ANA SAYFAYA DÖN
ESKİ TEBLİG YÖNETMELiGE DÖNÜŞTÜ (eski Tebliğ aitta)
"MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer."göre 26.12.2009 'da yürürlüğe girmiştir.

 

26 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27092 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK

BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve piyasaya arz edilen maddelerin ve müstahzarların güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasını ve dağıtımını,

             b) Güvenlik bilgi formlarında yer alacak bilgileri ve formun şeklini,

             c) Bitki koruma ürünlerine ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere bitki koruma ürünlerinin Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasını,

             (2) Ayrıca, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tehlikeli kabul edilmemekle birlikte, piyasaya arz edilen haklarında özel koşul oluşturulan müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasında uyulacak usul ve esasları

             kapsar.

             (3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan ve son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan maddeleri ve müstahzarları kapsamaz:

             a) İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için kullanılan tıbbi ürünler,

             b) Kozmetik ürünler,

             c) Atık niteliğindeki madde karışımları,

             ç) Gıda maddeleri,

             d) Hayvan yemleri,

             e) Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar,

             f) Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı seviyede bilgi sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, invasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar,

             g) Haklarında yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler bulunan, patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve patlayıcılar.

             (4) Ayrıca, bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

             a) Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınması,

             b) Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a)                9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

             b) 2006/121/EC sayılı direktif ile değişik 67/548/EEC sayılı Direktifin 27. Maddesi ve 1907/2006/EC sayılı Direktif ile değişik 1999/45/EC sayılı Direktifin 14 üncü maddesindeki hükümler hariç olmak üzere 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin hükümlerine paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar  ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) CAS Numarası: “Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafından verilen numarayı,

             b) EC Numarası: Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numarayı,

             c) Elleçleme: Maddenin veya müstahzarın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,

             ç) Güvenlik bilgi formu: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,

             d) IUPAC: Maddenin “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” tarafından verilen adını,

             e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

             f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,

             g) Profesyonel kullanıcı: Üreticiyi, tehlikeli maddeleri ve müstahzarları kullanan sanayiciyi, bilimsel araştırma ve geliştirme yapan ve üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapan gerçek veya tüzel kişileri,

             ğ) Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip maddeler ve müstahzarları

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları

             MADDE 5 – (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:

             a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2’deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar.

             b) Bir müstahzarın piyasaya arzından sorumlu olan kişi, profesyonel kullanıcının talebi durumunda, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmayan, gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 oranında veya gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 oranında,

             1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan madde içeren;

             2) Hakkında işyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri bulunan bir madde içeren

             müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu sağlar.

             c) Güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.

             ç) Halka ve kullanıcılara satılan tehlikeli müstahzarla birlikte, insan sağlığına yönelik gerekli koruma ve güvenlik önlemlerini almaları için yeterli bilgi sağlanıyorsa, güvenlik bilgi formunun verilmesi gerekmez. Bununla birlikte, profesyonel kullanıcılar, talep ederlerse kendilerine güvenlik bilgi formu sağlanır.

             d) Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.

             e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.

             f) Güvenlik bilgi formları; bu Yönetmeliğin Ek-1’inde verilen örnek formata uygun olarak, 7 nci maddede öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

             g) Güvenlik bilgi formuna; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen standart başlıklar ile Ek-1’de her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.

             ğ) Güvenlik bilgi formunun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; güvenlik bilgi formunun her sayfası için aynı format kullanılır ve Ek-1’in birinci bölümünde bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir. Ek-1’in ikinci bölümü de Ek-2’de yer alan açıklamalar göz önünde bulundurularak doldurulur. Güvenlik bilgi formunun her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.

             h) Güvenlik bilgi formunda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler “ilişkisi yok”, “uygulaması yok” ve “özel hüküm yok” gibi ifadelerle belirtilir.

             (2) Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletilir.

             Güvenlik bilgi formlarının dili

             MADDE 6 – (1) Güvenlik bilgi formu, Türkçe hazırlanır.

             Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler

             MADDE 7 – (1) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdadır:

             a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

             b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

             c) Tehlikelerin Tanıtımı,

             ç) İlk Yardım Tedbirleri,

             d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,

             e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

             f) Elleçleme ve Depolama,

             g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

             ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

             h) Kararlılık ve Tepkime,

             ı) Toksikolojik Bilgi,

             i) Ekolojik Bilgi,

             j) Bertaraf Bilgileri,

             k) Taşımacılık Bilgileri,

             l) Mevzuat Bilgileri,

             m) Diğer Bilgiler.

             (2) Birinci fıkrada yer alan bilgileri sağlama yükümlülüğü, tehlikeli maddeleri veya müstahzarları piyasaya arz etmekle sorumlu kişiye aittir.

             İlgili kuruluş

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ilgili kuruluşlar, bitki koruma ürünleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; biyosidal ürünler ve deterjanlar için Sağlık Bakanlığı yukarıda adları sayılan tehlikeli maddeler ve müstahzarlar dışındaki her türlü tehlikeli madde ve müstahzarlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu ve Yönetmeliğin güncellenmesi ve yayımlanması için Çevre ve Orman Bakanlığıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Denetim

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

Ek-1

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ÖRNEK FORMATI

 

 

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

 

 Madde / müstahzar  Adı :                        

                                                                                 Hazırlama Tarihi:

                                                                                 Yeni Düzenleme Tarihi :

                                                                                 Kaçıncı Düzenleme Olduğu :

 

 Form No :                                                                Sayfa No :  ...... /  X

Bölüm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 2

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLEYİCİLERİ İÇİN REHBER

 

Bu Rehber, güvenlik bilgi formlarının profesyonel kullanıcıların, işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almasına olanak sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarında bulunması gereken her bir standart başlık detayında yer alması gereken bilgilerin içeriğinin, doğruluğunun ve tutarlılığının sağlanmasını teminen, güvenlik bilgi formu düzenleyenlere detaylı bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

Aşağıda, formda bulunması gereken 16 standart başlık ile birlikte bu başlıklar/alt başlıklar detayında yer alması gereken bilgiler ve bu bilgilerin tespitine yönelik diğer bilgiler verilmiştir.

Madde/müstahzarların çok geniş ve farklı özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında, bazı durumlarda standart başlıklar altında ilave bilgilerin verilmesi gerekebilir. Güvenlik bilgi formlarında, formlarda bulunması gereken bilgilerin yanı sıra profesyonel kullanıcılar tarafından, işyerinde kullanılan kimyasallardan kaynaklanabilecek risklerin ve olası risklere karşı insan sağlığının ve çevrenin korunması için alınacak güvenlik önlemlerini uygulamaya yönelik olarak sağlıklı bir şekilde tespitini teminen, hedef kullanıcıların özel gereksinimleri/durumları da dikkate alınarak belirlenen bazı özel ve detay bilgilere de yer verilmesine özen gösterilir.

Standard başlıklar altında yer alması gereken bazı özelliklere ilişkin bilgilerin verilmesinin teknik olarak mümkün olamaması durumunda, bunun nedenleri her bir başlık altında açıkça belirtilmelidir. Her bir tehlikeli özellik için mutlaka bilgi verilmelidir. Eğer belli bir zararın oluşmayacağı belirtiliyorsa, madde veya müstahzarın sınıflandırmasını yapanların yararlanabileceği mevcut herhangi bir bilginin bulunmadığı hallerle, test sonuçlarının olumsuz çıktığı haller birbirinden açıkça ayrılmalıdır.

 

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1 numaralı bu standart başlık altında, aşağıda verilen alt başlıklar detayında bilgiler verilmelidir.

1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

Madde/müstahzarın etiketinde yer alan bilgileri verin.

Tanıtıcı bilgiler; madde/müstahzarın Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre belirlenmiş olan etiketinde yer alan bilgiler ile aynı olmalıdır.

Etiket bilgilerinin belirlenmesine ilişkin ulusal mevzuatın yetersiz görülmesi halinde, madde/müstahzarın tanıtımına ilişkin gerekli diğer bilgileri belirtin.

1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Madde/müstahzarın amaçlanan veya önerilen kullanım biçimlerini/alanlarını, bilindiği kadarıyla belirtin. Çok sayıda olası kullanım biçimi/alanı bulunması halinde, yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım biçimleri/alanlarını, madde/müstahzarın fiilen ne işe yaradığını (Örneğin: alevlenmeyi geciktirici, oksitlenmeyi engelleyici gibi) da belirterek, özet bir tanımla açıklayın.

1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Madde/müstahzarı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve mümkünse dağıtıcının;  adı, firma adı, açık adresi, telefon ve faks numaralarını belirtin.

İlave olarak, bu kişinin Türkiye’de yerleşik olmaması halinde, mümkün ise, (madde ya da müstahzarın piyasaya sürüldüğü) tek temsilcinin tam adresi ve telefon numarasını da veriniz.

 

1.4. Acil durum telefonu

Yukarıda söz edilen bilgiye ilave olarak, üreticinin ve/veya Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin acil durum telefon numaralarını verin.

 

2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

2 numaralı bu standart başlık altında verilen bilgiler; alıcıların, müstahzarın bileşenlerinin zararlarını kolayca tanımalarına yöneliktir. Müstahzarın kendisinin zararları, Formun 3 numaralı standart başlığı altında verilmelidir.

2.1. Müstahzarın tam bileşim yapısının (bileşenlerin yapısı ve konsantrasyonları) verilmesi zorunlu değildir. Bileşimdeki maddelerin genel tanımı ve konsantrasyonları yeterlidir.

2.2. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarda bulunan aşağıdaki maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte belirtin.

(i) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre çevreye veya insan sağlığına herhangi bir tehlikesi olan maddelerden, Madde 16(5)’te belirtilen konsantrasyonların en düşüğüne eşit veya daha büyük konsantrasyonlarda bulunanlar,

(ii) Haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.3. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarlardan; gaz halinde olmayan müstahzar tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ % 1 miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, gaz halinde olan müstahzar tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ % 0,2 miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, bu müstahzarda bulunan bu tip maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte belirtin.

(i) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre, çevreye veya insan sağlığına herhangi bir zararı olan maddeler(1) ve

(ii) Haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.4. Yukarıda belirtilen maddelerin sınıflandırmasını; maddenin fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel zararlarına göre belirlenmiş tehlike işareti ve risk ibareleri ile birlikte belirtin. Risk ibarelerini; risk numaraları şeklinde yazın, risk ibaresinin açık ifadesi için formun 16 numaralı standard başlığına atıfta bulunun.

2.5. Yukarıda belirtilen maddelerin isimlerini ve EINECS ya da ELINCS numaralarını; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde yazın. CAS numarasını ve mümkünse IUPAC adını yazın.

___________________________________________________________________________

(1) Müstahzarların piyasaya arzından sorumlu olan kişi risk ibaresi R41 olarak belirlenen “tahriş edici” maddeler hariç olmak üzere diğer “tahriş edici” olarak sınıflandırılan maddelerin veya uzun süreli maruziyet sonrası insan sağlığı üzerine “zararlı” etki gösteren maddeler hariç olmak üzere diğer “zararlı” olarak sınıflandırılan maddelerin kimyasal kimliğine ilişkin bilgilerin, etiket veya güvenlik bilgi formunda açıkça yer almasının, kendi fikri mülkiyet haklarının açıklanması bakımından sakıncalı olabilecek gizli bilgiler içerdiğini düşünüyorsa, bu maddeyi, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ek-11 hükümlerine göre, en önemli fonksiyonel kimyasal grubunun adıyla veya alternatif bir adla piyasaya arz edebilir.

 

Yönetmeliğe uygun olarak veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotuna uygun olarak, genel bir isimle adlandırılan maddeler için tam bir kimyasal tanıtım gerekli değildir.

2.6. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotu hükümlerine göre, kimliği gizli tutulan maddelerin güvenli olarak elleçlenmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bu tür maddelerin kimyasal yapıları tanımlanmalıdır. Kullanılan isim, yukarıda belirtilen usulle tespit edilen isimle aynı olmalıdır.

 

3. TEHLİKELERİN TANITIMI

3 numaralı bu standard başlık altında, madde/müstahzarın Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara göre sınıflandırmasını belirtin. Madde/müstahzarın insan ve çevreye verebileceği zararları açıkça ve kısaca belirtin.

Madde/müstahzarın sınıflandırması Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğe göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarlar ile tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarların ayrımını net bir şekilde yapın.

Madde/müstahzarın kullanımından veya muhtemel yanlış kullanımından kaynaklanabilecek, mantıken öngörülebilecek en önemli olumsuz fiziko-kimyasal etkiler ile insan sağlığı ve çevre üzerindeki en önemli olumsuz etkileri tanımlayın.

Madde/müstahzarın, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sınıflandırılmasına neden olmayan ancak genel tehlikelerine katkısı olabilecek, toz oluşturma, boğucu veya dondurucu etki ve bunların yanı sıra topraktaki organizmalara olan zararları gibi çevreye olumsuz etki benzeri sınıflandırılmamış; ancak, sonuçta maddenin tehlikelerine katkıda bulunabilecek çevresel tehlikeler ve benzeri tehlikeler belirtilmelidir.

Etikette yer alan bilgiler; Formun 15 numaralı standard başlığı altında verilmelidir.

 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4 numaralı bu standart başlık altında, ilk yardım önlemlerini tanımlayın ve acil tıbbi müdahale gerekiyor ise ilk olarak bu durumu mutlaka belirtin.

İlk yardım konusundaki bilgiler; kısa ve kazazede, kazazedenin refakatçileri ve ilk yardım görevlileri gibi tüm ilgililer tarafından kolayca anlaşılır olmalıdır. Belirtiler (semptomlar) ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza anında kaza yerinde yapılması gerekenler ve maruz kalınmasından sonra takip eden dönemde ortaya çıkması muhtemel gecikmiş etkiler belirtilmelidir.

İlk yardım konusundaki bilgileri; solunursa, cilt ve göz ile temas ederse ve yutulursa gibi değişik maruz kalma biçimlerine göre ayrı alt başlıklar halinde belirtin.

Bir hekimin profesyonel yardımının gerekli olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile hekime iletilmesi gereken özel bilgileri belirtin.

Bazı maddeler ve müstahzarların özelliğine bağlı olarak işyerinde sağlanacak özel ve acil müdahale için gerekebilecek özel araç ve yöntemleri mutlaka belirtin.

 

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5 numaralı bu standard başlık altında, madde/müstahzardan kaynaklanabilecek bir yangın veya madde/müstahzarın civarında çıkabilecek yangınla mücadele şartlarını;

a) uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak özel söndürme yöntemi,

b) güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler ve yangın söndürme yöntemleri,

c) madde/müstahzarın; kendisine, yanma ürünlerine ve açığa çıkan gazlara maruz kalınması halinde doğacak özel zararları,

ç) yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipman ve malzemeyi,

de belirtmek suretiyle açıklayın.

 

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

6 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın kaza sonucu yayılmasına karşı aşağıda belirtilen önlemler ve temizleme metotlarını belirtin.

- Kişisel önlemler; örneğin, tutuşturucu kaynakların uzaklaştırılması, yeterli havalandırma/solunumsal korunma için düzenleme yapılması, toz kontrolü, deri ve göz temasının önlenmesi.

- Çevresel önlemler olarak; kanallara, yüzey ve yer altı sularına, toprağa karışmasını engelleyici önlemler, civardaki insanlar ve tesislere yapılması gereken uyarılar.

- Temizleme yöntemi olarak; emici materyal kullanımı (örneğin; kum, diatome toprak, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, odun talaşı gibi), gazların/dumanın suyla azaltılması, seyreltme.

Ayrıca, “............yı asla kullanma”, “......... ... ile nötralize edin” gibi uyarıları da değerlendirerek gerekiyorsa belirtin.

 

Not :

Gerekirse, 8 ve 13 numaralı standard başlığa atıfta bulunun.

 

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7 numaralı bu standart başlık altında yer alacak bilgiler; sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, İşverenin, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerindeki çalışma usullerini planlamasına ve örgütsel tedbirlerini almasına yardımcı olacak bilgilerdir.

7.1. Elleçleme

Madde/müstahzarın güvenli elleçlenmesi için koruyucu önlemleri; kontrol altına alma, lokal ve genel havalandırma, aerosol ve toz oluşumunun önlenmesi, gaz ve toz yayılımının önlenmesi ile yangını önleyici önlemler, çevrenin korunmasına ilişkin önlemler (örneğin; havalandırma çıkışında filtre, gaz veya duman yıkayıcısı kullanımı, yayılmayı önleyici seddeli alan kullanımı, dökülenlerin toplanması ve imhası gibi) ve madde / müstahzara ilişkin özel şartlar veya kurallar (örneğin; yasaklanan ya da tavsiye edilen usuller ya da ekipman) gibi teknik önlemleri içeren tavsiyeleri belirtin. Mümkünse, bu teknik önlemlerin açık bir tanımını yapın.

7.2. Depolama

Madde/müstahzarın güvenli depolanması için gerekli olan; depolama odalarının veya kaplarının özel tasarımını (tutucu duvarlar ve havalandırmayı içerecek şekilde), birlikte bulundurulmaması gereken materyalleri, depolama şartlarını (sıcaklık ve nemlilik sınırları/aralığı, ışık, asal gaz gibi), özel elektrik donanımı ve statik elektriklenmeyi önleyici tedbirler gibi, şartları belirtin.

Depolama şartlarına bağlı olarak miktar sınırlamaları gerekiyorsa, sınırlamalara ilişkin gerekli tavsiyeleri belirtin. Madde/müstahzarın ambalajlanmasında/kabında kullanılması gereken malzeme tipi gibi özel şartları belirtin.

 

 

 

7.3. Özel kullanım(lar)

Özel kullanım(lar) için tasarlanmış nihai ürünlere ilişkin olarak öneriler, amaçlanan kullanım(lar)a yönelik şekilde ayrıntılı ve uygulanabilir biçimde tanımlanmalıdır. Mümkünse endüstriye veya sektöre özgü olan ve onaylanmış rehberlere atıfta bulunun.

 

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8 numaralı bu standart başlık altında, aşağıdaki alt başlıklar detayındaki bilgiler verilir.

8.1. Maruziyet sınır değerleri

Mesleki maruziyet sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri dahil olmak üzere, halen uygulamada olan özgün kontrol parametrelerini belirtin. Değerler, madde/müstahzarın piyasaya arz edilmesi hedeflenen ülkenin değerleri olmalıdır. Ayrıca, önerilen güncel izleme usulleri konusunda bilgi verin.

Güvenlik bilgi formunun 2 numaralı standart başlığı uyarınca listelenmesi gereken müstahzarın bileşenleri için de bu değerler verilmelidir.

8. 2. Maruziyet kontrolleri

8.2.1. Mesleki maruziyet kontrolleri

Bu belgenin amacı çerçevesinde, kullanım sırasında çalışanın ve çevrenin maruziyetini en aza indirgemek için alınması gereken özgün koruma ve önleme yöntemlerinin tamamıdır.

Bu alt başlık detayında yer alacak bilgiler, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve bulunduğu iş yerinde uygun iş süreçlerinin tasarımını ve mühendislik kontrollerini, uygun ekipman ve malzeme kullanımını, kollektif korunma önlemlerinin kaynakta alınmasını ve kişisel korunma ekipmanı gibi bireysel korunma önlemlerinin alınmasını gerektiren madde/müstahzarın işçi sağlığı ve güvenliği için oluşturduğu risklerin değerlendirmesini yapmada işveren tarafından dikkate alınacak bilgilerdir. Bu nedenle, bu alt başlık detayında, ilgili mevzuata göre doğru  risk değerlendirmesinin yapılabilmesini teminen gerekli tedbirler hakkında uygun ve yeterli bilgi verin. Bu bilgiler güvenlik bilgi formunun 7.1 numaralı alt başlığı detayında verilmiş bilgileri tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde, hangi ekipmanın yeterli ve uygun koruma sağlayacağını ayrıntılı olarak 9/2/2004 tarihli ve 25368 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olarak tanımlayın.

8.2.1.1. Solunum sisteminin korunması

Tehlikeli gazlar, buharlar veya tozlar için kullanılması gereken solunum cihazları, uygun / yeterli maske ve filtreler gibi, koruyucu ekipman tipini belirtin.

8.2.1.2. Ellerin korunması

Madde/müstahzarın elleçlenmesi sırasında takılacak eldiven tipini; eldivenin malzeme tipi, eldiven malzemesinin miktar ve maruz kalma süresine bağlı olarak koruyucu özelliğini sürdürme süresini belirtin.

Gerekirse, ellerin korunmasına yönelik ek önlemleri belirtin.

8.2.1.3. Gözlerin korunması

Koruyucu gözlük, göz maskesi ve yüz koruyucu gibi gerekli göz koruma ekipmanının tipini belirtin.

8.2.1.4. Cildin korunması

Vücudun ellerden başka bir kısmının korunması gerekiyorsa; önlük, çizme ve tam koruyucu giysi gibi gerekli koruma ekipmanının cinsini ve kalitesini belirtin. Gerekirse, cildin korunmasına yönelik ek önlemleri ve özgün hijyen önlemlerini belirtin.

8.2.2. Çevresel maruziyet kontrolleri

İşverenin, çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesini teminen gerekli bilgileri belirtin.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9 numaralı bu standart başlık altında, işyerlerinde uygun kontrol önlemlerinin alınabilmesini teminen, özellikle 9.2 numaralı alt başlık detayında belirtilenler başta olmak üzere, madde/müstahzar hakkında aşağıda alt başlıklar detayında verilen tüm bilgileri formda belirtin.

9.1. Genel Bilgiler

9.1.1. Görünüş

Maddenin/müstahzarın piyasaya arz edilen fiziksel halini (katı, sıvı, gaz) ve rengini belirtin.

9.1.2. Koku

Madde/müstahzarın  kokusu var ise kısaca bu kokuyu tarif edin.

9.2. Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre bilgileri

- pH; Madde/müstahzarın piyasaya arz edildiği haldeki pH’sını veya bunların sulu çözeltilerinin pH’sını belirtin. Madde/müstahzarın sulu çözelti olması durumunda konsantrasyonunu belirtin.

- Kaynama noktası/kaynama aralığı

- Parlama noktası

- Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)

- Patlayıcılık özellikleri

- Oksitleme özellikleri

- Buhar basıncı

- Nispi yoğunluk

- Çözünürlüğü

- su içinde

- yağ içinde (çözücü yağ belirtilerek)

- Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)

- Akışkanlık (viskozite)

- Buhar yoğunluğu

- Buharlaşma hızı, oranı

9.3. Diğer bilgiler

Karışabilirlik, iletkenlik, erime noktası/erime aralığı, gaz grubu, kendiliğinden parlama sıcaklığı gibi diğer güvenlik parametrelerini belirtin.

 

Not 1:

Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 Bölüm A’da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir başka bir yönteme göre belirlenmelidir.

 

Not 2:

Müstahzarlar için yukarıdaki bilgiler, normalde müstahzarın kendi özelliklerine ilişkin verilir. Ancak, müstahzara ilişkin bir tehlike belirtilmiyorsa, sınıflandırmayı yapanın yararlanacağı herhangi bir bilginin bulunmadığı hallerle, test sonuçlarının negatif çıktığı haller birbirinden ayırt edilerek açıkça belirtilmelidir. Müstahzarın her bir bileşeninin özellikleri hakkında bilgi verilmesi gerekli görülüyorsa, bu bilgilerin kaynağını açıkça belirtin.

 

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın kararlılık durumunu, belirli kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeli tepkimeleri belirtin.

10.1. Kaçınılması gereken durumlar

Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartları belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

10.2. Kaçınılması gereken malzemeler

Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel madde gibi kaçınılması gereken malzemeleri belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

10.3. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri

Bozunması/ayrışmasına bağlı olarak, tehlikeli miktarlarda açığa çıkabilecek malzemeleri belirtin ve mümkünse kısaca tanımlayın.

Aşağıda verilen bilgileri özellikle belirtin:

- Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti,

- Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı,

- Maddedeki/müstahzardaki, eğer varsa, fiziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi,

- Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü,

-Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme olasılığı.

 

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11 numaralı bu standart başlık altında, kullanıcının madde/müstahzarla temas etmesi halinde, ortaya çıkabilecek çeşitli toksikolojik (sağlık üzerine) etkileri kısa fakat tam ve anlaşılabilir bir şekilde tanımlayın.

Bilgiler, madde ve müstahzara maruziyette ortaya çıkabilecek sağlığa zararlı etkileri örneğin deneyimlere ve test verilerinin sonuçlarına dayanarak içermelidir. Bilgiler ayrıca uygun olan durumlarda hemen veya gecikmeli olarak ortaya çıkan bilinen etkilerini ve kısa ve uzun süre maruz kalınması halinde ortaya çıkan kronik etkilerini örneğin, allerjik etki, duyarlılık, bayıltıcı etki, kanserojenik etki, mutajenik etki ve üreme için toksikolojik etkileri (gelişimsel toksik özellikler ve doğurganlık gibi) içermelidir. Ayrıca, değişik maruziyet yolları (solunması halinde, deri ve göz ile teması halinde, yutulması halinde) hakkında bilgiyi içermelidir ve fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özeliklerle bağlantılı olarak ortaya çıkacak belirtileri tanımlamalıdır.

2 numaralı standart başlık altında verilmiş olan bilgiler dikkate alınarak, müstahzarların içindeki bazı maddelerin (veya bileşenlerin) sağlığa yönelik özel etkilerine atıfta bulunulabilir.

 

12. EKOLOJİ BİLGİSİ

12 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın havada, suda ve/veya toprakta yapacağı olası etkilerini, davranışlarını ve çevredeki akıbetini (uğradığı değişimleri) belirtin. Mümkün olduğu ölçüde ilgili test sonuçlarına ilişkin bilgileri verin (Örneğin, LC50 Balıklarda ≤ 1 mg/L).

Yapısı veya muhtemel kullanım metotlarına bağlı olarak, çevre üzerinde etki yapması muhtemel madde ve müstahzarların en önemli özelliklerini belirtin. Aynı tür bilgileri madde/müstahzarın bozunmasından doğabilecek tehlikeli ürünler için de sağlayın. Bu bilgileri aşağıda verilen alt başlıklar halinde belirtin.

12.1. Ekotoksisite

Bu alt başlık detayında, madde/müstahzarın; balıklar, su piresi (daphnia), su yosunları (algler) ve diğer su bitkileri üzerindeki akut ve kronik toksik etkisi de dahil olmak üzere, sucul toksisitesi ile ilgili mevcut verileri belirtin. Ayrıca, mevcut olması halinde, madde/müstahzarın; topraktaki mikro ve makro organizmaları ile kuşlar, arılar ve bitkiler gibi diğer çevredeki canlılar üzerindeki toksisitesi ile ilgili verileri belirtin. Madde/müstahzarın; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olması halinde, atıksu arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkilerini belirtin.

12.2. Hareketlilik (Mobilite)

Bu alt başlık detayında, madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin(2),, çevreye bırakılması halinde, yer altı suyuna karışma ve/veya yayılma potansiyelini belirtin.

Bu konudaki ilgili bilgi ve veriler, madde/müstahzar bileşeninin ;

- Çevresel bilinen veya tahmin edilen dağılımını,

- Yüzey gerilimini,

- Emilme/desorpsiyonunu,

içermelidir.

Diğer fiziko-kimyasal özellikler için 9 numaralı standard başlığa bakın.

12.3. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bu alt başlık detayında, madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin(2), ilgili çevresel ortamda, biyolojik bozunma potansiyelini ve/veya oksidasyon veya hidroliz gibi diğer işlemlerle bozunabilirlik potansiyelini belirtin. Mevcut olması halinde, bozunmaya ilişkin yarılanma ömrünü ayrıca belirtin. Madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin(2), atıksu arıtma tesislerindeki bozunma potansiyelini belirtin.

12.4. Biyobirikim potansiyeli

Madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin(2), biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyeli ve besin zinciri yoluyla geçiş potansiyelini, mevcut ise Kow ve BCF’yi referans alarak belirtin.

12.5. Diğer ters etkiler

Bu alt başlık detayında, eğer mevcutsa madde / müstahzarın, ozon tabakasını inceltme (azaltma) potansiyelini, fotokimyasal ozon üretme potansiyelini ve/veya küresel ısıtma (sera etkisi) potansiyeli gibi çevre üzerindeki diğer olumsuz etkilerini belirtin.

 

NOT:

Çevre ile ilgili bilgilerin, güvenlik bilgi formunun diğer başlıkları altında da verildiğinden emin olun. Özellikle çevreye kontrollü salım, kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların bertarafına ilişkin bilgileri 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı standart başlıklar altında önerin.

 

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın fazlasının, atık özelliği kazanması sonrası veya öngörülen kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafı (elden çıkarılması) herhangi bir tehlike oluşturuyor ise, atıkların tehlikelerini tanımlayın ve güvenli “elleçlenme yöntemleri” hakkında bilgi verin.

Madde/müstahzarlar ile bunların bulaşmış olduğu ambalaj ve malzemelerin güvenli bertarafına ilişkin uygun yöntemleri (yüksek ısıda yakma, geri kazanım, arazide özel depolama gibi) açıkça belirtin.

 

NOT:

Bu tür atıklara ilişkin ulusal mevzuata atıfta bulunun.

 

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14 numaralı bu standart başlık altında, kullanıcılarca, tesisleri içinde ve/veya dışında madde/müstahzarın taşınması/nakliyesi sırasında uyulması gereken veya bilinmesi gereken özel tedbirleri belirtin.

___________________________________________________________________________

(2) Bu bilgi maddeye özel olduğu için müstahzar için verilemez. Bu yüzden güvenlik bilgi formunda verilmesi gereken müstahzardaki her bir bileşen madde için mevcut ve uygun olduğu zaman verilmelidir.

 

Madde/müstahzarın taşımacılığına ilişkin olarak;

a) karayolu taşımacılığında;

- Demir yolu için, “RID” (Tehlikeli Yükün Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin mevzuat),

- Karayolu için, “ADR” (Tehlikeli Yükün Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması),

b) kıta içi su yolları taşımacılığında, “ADNR” (Nehirlerde Tehlikeli yük Taşınmasına İlişkin düzenleme),

c) deniz yolu taşımacılığında, “IMDG Kodu” (Denizlerde Tehlikeli yük Taşınmasına İlişkin düzenleme),

d) hava yolu taşımacılığında, “ICAO-TI” (Uluslararası Sivil Taşımacılık Organizasyonu Teknik Talimatları) ve “IATA-DGR” (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Birliği Tehlikeli Yük Mevzuatı) ,

sınıflandırması ve kodlamasını ayrı ayrı belirtin.

Bu bilgilerin yanı sıra madde/müstahzarın;

- UN numarasını,

- Sınıfını,

- Sisteme uygun sevk ismini,

- Ambalaj grubunu,

- Denizi kirletici maddesini,

- Diğer uygulanabilir bilgileri,

ayrı ayrı belirtin.

 

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15 numaralı bu standart başlık altında, madde/müstahzarın, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte öngörülen usül ve esaslara göre hazırlanmış olan etiketinde yer alan sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin bilgileri belirtin.

Bu güvenlik bilgi formu kapsamındaki madde/müstahzarın satışı, kullanımı, kullanım alanları ve miktarlarına, çevre ve insan sağlığının korunmasını teminen yasaklama ve kısıtlama getirilmiş ise, bu yasaklama ve/veya kısıtlamaları mevzuatı ile birlikte açıkça belirtin.

Mümkünse, bu hükümlerin uygulanmasına yönelik diğer ulusal mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirleri belirtin.

 

16. DİĞER BİLGİLER

16 numaralı bu standart başlık altında, kullanıcının sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunmasını teminen üretici ve ithalatçılar tarafından önemli olduğu tespit edilen ve kullanıcıların bilgilendirilmesi gerektiği düşünülen diğer bilgileri belirtin.

Örneğin:

- İlgili Risk Durumlarını liste halinde yazın. Güvenlik bilgi formunda 2 ve 3 numaralı standard başlıklar altında belirtilen Risk Durumlarına ilişkin risk ibarelerinin açık ifadelerini yazın.

- Madde/müstahzarın güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerini yazın.

- Madde/müstahzarın kullanımı hakkında önerilen sınırlamaları (üretici veya ithalatçının yasal zorunluluk olmayan tavsiyeleri) belirtin.

- İlave bilgileri (yazılı referanslar ve/veya teknik olarak irtibat kurulabilecek kişi/kuruluşlar) belirtin.

- Güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynaklarını belirtin.

- Güncel bilgilere dayalı olarak güvenlik bilgi formu yeniden düzenlenmişse, forma ilave edilen, formdan çıkarılan veya formda değiştirilen bilgileri (eğer başka bir yerde belirtilmemişse) açıkça belirtin.

 

ESKİ TEBLİĞ
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Çevre Bakanlığından

Resmi Gazete: 11.03.2002/24692

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde l - Bu Tebliğin amacı. Güvenlik Bilgi Formlarının düzenlenmelinde uyulacak usul ve esaslar ile formda yer alacak bilgileri ve formun seklini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ, tehlikeli kimyasalları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ, 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin. 6/11/2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 22 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen teknik tecim ve kavramlardan;

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,

Tehlikeli Özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

Tehlikeli Kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bîr veya bir kaçına sahip madde ve müstahzarları.

Maruz Kalma Kontrolü: Tehlikeli kimyasallar ile iştigal eden işyerlerinde, kullanımı sırasında çalışanın ve çevrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasını önlemek veya en aza indirmek için alınması gereken bir dizi özel korunma ve önleme tedbirlerini,

CAS Numarası (Chemical Abstracts Service Number): Kimyasal maddenin, Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numarasını,

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Adı: Kimyasal maddenin, "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği"nce verilen adını,

EC Numarası: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası (Einecs-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarası (Elinics - European List of Notifîed Substance) nı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖI.ÜM

Genel Hükümler

Güvenlik bilgi formunun düzenlenmesi

Madde 5 - Güvenlik Bilgi Formunun düzenlenmesinde aşağıda verilen genel kurallara uyulur.

a)Güvenlik Bilgi Formları, tehlikeli kimyasalların yönetimi konusuna hakim, 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği" ve bağlı tebliğler ile özellikle bu tebliğin uygulanmasına yönelik, güncelleme eğitimi de dahil olmak üzere, uygun eğitim almış kişiler tarafından düzenlenir. Tehlikeli  Kimyasallar Yönetmeliği'nin  22 nci maddesi gereğince, Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamakla yükümlü kılınan gerçek ve tüzel kişiler, Güvenlik Bilgi Formlarını bu Özelliklere sahip kişilere düzenlettirmek zorundadır.

b)Güvenlik Bilgi Formları; bu Tebliğin EK-I’inde verilen örnek formata uygun olarak, 6 ncı maddesinde öngörülen bilgileri açık. anlaşılır ve kısaca kapsayacak şekilde düzenlenir.

c)Güvenlik Bilgi Formuna; Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standart başlıklar İle EK - II' sinde her bir standart başlık altında yer alması öngörülen alt baslıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılır.

d) Formun hazırlanmasında birden fazla sayfa kullanılması gerekiyorsa; formun her sayfası için aynı format kullanılır ve formun birinci kısmında bulunması gereken bilgiler tüm sayfalara işlenir, formun her sayfasında toplam sayfa numarasından hangi sayfayı gösterdiği belirtilir.

e) Formda yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş  bırakılmaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler 'ilişkisi yok", "uygulaması yok" ve 'özel hüküm yok" gibi ifadelerle belirtilir.

Güvenlik bilgi formunda bulunması gereken bilgiler

Madde 6 - Güvenlik Bilgi Formunda bulunması gereken bilgiler iki kısım halinde düzenlenir.

Güvenlik Bilgi Formunun birinci kısmında; madde / müstahzar adı, formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat, formun hazırlama tarihi, formda yeniden düzenleme yapılmış ise en son düzenlemenin yapıldığı tarih ve kaçıncı düzenleme olduğu, sayfa numarası ve form numarası ayrı ayrı belirtilir.

Formun birinci kısmında yer alacak bilgilerden;

a)Madde / müstahzar adı olarak; madde / müstahzarın kimyasal ve / veya varsa ticari adı,

b)Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat olarak; "91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği ( yayım tarih ve sayısı )'ne uygun olarak hazırlanmıştır." ifadesi,

c)Form numarası olarak; üretici tarafından verilen form numarası,

d)Sayfa numarası olarak; "sayfa numarası / formun toplam sayfa numarası"

yazılır.

Güvenlik Bilgi Formu'nun ikinci kısmında;

1-Madde / Müstahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanıtımı,

2-Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi.

3 -Tehlikelerin Tanıtımı,

4- İlk yardım tedbirleri,

5-Yangınla Mücadele Tedbirleri,

6-Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

7-Kullanma ve Depolama,

8-Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma,

9-Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

10- Kararlılık ve Reaktivite,

11-Toksikolojik Bilgi,

12- Ekolojik Bilgi,

13-Bertaraf Bilgileri,

14-Taşımacılık Bilgisi.

15- Mevzuat Bilgisi.

16-Diğer Bilgiler,

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standart baslık allında toplanan bilgiler verilir.

Standart başlıklar altında yer alacak bilgilerin tespitinde ve forma işlenmesinde, bu Tebliğin "Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicileri için Rehber" başlıklı EK - II'sinde öngörülen usul ve esaslara uyulur.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Avrupa Birliğine uyum

Madde 7- Bu Tebliğ; Avrupa Birliği'nin, tehlikeli müstahzarlara ilişkin 1999/ 45/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'nin 14 üncü maddesinin ve tehlikeli maddelere ilişkin 67/548/EEC sayılı Konsey Direktifi'nin 27 inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak, tehlikeli maddeler ve müstahzarlar için öngörülen detaylı bir özel bilgi sisteminin tanımlanması ve düzenlenmesine ilişkin 9I/I55/EEC sayılı Komisyon Direktifi'nin 3 üncü maddesi ile Ek'ine uyum için, bu Direktifin 93/122/EC ve 2001/58/ EC sayılı değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.


 

 

 

EK - I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ÖRNEK FORMATI

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun Düzenlenmesinde Kullanılan Mevzuat

 

Madde/Müstahzar Adı:

Hazırlama Tarihi:

Yeni Düzenleme Tarihi:

Kaçıncı Düzenleme Olduğu :

 

(l.Kısım) 

Form No:      

Sayfa No: …….l X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II. Kısım)

 


 

EK - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLEYİCİLERİ İÇİN REHBER

Bu rehber, Güvenlik Bilgi Formlarında bulunması gereken her bir Standard başlık detayında yer alması gereken bilgilerin içeriğinin, doğruluğunun ve uyumunun sağlanmasını teminen, Güvenlik Bilgi Formu düzenleyenlere detaylı bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

Aşağıda, formda bulunması gereken 16 standard başlık ile birlikle bu başlıklar / alt başlıklar detayında yer alması gereken bilgiler ve bu bilgilerin tespitine yönelik diğer bilgiler verilmiştir

Madde / müstahzarların çok geniş ve farklı özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında, bazı durumlarda standard başlıklar altında ilave bilgilerin verilmesi gerekebilir. Güvenlik Bilgi Formlarında, formlarda bulunması gereken bilgilerin yanı sıra profesyonel kullanıcılar tarafından, işyerinde kullanılan kimyasallardan kaynaklanabilecek risklerin ve olası risklere karşı insan sağlığının ve çevrenin korunması için alınacak güvenlik önlemlerinin uygulamaya yönelik olarak sağlıklı bir şekilde tespitini teminen, hedef kullanıcıların özel gereksinimleri / durumları da dikkate alınarak belirlenen bazı özel ve detay bilgilere de yer verilmesine özen gösterilir.

Standard başlıklar altında yer alması gereken bazı özelliklere ilişkin bilgilerin verilmesinin teknik olarak mümkün olamaması durumunda, bunun nedenleri her bir başlık altında açıkça belirtilmelidir. Her bir tehlikeli özellik için mutlaka bilgi verilmelidir. Madde/müstahzar tehlikesiz olarak değerlendirilmişse, madde/müstahzara ilişkin tespit edilmiş veya mevcut olumsuz test sonuçlan ayrıca açıkça belirtilmelidir.

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

l numaralı bu standard başlık altında, aşağıda verilen alt başlıklar detayında bilgiler verilmelidir.

1.1 Madde / müstahzarın tanıtılması

Madde / müstahzarın etiketinde yer alan bilgileri verin.

Tanıtıcı bilgiler; madde / müstahzarın, 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde belirtilen usûl ve esaslara göre belirlenmiş olan etiketinde yer alan bilgiler ile aynı olmalıdır.

Etiket bilgilerinin belirlenmesine ilişkin ulusal mevzuatın yetersiz görülmesi halinde, madde/ müstahzarın tanıtımına ilişkin gerekli diğer bilgileri belirtin.

1.2 Madde / Müstahzarın kullanımı

Madde/ müstahzarın amaçlanan veya önerilen kullanım biçimlerini / alanlarını, bilindiği kadarıyla belirtin. Çok sayıda olası kullanım biçimi / alanı bulunması halinde.yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım biçimleri/alanlarını, madde/müstahzarın fiilen ne işe yaradığını (Örneğin ; yangın yavaşlatıcı, oksitlenmeyi engelleyici gibi) da belirterek, özel bir tanımla açıklayın.

1.3 Firmanın tanıtımı

Madde/müstahzarı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve mümkünse dağıtıcının adı, firma adı, açık adresi, telefon ve faks numaralarını belirtin,

1.4 Acil durum telefonu

1.3'de söz edilen bilgiye ilave olarak, firmanın ve / veya İlgili resmi kurumun acil durum telefon numaralarını verin.

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

2 numaralı bu standard başlık altında verilen bilgiler; alıcıların, müstahzarın bileşenlerine ilişkin tehlikelerini kolayca tanımalarına yöneliktir. Müstahzarın kendisine ilişkin tehlikeler, form "un 3 numaralı standard başlığı altında verilmelidir.

2.1 Müstahzarın tam bileşim yapısının (bileşenlerin yapısı ve konsantrasyonları) verilmesi zorunlu değildir. Bileşimdeki maddelerin genel tanımı ve konsantrasyonları yeterlidir.

2.2 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde belirtilen usûl ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarda bulunan aşağıdaki maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikte belirtin.

(i)  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne göre, çevreye veya insan sağlığına herhangi bir zararı olan maddeler,

(ii)  ve haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.3  11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre, tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarlardan ; gaz halinde olmayan müstahzar tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ % l miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, gaz halinde olan müstahzar tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ % 0,2 miktarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan madde ihtiva ediyorsa, bu müstahzarda bulunan bu tip maddeleri konsantrasyonları veya konsantrasyon aralıkları ile birlikle belirtin,

(i) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne göre, çevreye veya insan sağlığına herhangi bir zararı olan maddeler[1],

(ii) ve haklarında işyeri maruz kalma limitleri belirlenmiş olup, (i) paragrafı kapsamında olmayan maddeler.

2.4 Yukarıda belirtilen maddelerin sınıflandırmasını; maddenin fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel zararlarına göre belirlenmiş tehlike İşareti ve Risk Durumları ile birlikte belirtin. Risk Durumlarını ; Risk numaraları şeklinde yazın, Risk ibaresinin açık ifadesi için form'un 16 numaralı standard başlığına atıfta bulunun.

2.5 Yukarıda belirtilen maddelerin isimlerini ve EEC numaralarını; 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yazın. CAS numarasını ve mümkünse IUPAC adını yazın.

Yönetmeliğe uygun olarak veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotuna uygun olarak, genel bir isimle adlandırılan maddeler için tam bir kimyasal tanıtım gerekli değildir.

2.6 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine veya bu Rehberin (1) sayılı dipnotu hükümlerine göre, kimliği gizli tutulan maddelerin güvenli kullanımını sağlamak üzere bu tür maddelerin kimyasal yapıları tanımlanmalıdır. Kullanılan isim yukarıda belirtilen usulle tespit edilen isimle aynı olmalıdır.

3. TEHLİKELERİN TANITIMI

3 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzarın 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre sınıflandırmasını belirtin. Madde/müstahzarın İnsan ve çevreye yönelik olarak taşıdığı tehlikeleri (zararları) açıkça ve kısaca belirtin.

Madde/müstahzarın sınıflandırmasına ilişkin mevcut mevzuatın bulunmaması veya yetersiz kalması halinde, sınıflandırma Avrupa Birliğince öngörülen sınıflandırmaya göre yapılır.

Yönetmeliğe göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan müstahzarlar ile tehlikeli olarak sınıflandırılmayan müstahzarların ayrımını net bir şekilde yapın.

Madde/müstahzarın kullanımından veya muhtemel yanlış kullanımından kaynaklanan, en önemli olumsuz fiziko-kimyasal etkiler ile insan sağlığı ve çevre üzerindeki en önemli olumsuz etkileri tanımlayın.

Madde/müstahzarın; sınıflandırmasına neden olmayan ancak, genel tehlikelerine katkısı olabilecek, tozlaşma, boğma, donma veya toprakta yaşayan organizmalara yönelik zararlar türünde çevresel etkiler gibi diğer zararlarını da belirtin.

Etikette yer alan bilgiler, formun 15 numaralı standard başlığı altında verilmelidir.

4. İLK YARDIM TEDBiRLERi

4 numaralı bu standard başlık altında, ilk yardım tedbirlerini tanımlayın ve acil tıbbi müdahale veya uyarı gerekiyor ise ilk olarak bu durumu mutlaka belirtin.

İlk yardım konusundaki bilgiler, kısa, kazazede ve kazazedenin yanındakilerle ilk yardım görevlileri tarafından kolayca anlaşılır olmalıdır. Belirtiler (semptomlar) ve etkiler açıkça özetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza anında kaza yerinde yapılması gerekenler ve maruz kalınmasından sonra takip eden dönemde ortaya çıkması muhtemel gecikmiş etkiler belirtilmelidir.

İlk yardım konusundaki bilgileri; solunursa, cilt ve göz ile temas ederse ve yutulursa gibi değişik maruz kalma biçimlerine göre ayrı alt başlıklar halinde belirtin.

Bir doktorun profesyonel yardımının gerekli olup olmadığı veya önerildiği durumlar ile doktora iletilmesi gereken özel bilgileri, var ise antidotunu belirtin.

Bazı maddeler / müstahzarların özelliğine bağlı olarak işyerinde yapılması gereken özel ve acil işlemler için gerekebilecek özel tavsiye ve tedbirleri belirtin.

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

5 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzarın kendinden kaynaklanabilecek bir yangın veya madde / müstahzarın etrafında çıkabilecek yangın ile mücadele şartlarını;

a) uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak özel söndürme yöntemi,

b) güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler ve yangın söndürme yöntemleri,

c) madde/müstahzarın; kendisine, yanma ürünlerinden ve gazlaşmasından ortaya çıkan gazlara maruz kalınması halindeki özel zararları,

d) yangınla mücadele edenler için gerekli özel koruyucu ekipmanı,

da belirtmek suretiyle açıklayın.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6 numaralı bu standard başlık altında, madde/müstahzarın kaza sonucu yayılmasına karşı aşağıda belirtilen önlemler ve temizleme metodlarını belirtin.

- Kişisel önlemler olarak; uzak tutulması gereken tutuşturucu kaynaklar, yeterli havalandırmayı sağlayan ve solunumu koruyucu şartlar, tozumayı kontrol altına alacak önlemler, deri ve göz ile temasını önleyici tedbîrler.

- Çevresel önlemler olarak; kanallara, yüzey ve yer altı sularına, toprağa karışmasını engelleyici uyarılar ve önlemler, civardaki insanlar ve tesislere bildirilmesi gereken uyarılar.

- Temizlenme metodları olarak; Emici materyal kullanımı (örneğin; kum, diatomaceous toprak, asit tutucu, genel tutucu, talaş gibi), gazların/dumanın suyla azaltılması, seyreltme.

Ayrıca, "……………yı asla kullanma", "…………………..ile nötralize et" gibi uyanları da değerlendirerek gerekiyorsa belirtin.

Not:

Gerektiği takdirde, 8 ve 13 numaralı standard baslığı atıfta bulunun.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

7 numaralı bu standard başlık altında yer alacak bilgilen sağlık, güvenlik ve (evrenin konulmasını teminen, İşverenin, tehlikeli kimyasallarla çalışılan islerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin mevzuata uygun olarak, işyerindeki çalışma usullerini planlanmasına ve örgütsel tedbirlerini almasına yardımcı olacak bilgilerdir.

7.1. Kullanma

Madde / müstahzarın güvenli kullanımı konusunda koruyucu önlemleri  kontrol altına alma. lokal ve genel havalandırma, gaz haline gelmesi ve tozlanarak yayılması ile yangın ve patlamayı önleyici tedbirler, çevreyi korumak için gerekli tedbirler (örneğin; egzoz çıkış bacasında filtre yada arıtıcı kullanımı, yayılmayı önleyici seddeli alanda kullanımı, dökülenlerin toplanması ve imhası gibi ) ve madde / müstahzara ilişkin özel şartlar veya kurallar (örneğin, yasaklanan yada tavsiye edilen usuller yada ekipman) gibi teknik önlemleri içeren tavsiyeleri belirtin. Mümkünse bu teknik önlemlerin açık bir tanımını yapın.

7. 2. Depolama

Madde / müstahzarın güvenli depolanması için gerekli olan; depolama odalarının veya kaplarının özel dizaynını (tutucu duvarlar, havalandırmayı içerecek şekilde), birbiriyle uyumsuz materyalleri, depolama şartlarını (ısı ve rutubet limiti / aralığı, ışık, inert gaz gibi), özel elektrik ekipmanı ile ekipman tiplerini (ex ve etanş gibi) ve statik elektriklenmeyi önleyici tedbirler gibi, şartlan belirtin.

Depolama şartlarına bağlı olarak miktar sınırlamaları gerekiyorsa, sınırlamalara ilişkin gerekli tavsiyeleri belirtin. Madde / müstahzarın ambalajlanmasında / kab'ında kullanılan malzeme tipi gibi özel şartlan belirtin.

7.3. Özel kullanım(lar)

Özel kullanım(lar) için dizayn edilmiş nihai ürünler için, amaçlanan kul!anım(lar) hedeflenerek detaylı ve uygulanabilir tavsiyeler belirtilmelidir. Mümkünse özel rehberlik için bu konuda onaylanmış endüstriye / sektöre atıfta bulunun

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8 numaralı bu standard başlık altında, aşağıdaki alt başlıklar detayındaki bilgiler

8.1. Maruz kalma limit değerleıi

Mesleki maruz kalma limit değerleri ve/veya biyolojik limit değerleri dahil olmak üzer, halen uygulamada olan özel kontrol parametrelerini belirtin.Değerler, madde/müstahzarın piyasaya arz edilmesi hedeflenen ülkenin değerleri olmalıdır. Ayrıca, tavsiye edilen izleme usulleri konusunda bilgi verin.

Müstahzarlar için değerlerin, müstahzarın Güvenlik Bilgi Formu'nun 2 numaralı standard başlığı altında belirtilmesi gereken her bir bileşeni için verilmelidir

8.2. Maruz  kalma kontrolleri

8.2.1.  Mesleki maruz kalma kontrolleri.

Bu alt başlık detayında yer alacak bilgiler, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve iş yerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin mevzuatta belirtilen ve bulunduğu iş yerinde uygun çalışma şartlarının dizaynını ve mühendislik kontrollerini, yeterli ekipman ve materyal kullanımını, kollektif korunma tedbirlerinin kaynakta uygulanmasını ve kişisel korunma ekipmanı gibi bireysel korunma tedbirlerinin alınmasını gerektiren madde / müstahzarın işçi sağlığı ve güvenliği için oluşturduğu risklerin değerlendirmesini yapmada işveren tarafından dikkate alınacak bilgilerdir. Bu nedenle, bu alt başlık  detayında, ilgili mevzuata göre doğru risk değerlendirmesinin yapılabilmesini teminen gerekli tedbirler hakkında uygun ve yeterli bilgi verin. Bu bilgiler Güvenlik Bilgi Formunun 7.1 numaralı alt başlığı detayında verilmiş bilgileri tamamlayıcı nitelikle olmalıdır.

Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde, hangi ekipmanın yeterli ve uygun koruma sağlayacağını detaylı olarak belirtin. Kullanılacak ekipman hakkında mevcut mevzuatı dikkate alın. Kişisel korunma ekipmanları üzerine mevcut mevzuatın bulunmaması veya yetersiz kalması durumunda, Avrupa Birliği'nce kabul edilmiş mevzuatı dikkate alın ve uygun CEN standartlarına atıfta bulunun.

8.2.1.1 Solunum sisteminin korunması

Tehlikeli gazlar, buharlar veya tozlar için kullanılması gereken; tüplü solunum cihazları, uygun / yeterli maske ve filtreler gibi, koruyucu ekipman tipini belirtin.

8.2 1.2. Ellerin korunması

Madde / müstahzarın ellenmesi sırasında giyilmesi gereken eldiven tipini; eldivenin malzeme türü, el derisinin malzemeye maruz kalma miktarı ve süresi göz önünde bulundurarak eldivenin kullanılması gereken sureler de dahi! olmak üzere, açıkça belirtin.

Gerekirse, ellerin korunmasına yönelik ilave tedbirleri belirtin.

8.2.1.3. Gözlerin korunması

Güvenlik gözlükleri, güvenlik göz maskeleri ve   yüz siperliği gibi göz koruma ekipmanının tipini belirleyin.

8.2.1.4. Cildin korunması

Vücudun ellerden başka bir kısmının korunması gerekiyorsa; önlük, çizme İş ayakkabısı, baret ve tam koruyucu elbise (asit ve gaz/buhar tulumu) gibi gerekli koruma ekipmanının tipini ve cinsini belirtin. Gerekirse, cildin korunmalına yönelik ilave tedbirleri ve özel hijyen tedbirlerini belirtin.

8.2.2. Çevresel maruz kalma kontrolleri

İşverenin, çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesini teminen gerekli bilgileri belirtin.

9. FİZİKSEL VE KİM YASAL ÖZELLİKLER

9 numaralı bu standard başlık allında, işyerlerinde düzenli kontrol tedbirlerinin alınabilmesini teminen, özellikle 9.2 numaralı alt başlık detayında belirtilenler olmak üzere, madde/müstahzar hakkında aşağıda alt başlıklar detayında verilen tüm bilgileri formda belirlin.

9 . l Genel Bilgiler

9. l .1.Görünüş

Madde / müstahzarın piyasaya arz edildiği (tedarik edildiği) fiziksel halini (katı, sıvı, gaz) ve rengini belirtin.

9.1.2. Koku

Madde / müstahzarın kokusu var ise ve algılanabiliyor ise, kısaca bu kokunun tanımını yapın.

9. 2 . Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre bilgileri

- pH ; Madde /müstahzarın piyasaya arz edildiği (tedarik edildiği) haldeki pH 'ını veya bunların sulu çözeltilerinin pH'ını belirtin. Madde/müstahzarın sulu çözelti olması durumunda konsantrasyonunu belirtin.

- Kaynama noktası/kaynama aralığı;

- Parlama noktası;

- Alev alma sıcaklığı (katı,sıvı,gaz);

- Patlayıcılık özellikleri;

- Oksitleme özellikleri;

- Buhar basıncı;

- Nispi yoğunluk ;

- Çözünürlüğü;

- su içinde;

- yağ içinde ( çözücü yağ belirtilerek );

- Dağılım katsayısı; n-oktanol / su ;

- Akışkanlık(viskosite);

- Buhar yoğunluğu;

- Buharlaşma hızı .oranı;

değerlerini, test metodunu ve birimlerini belirtin.

9.3. Diğer bilgiler.

Karışabilirlik, iletkenlik, erime noktası / erime aralığı, gaz grubu, kendiliğinden alev alma sıcaklığı gibi diğer güvenlik parametrelerini belirtin.

Not l :

Yukarıdaki özellikler, 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"nde öngörülen metodlara veya karşılaştırılabilir başka bir metoda göre belirlenmelidir.

Not 2:

Müstahzarlar için yukarıdaki bilgiler, normalde müstahzarın kendi özelliklerine göre verilir. Ancak, müstahzarın belli bir zarar oluşturmayacağı belirtiliyorsa, sınıflandırmasına ilişkin her hangi bir bilginin elde edilemediği haller İle müstahzar hakkındaki olumsuz test sonuçlarının mevcut olduğu haller açıkça belirtilmelidir. Müstahzarın her bir bileşeni hakkında bilgi verilmesi gerekli görülüyorsa, bu bilgilerin kaynağını açıkça belirtin.

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzarın kararlılığını, belli kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeli reaksiyonları belirtin.

10. l . Kaçınılması gereken durumlar.

Tehlikeli reaksiyona neden olabilecek kıvılcım, alev, ısı, basınç, ışık, şok (çarpma), ultraviole,  radyasyon  ve  X  ışınları  gibi  kaçınılması gereken  şartları  belirtin  ve  eğer mümkünse kaçınılması gereken şartları kısaca tanımlayın.

10.2. Kaçınılması gereken materyaller.

Teması halinde, tehlikeli reaksiyona neden olabilecek su, hava. asitler, bazlar, oksitleyiciler veya herhangi bir diğer özel madde gibi kaçınılması gereken materyalleri belirtin ve eğer mümkünse kaçınılması gereken materyalleri kısaca tanımlayın..

10.3. Tehlikeli bozunma ürünleri.

Bozunması / ayrışmasına bağlı olarak, ortaya çıkabilecek tehlikeli miktarlardaki materyalleri belirtin ve eğer mümkünse kısa bir tarifini verin.

Aşağıda verilen bilgileri özellikle belirtin:

- Stabilizatörlere ihtiyaç olup olmadığı ve mevcut stabilizatörler,

- Tehlikeli ekzotermik reaksiyon olasılığının bulunup bulunmadığı,.

- Madde / müstahzarın güvenlik belirleyicisi olarak, eğer varsa, fiziksel görünümünde olabilecek değişiklik,

- Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir tehlikeli bozunma ürünü,

-Bozunma ile kararsız ürünler oluşturma olasılığı.

11. TOKSİKOLOJİK BlLGİ

11 numaralı bu standard baslık altında, kullanıcının madde / müstahzarla temas etmesi halinde, ortaya çıkabilecek çeşitli toksikolojik (sağlık üzerine) etkileri özetle fakat tam ve anlaşılabilir bir şekilde tanımlayın.

Tanımınızda, madde / müstahzara maruz kalınması halinde, sağlık üzerindeki deneyimlere ve bilimsel araştırmalar sonucu tespit edilmiş bulgulara dayalı tehlikeli etkilerini belirtin (Örneğin L50 > 2000 mg/kg). Değişik maruz kalma biçimleri (solunması halinde, deri ve göz ile teması halinde, yutulması halinde) hakkında bilgi verin ve fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelikleriyle bağlantılı belirtileri (semptomları) belirtin.

Hemen veya gecikmeli olarak ortaya çıkan bilinen etkilerini ve ayrıca kısa ve uzun süre maruz kalınması halinde ortaya çıkan kronik etkilerini (örneğin; allerjik etki (duyarlılık), bayıltıcı etki, kanserojenik etki, mutajenik etki ve üreme için toksik etki (gelişimsel toksisite ve doğurganlık) gibi) belirtin.

2 numaralı standard başlık altında verilmiş olan bilgiler dikkate alınarak, müstahzarların içindeki bazı maddelerin (veya bileşenlerin) sağlığa yönelik özel etkilerine atıfta bulunulabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİ

12 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzann havada, suda ve/veya toprakta; yapacağı muhtemel etkileri, davranışını ve çevresel akıbetini belirtin. Mümkün olduğu ölçüde, belirttiğiniz bilgileri destekleyici ilgili test sonuçlarına ilişkin bilgileri verin. Örneğin; (LC50 Balıklarda ≤ 1 mg/L).

Yapısı veya muhtemel kullanım metodlarına bağlı olarak, madde / müstahzarın çevre üzerinde yapması muhtemel etkilerin en önemli özelliklerini belirtin. Aynı tür bilgileri madde / müstahzarın bozunmasından doğabilecek tehlikeli ürünler için de sağlayın. Bu bilgileri aşağıda verilen alt başlıklar halinde belirtin.

12. l . Ekotoksisite.

Bu alt başlık detayında, madde / müstahzarın; balıklar, defne (daphnia), su yosunları ( algler) ve diğer su bitkileri üzerindeki akut ve kronik toksik etkisi de dahil olmak üzere, su ortamındaki toksisitesi ile ilgili mevcut verileri belirtin. Ayrıca, mevcut olması halinde, madde / müstahzarın; toprak mikro ve makro organizmaları ile kuşlar, arılar ve bitkiler gibi diğer ilgili çevresel organizmalar üzerindeki toksisitesi ile ilgili verileri belirtin. Madde / müstahzarın; mikro organizmaların faaliyetlerini durdurucu etkiye sahip olması halinde, pis su arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkilerini belirtin.

12. 2. Hareketlilik ( Mobilite ).

Bu alt başlık detayında, madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin[2], doğaya bırakılması, yayılması halinde, yer altı suyuna karışma potansiyelini, ve/veya doğaya bırakılma noktasından yayılabileceği mesafe ile yayılma potansiyelini belirtin.

Bu konudaki bilgi ve veriler, madde/müstahzar bileşeninin;

-  Çevresel katmanlara bilinen veya tahmin edilen dağılımını,

-  Yüzey gerilimini.

- Absorbsiyon/desorpsiyonunu,

içermelidir.

Diğer fizîko-kimyasal özellikler için 9 numaralı standard başlığa bakın.

12 . 3 . Kalıcılık ve bozunabilirlik.

Bu alt başlık detayında, madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin uygun çevresel ortamda, biyolojik bozunma (biodegradation) potansiyelini ve / veya oksidasyon ve /veya hidroliz işlemi gibi uygulamalarla bozunabilirlik potansiyelini belirtin. Mevcut olması halinde, bozunmaya ilişkin yarılanma ömrünü ayrıca belirtin. Madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin, pis su arıtım tesislerindeki bozunma potansiyelini belirtin.

12.4. Biyobirikim (bioaccumulative) potansiyeli.

Madde veya müstahzarın belirgin bazı önemli bileşenlerinin (2), biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyali ve besin zinciri yoluyla geçiş potansiyalini, mevcut ise K ow ve BCF ( Bio Kümülatif Faktör)'ünü referans alarak belirtin.

12.5.Diğer ters etkiler.

Bu alt baslık detayında, eğer mevcutsa madde / müstahzarın, ozon tüketme (ozon tabakasını azaltma) potansiyelini, fotokimyasal olarak ozon yaratma potansiyelini ve/veya global ısıtma ( sera etkisi) potansiyeli gibi çevre üzerindeki diğer ters etkilerini belirtin.

NOT: Çevre ile ilgili bilgilerin, güvenlik bilgi formunun diğer başlıkları altında verildiğinden emin olun. Özelikle çevreye kontrollü salımı, kaza sonucu çevreye dağılım önlemleri, nakliyesi ve atıklarının bertarafına ilişkin bilgileri 6, 7, 13 , 14 ve 15 numaralı standard başlıklar altında önerin.

13. BERTARAF  BİLGİLERİ

13 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzarın, atık özelliği kazanması sonrası veya tahmin edilen kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafı (elden çıkarılması) herhangi bir tehlike oluşturuyor ise, atıkların tehlikelerini tanımlayın ve güvenli biçimde yönetimi hakkında bilgi verin.

Madde / müstahzar atıkları ile madde / müstahzar bulaşmış ambalaj ve malzemelerin güvenli bertarafına ilişkin yöntemleri (yüksek ısılı fırında yakma, geri kazanım .arazide özel depolama gibi) açıkça belirtin.

Bu tür atıklara ilişkin ulusal mevzuata atıfta bulunun. İlgili ulusal mevzuatın olmaması veya teknolojik gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatın yetersiz bulunması durumunda, kullanıcıyı, Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar ve yürürlükte olan uluslar arası veya bölgesel yükümlülüklere bağlı uygulamalar konusunda uyarın.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14 numaralı bu standart başlık altında, kullanıcılara, tesisleri içinde ve/veya dışında madde / müstahzarın  taşınması / nakliyesi  sırasında uyulması  gereken  veya bilinmesi gereken özel tedbirleri belirtin.

Madde / müstahzarın taşımacılığına ilişkin olarak ;

a)  karayolu taşımacılığında;

- Demir yolu için . " RID " (Tehlikeli Yükün Demir yolu ile Uluslar arası Taşımacılığına ilişkin mevzuat),

- Karayolu için, " ADR " (Tehlikeli Yükün Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması),

b) kıta içi su yolları taşımacılığında, " ADNR " (Nehirlerde Tehlikeli yük Taşınmasına ilişkin düzenleme),

c) deniz yolu  taşımacılığında, "IMDG Kodu" (Denizlerde  Tehlikeli Yük Taşınmasına ilişkin düzenleme),

d) hava yolu taşımacılığında .   " ICAO-TI   " (Uluslar Arası Sivil Taşımacılık Organizasyonu Teknik Talimatları ) ve " IATA-DGR " (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Birliği Tehlikeli Yük Mevzuatı),

sınıflandırması ve kodlamasını ayrı ayrı belirtin.

Bu bilgilerin yanı sıra madde / müstahzarın ;

- UN numarasını,

- Sınıfını,

- Sisteme uygun sevk ismini,

- Ambalaj grubunu,

- Denizi kirletici maddesini,

- Diğer uygulanabilir bilgileri,

ayrı ayrı belirtin

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15 numaralı bu standard başlık altında, madde / müstahzarın, 11/7/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği" nde öngörülen usûl ve esaslara göre hazırlanmış olan etiketinde yer alan sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin bilgileri belirtin.

Bu Güvenlik Bilgi Formu kapsamındaki madde / müstahzarın satışı, kullanımı, kullanım alanları ve miktarlarına, çevre ve insan sağlığının korunmasını teminen yasaklama ve kısıtlama getirilmiş ise, bu yasaklama ve/veya kısıtlamaları yasal mevzuatları ile birlikte açıkça belirtin.

Mümkünse, bu hükümlerin uygulanmasına yönelik diğer ulusal mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirleri belirtin.

Bu standard başlık detayında yer alacak bilgilere ilişkin olarak, ulusal mevzuatın yetersiz kalması durumunda, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olmak üzere diğer ülkelerdeki uygulamaları belirtin.

16. DiĞER BİLGİLER

16 numaralı bu Standard başlık altında, kullanıcının sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunmasını teminen Üretici ve ithalatçılar tarafından Önemli olduğu tespit edilen ve kullanıcıların bilgilendirilmesi gerektiği düşünülen diğer bilgileri belirtin.

Örneğin:

- İlgili Risk Durumlarını liste halinde yazın. Güvenlik Bilgi Formunda 2 ve 3 numaralı standard başlıklar altında belirtilen Risk Durumlarına ilişkin Risk ibarelerinin açık ifadelerini yazın

- Madde / müstahzarın güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerini yazın.

- Madde / müstahzarın kullanımı hakkında önerilen sınırlamaları (üretici veya ithalatçının yasal zorunluluk olmayan tavsiyeleri) belirtin.

- İlave bilgileri (yazılı  referanslar ve /veya teknik olarak  irtibat kurulabilecek kişi / kuruluşlar) belirtin.

- Güvenlik Bilgi Formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynaklarını belirtin.

- Güncel bilgilere dayalı olarak Güvenlik Bilgi Formu yeniden düzenlenmişse, forma ilave edilen, formdan çıkarılan veya formda değiştirilen bilgileri (eğer başka bir yerde belirtilmemişse) açıkça belirtin

 

 

[1] Müstahzarı piyasa arz eden kişinin; aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmış bir maddenin kimyasal tanımının Güvenlik Bilgi Formun'da açıklanmasının, fikri mülkiyet hakkının gizli yapısını riske atacağını göstermesi durumunda, müstahzarı piyasaya arz eden kişi.Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, bu maddeyi ya bu maddenin en önemli fonksiyonel kimyasal grubunu belirleyen bir isimle yada alternatif bîr isimle gösterebilir.

-R4I sayılı risk ibaresine sahip olanlar hariç, tahriş edici olarak sınıflandırılan maddeler veya diğer tehlikeli özelliklerden herhangi birisiyle bîr arada tahriş edici olarak sınıflandırılan maddeler.

-Tehlikeli özelliklerden herhangi biri/birkaçıyla bir arada zararlı olarak sınıflandırılan maddeler.

 

[2] Bu bilgi müstahzar için verilmez, yalnızca maddeye has bir bilgidir. Bu nedenle, bu formun 2 numaralı standart baslığı allında yer alan kurallara göre, güvenlik bilgi formunda tanımlanması gereken her bir tehlikeli bileşen madde için, mevcut ve uyumlu olduğu takdirde bu bilgiler verilmelidir