİH: ........ / ......... / ..................

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)ALTTA ESKi HALİ MEVCUT


Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği[1]

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmi gazete tarih ve sayı: 16.06.2004/25494

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 ( Değişik: 23.10.2004/25622)– 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur."

Sağlık Raporu

Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

Kapsam Belirleme

Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


 

[1] : 23.10.2004/25622 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik işlenmiştir

 


 

EK I

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

 

 

 

Kadınların

çalıştırılabilecekleri işler

16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını  bitirmemiş genç işçilerin

çalıştırılabilecekleri işler

 

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

 

 

1

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

---

---

2

Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

---

---

3

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir).

---

---

 

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

4

Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

---

---

5

Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.

---

---

6

Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

---

---

7

Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.

---

---

8

Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).

---

---

9

Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.

---

---

 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

10

Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).

---

---

 

11

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

---

---

12

Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.

---

---

13

Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari  malzeme işleri.

K

14

Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.

K

15

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.

K

16

13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen   işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

---

---

 

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

17

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler.

---

---

18

Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.

---

---

19

İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.

---

---

20

Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).

K

---

21

Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

---

---

22

Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).

---

---

23

Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir).

---

---

24

Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir).

---

---

25

10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri.

---

---

26

Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.

---

---

27

Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.

K

---

28

Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.

---

---

 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

29

Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.

---

---

30

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

K

 

YAPI İŞLERİ

 

 

31

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).

---

---

32

Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.

---

---

33

Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.

---

---

34

Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.

---

---

35

Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri.

---

---

 

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

36

Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.

---

---

37

Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.

---

---

38

Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir).

---

---

39

Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.

---

---

40

Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri.

---

---

41

Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.

---

---

42

Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.

---

---

43

Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.

---

---

44

Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.

---

---

45

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

---

---

46

Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri).

---

---

47

Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler).

---

---

48

Parafinden eşya imaline ait işler.

K

49

Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.

---

---

50

Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.

---

---

51

Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

---

---

52

Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.

---

---

53

Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.

---

---

54

Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.

---

---

55

Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

---

---

56

İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.

---

---

57

Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.

---

---

58

Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

K

---

59

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz).

K

60

Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   bunlardan mamul maddelerin imali işleri.

---

---

61

Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.

---

---

62

Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.

K

---

63

Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.

K

64

Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.

K

---

65

Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş  mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz).

K

---

66

Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (pvc’nin imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz)

K

 

İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

67

Çırçır fabrikalarındaki işler.

K

68

Pamuk, keten, yün, ipek, paçavra ve benzerleri  ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri.

K

---

69

Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.

K

---

70

Konfeksiyon ve triko imali işleri.

K

71

Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri.

K

72

Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.

K

---

73

Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.

K

---

74

Pamuk, yün ve sentetik elyaf  ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen  bezlerin verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi, çuval bezi vb.).

K

---

75

Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri.

K

---

76

Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.

---

---

77

Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri.

K

78

Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).

K

 

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

79

Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.

K

80

Selüloz üretimi işleri.

K

81

Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposülfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.

---

---

82

Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri.

K

---

83

Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.

K

 

GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

84

Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.

K

85

Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı işleri.

K

---

86

Maya üretim işleri.

K

---

87

Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek  üretimi işleri.

K

88

Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri.

K

89

Kahve ve  kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri.

K

90

Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri.

K

91

Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler.

K

92

Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir).

---

---

93

Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler.

K

---

94

Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.

---

---

95

Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri.

---

---

96

Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler.

K

---

97

Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri.

K

---

98

Maden suları ve sodalarının üretimi işleri.

K

---

 

TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

99

Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri.

---

---

100

İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

---

---

101

Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri.

K

---

 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

 

 

102

Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

---

---

103

Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

---

---

104

Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler.

---

---

 

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

 

 

105

Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

106

El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

107

Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

108

En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

---

---

109

Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.

---

---

110

Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler.

K

---

111

İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri.

K

---

112

Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).

K

---

 

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

 

 

113

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.

---

---

114

Hayvansal gübre işleri.

---

---

115

Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri.

K

116

Tarım ilaçları kullanımı işleri

---

---

 

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

 

 

117

Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

---

---

 

HABERLEŞME

 

 

118

Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.

---

---

 

ÇEŞİTLİ İŞLER

 

 

119

Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.

---

---

120

Sünger avcılığı işleri.

---

---

121

Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.

K

---

122

İtfaiye işleri.

---

---

123

Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.

---

---

124

Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir).

K

---

125

Kanalizasyon ve fosseptik işleri.

---

---

126

Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.

K

---

127

Paçavracılık ve üstüpücülük işleri.

K

---

128

Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.

---

---

129

Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler.

---

---

130

Radyoloji işleri ile radyum ve radyo  aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.

K

---

131

Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan  yerlerdeki her türlü işler.

K

---

132

Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri.

K

---

133

Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.

K

134

Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri.

K

---

135

Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham maddesi imali ve benzeri) işleri.

K

---

136

Hayvan tahniti işleri.

K

---

137

Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.

K

---

138

Tutkal, jelatin ve kola imali işleri.

K

139

Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

---

---

140

Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.

K

---

141

Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.

K

---

142

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

---

---

143

Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.

K

---

144

Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.

K

---

145

Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri.

K

---

146

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.

K

---

147

Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri.

K

---

148

Her türlü siloculuk işleri.

K

---

149

Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler).

K

---

150

Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri.

K

---

151

Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi).

K

---

152

Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.

K

---

153

Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri.

K

---


 

EK – II

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

Text Box:  
 
 
   Fotoğraf

 

                                                                            

İŞYERİNİN 

Sicil no:

Unvanı:

Adresi:

Tel ve faks:

İŞÇİNİN

Adı ve soyadı:                                                             

Cinsiyeti:

Eğitim durumu:       

Medeni durumu:                                    Çocuk sayısı:

Ev Adresi:                                                                              

Tel:

Mesleği:

Yaptığı iş:

Çalıştığı bölüm:

Daha önce çalıştığı yerler:

İşkolu                             Yaptığı iş                                           Giriş-çıkış tarihi

1.

2.

3.

Özgeçmişi:

Kan grubu:

Konjenital/kronik hastalık:

Bağışıklama:

- Tetanoz:

- Hepatit:

- Diğer:

Soygeçmişi:

Anne                           Baba                            Kardeş                         Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ:

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

                                                           Hayır               Evet                 Tarih

 - Balgamlı öksürük

 - Nefes darlığı

 - Göğüs ağrısı

 - Çarpıntı

 - Sırt ağrısı

 - İshal veya kabızlık

-  Eklemlerde ağrı

-  Diğer (Belirtiniz)

2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?

                                                           Hayır               Evet                 Tarih

 - Kalp hastalığı                                                          

 - Şeker hastalığı

 - Böbrek rahatsızlığı

 - Sarılık

- Mide veya oniki parmak ülseri

- İşitme kaybı

- Görme bozukluğu

- Sinir sistemi hastalığı

- Deri hastalığı

-    Besin zehirlenmesi

-    Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?

  Hayır                   Evet     ise tanı..................................................................................

4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?

Hayır                     Evet     ise nedir................................................................................

5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?

Hayır               Evet  ise nedir...................................................................................

6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi?

Hayır               Evet  ise tanı.....................................................................................

7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?

Hayır               Evet  ise nedir ve oranı....................................................................

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır               Evet ise nedir..............................................................................….

9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır                         

Bırakmış      ..........ay/yıl önce             .............ay/yıl içmiş          .................adet/gün içmiş

Evet             ..........yıldır                      ..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır                         

Bırakmış         ..............yıl önce          ..............yıl içmiş               ................sıklıkla içmiş

Evet               ...............yıldır              ..............sıklıkla

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:

a) Duyu organları

   - Göz

   - Kulak-Burun-Boğaz

   - Deri

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

c) Solunum sistemi muayenesi

d) Sindirim sistemi muayenesi

e) Ürogenital sistem muayenesi

f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

g) Nörolojik muayene

ğ) Psikiyatrik muayene

h) Diğer

 -TA:          /       mm-Hg

 -Nb:       / dk.

 -Boy:                           Kilo:                BMI:                           

LABORATUVAR BULGULARI:

a) Biyolojik analizler

- Kan

- İdrar

b) Radyolojik analizler

c) Fizyolojik analizler

- Odyometre

- SFT

d) Psikolojik testler

e) Diğer

KANAAT VE SONUÇ:

1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

            İMZA                                                            TARİH: ........ / ......... / ..................


 

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

 

ANA SAYFAYA DÖN