ANA SAYFAYA DÖN                                            İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
4857 Sayılı Yasaya Geri Dön

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Resmi Gazete: 04.12.2009/27422

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz:

             a) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği,

             b) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

             c) 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             b) Bölge müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Bakanlık bölge müdürlüğünü,

             c) İşletme belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerine, işveren veya işveren vekilinin başvuru ve beyanı üzerine verilen izin belgesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             İşletme belgesi talebi            

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmeden önce bölge müdürlüğünden işletme belgesi alınması zorunludur.

             (2) İşletme belgesi almak isteyen işveren veya işveren vekili, EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.

(3) Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bölge müdürlüğü tarafından EK-2’de gösterilen işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir veya gönderilir. İşletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir.

             (4) Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz.

             (5) Açıldığında bu Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Bu durumda işveren veya işveren vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.

             İşletme belgesinin kesinleşmesi

             MADDE 6 – (1) İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan formunda belirtilen hususlar incelenir.

             (2) Yapılan incelemede, EK-1’de yer alan asgari güvenlik önlemlerine ilişkin listede belirtilen hususların, ilgili oldukları mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre verilen işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir.

             (3) İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir.

             İşletme belgesinin geçersizliği

             MADDE 7 – (1) İşletme belgesi aşağıdaki hâllerde geçerliliğini kaybeder.

             a) İşyerinin taşınması,

             b) İşyerinin üretim ve faaliyet konusunun değişmesi.

             (2) İşletme belgesinin geçerliliğini kaybetmesi durumunda işyerine, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre yeniden işletme belgesi alınması zorunludur.

             İşyerinde işveren ve/veya unvan değişikliği

             MADDE 8 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tespit edilmesi veya işveren veya işveren vekilince bölge müdürlüğüne değişikliğin bildirilmesi durumunda işyerinin mevcut dosyasında yer alan belge ve bilgiler esas alınarak işletme belgesindeki işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 9 – (1) 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut başvurular

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işletme belgesi almak üzere müracaatta bulunan işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinin bu Yönetmelik kapsamına girmesi durumunda EK-1’e uygun olarak yeniden müracaat etmek zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EKLER:

EK-1
 

İŞLETME BELGESİ BAŞVURU VE BEYAN FORMU

Text Box: T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………………Bölge Müdürlüğüne
 
İşyerinin adı veya unvanı       :……………………………………….……………..
İşveren veya işveren vekili     :…………………………………………………..…..
İşyeri sicil no.                        :.……………………………………………….....…..
İşyerinin adresi                       :………………………………………………..…......
                                               ………………………………………………………
Telefon no.                             :………………………………………………………
Elektronik posta adresi          :…………..………@……………….…
İşçi sayısı                                :……………………………
 
            Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işyerimde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ekte belirtilen asgari güvenlik önlemlerine ilişkin mevzuata uygunluğun sağlandığını, ayrıca işyerimin özelliği ve niteliğine uygun gerekli diğer her türlü güvenlik önlemlerini aldığımı, araç ve gereçleri noksansız bulundurduğumu beyan ederim. Beyanımın hilafı hâlinde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleniyorum.
 
            Kurmuş olduğum işyerime, İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işletme belgesi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. …/…./…
 
 
 
 
 
                                                                                                             (imza)
                                                                                              İşveren veya işveren vekili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:  
A) ASGARİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN LİSTE
 
I- İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gerekli asgari sağlık ve güvenlik şartlarına yönelik tedbirler:
- Binaların yapısı ve dayanıklılığı,
- Elektrik tesisatı,
- Acil çıkış yolları ve kapıları,
- Yangınla mücadele,
- İşyerinin havalandırılması,
- Ortam sıcaklığı,
- Aydınlatma,
- İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı,
- Pencereler,
- Kapılar ve girişler,
- Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlar,
- Yürüyen merdivenler ve bantlar,
- Yükleme yerleri ve rampalar,
- Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi, çalışma yerlerinde hareket serbestliği,
- Dinlenme yerleri,
- Gebe ve emziren kadınlara ait dinlenme yerleri,
- Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar,
- Engelli işçilere yönelik gerekli düzenlemeler,
- Açık alanlardaki çalışmalarda özel tedbirler,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 
II- İş ekipmanlarının kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayacak asgari tedbirler:
- İş ekipmanında bulunacak asgari gerekler,
- Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler,
- Makine emniyetine  uygunluk,
- İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar,
 
III- İşyerine dair diğer asgari önleme ve koruma uygulamaları:
            - Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
- Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
            - Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
            - Biyolojik etkilere maruziyet risklerinin önlenmesi,
            - Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma tedbirleri,
- Gürültü,
- Titreşim,
- Ekranlı araçlar,
 
IV- İşyeri sağlık ve güvenlik birimine yönelik önlemler:
- 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan donanımlar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: B) İŞYERİNE AİT GENEL BİLGİLER
 
1. İşyerinin bölümleri             :
 
Kapalı alan :
 
m2
 
Açık alan   :
 
m2
 
Kat sayısı   :
 
 
 
 
2. Yapılan işe (imalat/üretim), iş ekipmanlarına, kullanılan ham ve yardımcı maddelere, depolama şekli ve kapasiteye ait bilgiler:
 
2.1.
Yapılan iş ve kapasite                      :
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
İş ekipmanları                                   :
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.
Kullanılan ham ve yardımcı maddeler :
 
 
 
 
 
 
 
2.4.
Depolama (şekli, kapasite ve sayıları) :
 
 
 
 
 
 
Yukarıda belirtilen bilgiler işyerime aittir.
 
                                     
                                                     (imza)
                                     İşveren veya işveren vekili
 
 
 
Tarih:  …./…./…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Text Box: EK-2

 

T.C.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

        …………………    BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Belge No          :

Tarih                :

 

           İŞLETME BELGESİ

                                  

Unvan ve Adresi : 

 

 

İşbu İşletme Belgesi yukarıda unvan ve adresi belirtilen ……………….. sicil no’lu işyeri için 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işverenin beyanı üzerine düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            BÖLGE MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

AŞAGIDA ESKİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALKTI (üstteki yön. md:9)

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması

Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Resmi Gazete: 17.12.2004/25673

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, işyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması ve işletilmesini sağlamak için alınması gerekli işyeri kurma izni ve işletme belgesi ile ilgili usul ve esasları belirler.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini,

kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bölge Müdürlüğü:İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan  inceleme sonucunda verilen izin  belgesini,  

İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin  belgesini,

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri: Belirli bir faaliyet alanında veya değişik faaliyet alanlarında çalışan küçük ve orta büyüklükteki sanayi kuruluşlarının toplu olarak bulundukları siteyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İşyeri Kurma İzni

Madde 5–Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine, kurulmaya başlamadan önce kurma izni alınması zorunludur.

İşletme Belgesi

Madde 6 – Kurma iznine esas teşkil eden belgelere uygun olarak kurulmuş olan işyerlerine,  işletilmeye başlanılmadan önce işletme belgesi alınması zorunludur.

İşyeri Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler

Madde 7 – İşveren, kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

İşverenin  dilekçesine  ekleyeceği belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ekte örneği bulunan  beyanname (iki nüsha),

b) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha),

c) İşyeri mimari projesi (iki nüsha).

Toplu Olarak Kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri

Madde 8 – Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak kurulmasını sağlamak için, kurulmaya başlamadan önce tip projeleri ile Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek sanayi sitesi kurma izni alınır.

Sanayi sitesi kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Site genel vaziyet plânı (iki nüsha),

b) Mimari proje (iki nüsha).

Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin kurulacak olması durumunda, bu işyerlerine ayrı ayrı kurma izni alınır.

İşyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Beyanname (iki nüsha),

b) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha),

c) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha).

İşyeri Kurma İzni Talebinin İncelenmesi

Madde 9 – İşyerine ait kurma izni talebi, iş müfettişleri tarafından incelenir.

Noksanlıkların tespit edilmemesi durumunda, iş müfettişlerince hazırlanan rapor sonucuna göre, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurma izni belgesi ile iş müfettişleri tarafından onaylanan kurma iznine ait belgelerin bir nüshası işyerinde saklanmak üzere işverene gönderilir. İkinci nüsha ise Bölge Müdürlüğünde bulunan işyeri dosyasında saklanır.

İnceleme sonucu noksanlıkların tespit edilmesi durumunda ise; tespit edilen noksanlıklar, ekleri ile birlikte Bölge Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilir.

İşyeri kurma izni talepleri, en çok 30 gün içerisinde incelenir.

İşyeri kurma izni incelemesinin süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı veya düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken durumların bildirilmediği hallerde işveren, kurma iznine esas alınan belgelere göre işyerini kurar.

İşletme Belgesi Talebinin İncelenmesi

Madde 10 – Kurma izni alınarak kurulmuş işyerleri için işveren, işletmeye başlamadan önce işletme belgesi almak için bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat eder.

İşletme belgesi talebi üzerine; iş müfettişlerince işyerinde yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere göre kurulup kurulmadığı kontrol edilir.

İşyerinin kurma iznine esas belgelere ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak kurulduğunun tespit edilmesi halinde, iş müfettişlerince hazırlanan rapor sonucuna göre, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen işletme belgesi işyerine gönderilir.

Yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere uygun olarak kurulmadığının tespit edilmesi halinde ise, işyerine işletme belgesi verilmez. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporda belirtilen uygun olmayan hususlar Bölge Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilir.

Kurma izni almadan açılmış olan işyerleri işletme belgesi için talepte bulundukları takdirde kurma iznine esas belgeler, işletme belgesi incelemesinde hazır bulundurulur. İşyerinin söz konusu belgelere ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine  kurma izni ve işletme belgesi birlikte verilir.

İşletme belgesi talepleri 30 gün içerisinde incelenir.

İşletme belgesi taleplerinin süresi içerisinde incelenemediği durumlarda işveren işyerini çalıştırma hakkını kazanır.

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesinin Yenilenmesi ve Geçersizliği

Madde 11–İşyeri kurma izni ve işletme belgesinin yenilenmesi ve geçersizliği ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşyerinin başka bir adrese taşınması halinde işyerine ait kurma izni ve işletme belgesi geçersiz hale gelir.

b) İşyerinde üretim konusunun veya üretim yönteminin değişmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek yeni risklerin ortaya çıkması halinde, işletme belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda işyeri için yeniden işletme belgesi alınması zorunludur.

İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği

Madde 12 – İşyerinde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tesbiti veya işverence Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda, işyerinde iş müfettişlerince bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak  inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda, iş müfettişinin raporu doğrultusunda, mevcut kurma izni ve/veya işletme belgesinde işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır.

Ek İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi

Madde 13 – İşyerinde önceden alınmış olan kurma iznine esas belgeler kapsamı dışında yeni ve ayrı bir bölüm olarak sonradan yapılacak eklentiler için de, bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri uyarınca ek kurma izni ve ek işletme belgesi alınması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, işyeri kurma izni almadan açılmış olan işyerlerinden kurma izni aranmaz. Bu işyerlerinden işletme belgesi için talepte bulunulduğu takdirde kurma iznine esas belgeler işletme belgesi incelemesinde hazır bulundurulur. İşyerinin söz konusu belgelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine  işletme belgesi verilir.

Yürürlük

Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

Beyanname Örneği 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

…………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

       Yeniden kurmak istediğim(iz) işyerine ait bilgi ve  belgeler ekte  sunulmuştur.

 

       İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını ve kurma izni verilmesi için gereğini arz ederim.

 

                                                                                             İşveren veya Vekili

                                                                                             İmza-Damga-Tarih

 

 

 

 

 Beyannameye Eklenecek Genel Belgeler:

a) Vaziyet Planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak iki nüsha)

b) Mimari Proje (Plan-Kesit-Cephe olarak-1/50-1/100 ölçekli iki nüsha)

 

 (Not:  Bu beyanname yeni kurulacak veya üzerinde ek ve değişiklik yapılacak işyerleri için, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine göre doldurulup ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir.)

 

  Bölge Müdürlüğü tarafından                                   Teslim alanın

  teslim alınan tarih                                                 Adı Soyadı-Tarih

        .. /.. /200.                                                          .. /.. / 200.   

 

 

I.BÖLÜM

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER VE

SONUÇLARI

                  TARİH                        NO                             SONUÇ

    1-

 

    2-

 

    3-

 

    4-

 

    5-

 

    6-

 

    7-

 

    8-

 

    9-

 

    10-

 

II.BÖLÜM

 

             SORULAR                                                                           CEVAPLAR

 

1-İşveren veya vekilinin adı, soyadı,                     

   unvan ve adresi:                                                                             -------------------------------          

 

2-Kurulacak veya kurulu bulunan işyerine ek

   veya değişiklik yapılacak işyerinin unvanı:                                         -------------------------------

 

3-İşyeri;

   a) Yeni kurulmakta olan bir işyeri mi?                                               Evet      ٱ              Hayır  ٱ 

 

   b) Eski bir işyeri mi?                                                                       Evet      ٱ              Hayır  ٱ 

 

   c) Eski bir işyeri olup da ek ve/veya                         

      değişiklikler mi yapılmaktadır?                                                       -------------------------------

 

   d) Eski bir işyeri ise;

      i- İşyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği

        yönünden bugüne kadar  teftiş yapıldı mı?                                   Evet     ٱ               Hayır ٱ

 

      ii- Daha önce kurma izni için                          

          müracaat edildi mi?                                                                 Evet     ٱ               Hayır ٱ 

 

      iii- İşyeri kaç yılında kuruldu?                                                        --------------------------------

 

    e) Eski işyeri olup da ek ve değişiklik

       yapılacaksa neler olacaktır?                                                        --------------------------------

 

4- Kurulmuş veya kurulacak olan bina /

    binaların cinsi ve bölümleri nelerdir?                                                --------------------------------

 

5- İşyerinde yapılan veya yapılacak

    olan işlerin tür ve nitelikleri nelerdir?                                                --------------------------------

 

6- İşyerinde günde yaklaşık kaç işçi

    çalışacak? Vardiyalı çalışma

   olacaksa her postada kaç işçi

   çalışacak?Büro işçilerini ayrı belirtiniz.)                                            --------------------------------

 

7- Yemekhane, soyunma yerleri hakkında

     yeterli bilgi (sayı ve kapasitesi vb.):                                                 ---------------------------------

 

8- Ambar ve depolarda bulundurulacak 

malzeme miktar ve özellikleri:                                                             ----------------------------------