ANA SAYFAYA DÖN

4857 Sayılı Yasaya Geri Dön

 

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Resmi Gazete : 24.03.2004 / 25412

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin niteliklerini, hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan işveren hakkında yapılacak işlemleri düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri,

Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanları,

Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle;

Şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini,

Çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini,

Malül olup da çalışabilir durumda olanları,

Komisyon: Terör mağduru istihdamı ile ilgili olarak illerde valinin veya yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinden, ilçelerden kaymakamın başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü/Amiri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinden oluşan komisyonu,

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

İşveren : Elli ve daha çok sayıda (tarım işyerlerinde ellibir ve daha yukarı sayıda) işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluşlarından mevzuatın öngördüğü şekilde alınmış sağlık kurulu raporunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Ortak Hükümler

Mükellefiyet

Madde 4 – İşveren işyerlerinde;

Her yılın ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanun ile eklenen Ek madde 1/(B) bendinde ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde tam süreli olarak çalıştırmakla yükümlüdür.

Ancak, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru kişilerin, Kurumdan kısmi süreli işlere yerleştirilmelerine yönelik talepleri var ise işyerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren, kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edebilir. Bu durumda olan kişilerin, iş taleplerinin Kurum aracılığıyla karşılanması gerekir.

Zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, yukarıdaki koşullara uyulmak kaydıyla tam süreli işçi yerine kısmi süreli işçi ile karşılanmak istendiğinde, kısmi süreli işçi sayısı altıncı fıkrada belirtilen usul ile belirlenir.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın yarısından az olamaz.

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Ancak, yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılan işçiler özürlü işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

İşyerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar da varsa bunlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve ayrıca işyerindeki işçi sayısına ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak işçi sayısında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması özel kanunla yasaklanmış işyerlerinde çalıştırılan işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Çalıştırılan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Kurum Aracılığı

Madde 5 – İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçileri işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum aracılığıyla sağlar.

Kurum aracılığı olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu işe alan özel sektör işvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşları istihdam edecekleri özürlü ve eski hükümlü işçileri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre temin ederler.

Kayıt İşlemleri

Madde 6 – Yönetmelik esasları dahilinde işe yerleştirilecek özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının, belgelerine göre ayrı ayrı meslekli ve mesleksiz tasnifiyle, Kurumca kayıt işlemleri yapılır.

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının kayıtları, Kurumca belirlenecek esaslar çerçevesinde, en az üç yıl süre ile işlemde kalır.

Talep ve Gönderme

Madde 7 – İşveren çalıştırmakla yükümlü bulunduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, yükümlülüğün doğmasından itibaren yedi gün içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan yazılı olarak talep eder.

İşveren talebinde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı zorlaştırıcı şartlar öne süremez.

Kurum işverenin bu talebinden itibaren en geç onbeş gün içinde niteliklere uygun gördüğü özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarından talep sayısından az olmamak üzere temin edebildiklerini, niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte işverene gönderir. İşveren en geç onbeş gün içinde gönderilen kişilerden uygun gördüklerini işe alır, işe alınanları ve alınmayanları alınmayış nedenlerini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir.

Kurum, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde işçilerin gönderiliş tarihinden itibaren otuz gün içinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru açığının kapatılması için son olarak işverene, kayıtlı özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerle birlikte işverene göndererek işyerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karşılanmasını ister.

İşveren, bu şekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır.

Ücret ve Sosyal Yardımlar

Madde 8 – Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru olmak daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. Bu işçiler diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. İş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine bu işçiler aleyhine hükümler konulamaz.

İşten Ayrılanların Bildirilmesi

Madde 9 – İşveren herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçinin ayrılış nedenlerini onbeş gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Özel Hükümler

Özürün Sağlık Kurulu Raporu ile Belgelenmesi

Madde 10 – Özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan işe yerleştirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır.

Özürlünün sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca başka bir sağlık kuruluşuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleşir. İki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, özürlünün lehine olan rapora göre işlem yapılır.

Kurum tarafından gönderilen özürlüye verilecek rapor için sağlık kuruluşu tarafından muayene ve tetkik ücreti alınmaz.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetkili sağlık kuruluşlarınca verilmiş özürlü tanımına uygun sağlık kurulu raporları geçerli olup, bu raporlara göre Kurum işlemlerini yürütür.

Özürlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler

Madde 11 – Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiştir.

Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri hekimince belirlenecek herhangi bir başka iş verilir.

Özürlülere Yeni İstihdam Alanları Oluşturulmasına Dair Çalışmalar

Madde 12 – Kurum, işyerinde yapılan işlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yaparak, iş analizi yapabilir veya varsa işyerlerinden buna ilişkin rapor ve listeler isteyebilir.

Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalışma güçlerini ve çalışabilecekleri işlerle ilgili diğer bilgileri, iş gücü arz ve talep karşılaştırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma işlemlerini yapar.

Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdam Danışmanlığı Hizmeti

Madde 13 – Kurum, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre, özürlülerin hangi işi yapabileceklerini belirleyerek, işkolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirir. Bu eğitim sonunda özürlüye başarılı olabileceği iş ve meslekleri gösterir belge verir.

Kurum, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon hizmetini verirken ilgili kurum ve kuruluşlarından yardım talebinde bulunabilir.

Kayıtları yapılan, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirilen özürlülere, Kurumca sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi ve çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe yerleştirilmeleri için yapmaları gereken işlemler, ödenecek ücretler, işyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu ile işyerinin bulunduğu yerin geçim şartları, ulaşım imkanları, sağlık kuruluşları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir.

İşyerinin Özürlülerin Çalışma Şartlarına Göre Hazırlanması

Madde 14 – İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.

Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz.

Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , özürlünün durumuna göre belirlenebilir.

Eski Hükümlülerin Müracaatı

Madde 15 – Eski hükümlü, belgeleriyle birlikte Kuruma müracaat eder. Kurum, eski hükümlüyü meslekli veya mesleksiz olarak tasnif ederek kayıt işlemlerini yapar.

Eski Hükümlülerin Çalıştırılamayacakları İşyerlerinin Tespiti

Madde 16 – Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde istihdam edilmeleri esastır.

Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerleriyle ilk ve orta öğretim kurum ve yurtlarından hangilerinde eski hükümlü çalıştırılamayacağı, ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir.

Eski Hükümlüyü İşe Göndermede Öncelik

Madde 17 – Eski hükümlüyü işe göndermede Kuruma kayıt tarihi esas olmakla birlikte, aşağıdaki öncelik sırası da göz önünde bulundurulur.

a) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,

b) Cezası tecil edilmiş olanlar,

c) İstemde bulunan işyerinde daha önce çalışmış bulunanlar,

d) 16-18 yaş arasında bulunanlar,

e) Özürlüler.

Eski Hükümlülerin Mesleki Rehabilitasyonu

Madde 18 – Kurum, eski hükümlüleri mesleki eğitim ve rehabilitasyon programlarına tabi tutarak durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını, bunların topluma kazandırılmalarını sağlar.

Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin tahliye olduklarında sosyal hayata uyumlarını ve istihdamlarını kolaylaştırmak için Adalet Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, cezaevi ortamında uyumlaştırma programı ve meslek edindirme, geliştirme, değiştirme eğitimi verilir.

İşverenler de gerekli iş ortamını hazırlayarak çalıştırdıkları eski hükümlülerin meslek sahibi olmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olur.

Terör Mağdurlarının İstihdamı

Madde 19 – Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar ile mahalli idareler ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar dışındaki elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler bu Yönetmelik kapsamında terör mağduru istihdam ederler.

Terör Mağduru Olarak Başvurabilecekler

Madde 20 – Başvurularda çalışabilir durumdaki malulün kendisi, şehit veya çalışamayacak durumdaki malulün eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çalışmayan çocuklarından birisi, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, çalışmayan kardeşlerinden birinin talebi esas alınır.

Şehit veya çalışamayacak durumdaki malulün çocuklarından birisinin başvurusu halinde, varsa eşinin ve diğer çalışabilir durumdaki çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise; varsa eşinin ve çalışabilir durumdaki çocuklarının ve diğer kardeşlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair dilekçeleri alınır. Eşlerinin başvurusu halinde diğerlerinin dilekçesi aranmaz.

Aile arasında anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda şehitlik ve malullük durum tespitini yapan Komisyonca ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme ve aileye katkı, ahlaki durum gibi faktörler dikkate alınarak maddede belirtilen aile fertlerinden birinin talebi kabul edilir.

Şehit veya malul ailesinden yalnızca bir kişi bu haktan yararlanabilir.

Terör Mağdurunun Başvuru Yeri

Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen şehit ve çalışamayacak derecede malul olanların yakınları ile malul olup da çalışabilir durumda olanlar, Yönetmeliğe bağlı Ek 2 nolu İş İstek Formu ile ikamet ettikleri il ve ilçelerindeki mülki idare amirliklerine başvururlar. Malul olup da çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporunu da başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler. Komisyonca başvurular incelenerek, müracaat sahibinin istihdam edilip edilmeyeceğine karar verilir. İstihdam edilmesine karar verilenler için Yönetmeliğe bağlı Ek 3 nolu Durum Belgesi ile malul olup ta çalışabilir durumda olanların sağlık kurulu raporları Kuruma gönderilir. Kurum komisyonca gönderilen başvuruları kendi grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayırımı ile kaydeder.

Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, şehitlik veya malullük halinin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz, ancak şehitlik veya malullük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek başka bir hak sahibi bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması durumunda 10 yıllık süre çocuklarının 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren, eğitimlerinin devam etmesi ve belgelenmesi durumunda eğitimlerinin bitiminden sonra başlar.

Terör Mağdurunu İşe Göndermede Öncelik

Madde 22 – Kurum, terör mağdurunu işe göndermede ve dağıtımında hakkaniyet ilkesini esas alır. Ancak, Kurum göndermede aşağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurur.

a) Çalışabilir malüllerden kendi imkanları ile iş bulanlar,

b) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,

c) İşe alıştırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş olanlar,

d) Aile üyelerinden hiçbiri herhangi bir işte çalışmayanlar,

e) Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar.

Terör Mağduru Malüllerin Çalıştırılabilecekleri İşler

Madde 23 – Malül olup da çalıştırılabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen fiziksel, ruhsal durumlarına ve mesleklerine uygun, malüllük derecesini yükseltmeyecek hafif işlerde çalıştırılırlar.

Bildirim

Madde 24 – Kurum, işe yerleştirdikleri terör mağdurlarının ad ve soyadlarını yerleştirildikleri işyerlerinin ünvan ve adreslerini üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına bildirir.

Teşvik

Madde 25 – Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden veya elliden daha az sayıda işçi çalıştırmasına rağmen Kuruma talepte bulunmak ve/veya tescil yaptırmak suretiyle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran ya da çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlü istihdam eden işverenin bu şekilde çalıştırdığı her bir özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi işveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, yüzde ellisi Hazinece ödenir. İşverenin bu haktan yararlanabilmesi için, bu durum, işverenin başvurusu üzerine Kurumca belgelenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim , Yönetmelik Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında Yapılacak İşlemler

Denetim

Madde 26 – Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerle ilgili işyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır.

Aykırı Davranışlar

Madde 27 – Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır.

Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan işveren ve işveren vekilleri hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değişik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1’ de belirtilen idari para cezası da işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma usul ve esaslarına aykırılık halinde işverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir.

Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği işvereni gereği yapılmak üzere işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 28 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


 

EK 1

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

 

A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

 

İşin Türk Meslekler 

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı

 

1 - 41.50                                 İmam - hatip  

1 - 41.60                                 Vaiz

1 - 41.75                                 Müezzin - kayyım

1 - 51.20                                 Müellif (yazar) 

1 - 59.40                                 Metin yazarı  

1 - 61.20                                 Heykeltraş 

1 - 71.20                                 Bestekar (kompozitör)

1 - 71.40                                 Enstrümancı (müzik)

1 - 71.45                                 Ses sanatkarı 

1 - 80.60                                 Masör (spor)  

1 - 91.20                                 Kütüphaneci

3 - 21.40                                 Daktilograf

3 - 80.20                                 Telefon santral operatörü 

3 - 93.10                                 Büro memuru (genel)

3 - 94.20                                 Otel resepsiyoncusu

4 - 52.20                                 Sokak satıcısı (işportacı)

4 - 52.40                                 Gazete satıcısı 

6 - 21.05                                 Çiftlik işçisi (genel)  

6 - 24.10                                 Hayvan yetiştirme işçisi (genel)  

6 - 25.30                                 Sağım işçisi (elle)

6 - 29.30                                 İpek böcekçiliği işçisi 

7 - 29.35                                 Zımpara taşı tezgahı işçisi  

7 - 54.31                                 İpekli dokuma tezgahı işçisi (el tezgahı)

7 - 54.35                                 Kilim dokuyucu (el tezgahı - düz desen)

7 - 54.36                                 Halı dokuyucu (el tezgahı - düz halı)  

7 - 54.76                                 Halı onarıcı (elle - düz halı) 

7 - 55.25                                 Çorap örme makinesi işçisi (otomatik tezgah)

7 - 55.50                                 Örgücü (elle) 

7 - 59.40                                 Ağ - file örücüsü (elle)

7 - 61.54                                 Deri ütüleme işçisi

7 - 61.90                                 Diğer debbağlar ve deri işçileri  

7 - 74.51                                 Tuzlayıcı ve fümeci (et)

7 - 74.65                                 Yıkama ve ayıklama işçisi (konserve imali-elle)

7 - 77.20                                 Tad bakıcı (kahve ve çay) 

7 - 78.60                                 Tad bakıcı (içki)  

7 - 82.20                                 Puro imal işçisi (elle) 

7 - 99.30                                 Şemsiye işçisi

8 - 02.90                                 Diğer kesiciler,sayacılar,dikişçiler ve ilgili  işçiler  

8 - 03.60                                 Deri eşya montajcısı 

8 - 11.40                                 Mobilya monte işçisi 

8 - 11.50                                 Sandalye monte işçisi (ağaç) 

8 - 19.55                                 Ağaç mobilya cilacısı

8 - 19.60                                 Pipo ve ağızlık imalat işçisi (ağaç)

8 - 35.40                                 Kesici aletler bileyicisi

8 - 39.30                                 Çilingir 

8 - 49.78                                 Metal mamuller montaj işçisi

8 - 51.80                                 Elektrik montörü (büro makineleri)  

8 - 52.10                                 Elektronik montörü (genel)

8 - 53.50                                 Bobinaj işçisi (elle)

8 - 91.64                                 Cam kenarı perdahlayıcısı 

8 - 92.30                                 Çömlek ve porselen şekillendirme işçisi  

8 - 92.68                                 Çömlek ve porselen taşlama işçisi (elle) 

8 - 92.78                                 Perdahlama makinesi operatörü (inşaat elemanları)  

8 - 92.80                                 Çömlek ve porselen montaj işçisi 

9 - 10.20                                 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)

9 - 10.70                                 Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle)

9 - 21.20                                 Mürettip (elle) 

9 - 26.20                                 Ciltçi (elle) 

9 - 41.80                                 Müzik aletleri akortçusu  

9 - 41.90                                 Diğer müzik aletleri imalat işçileri ve akortçuları

9 - 42.20                                 Sepet imal işçisi 

9 - 42.30                                 Fırça imal işçisi (elle)  

9 - 42.40                                 Süpürge imal işçisi  

9 - 42.50                                 Hasır mobilya işçisi 

9 - 49.40                                 Oyuncak bebek imal işçisi 

9 - 49.47                                 Düğme imal işçisi 

9 - 71.50                                 Ambalajcı (elle)

 

B - GÖRMEZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

 

İşin Türk Meslekler 

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı 

 

1 - 71.20                                 Bestekar (kompozitör)

1 - 71.40                                 Enstrümancı (müzik)  

1 - 71.45                                 Ses sanatkarı 

1 - 80.60                                 Masör (spor) 

3 - 80.20                                 Telefon santral operatörü 

3 - 93.10                                  Büro memuru (genel)  

4 - 52.40                                 Gazete satıcısı 

7 - 54.35                                 Kilim dokuyucu (el tezgahı-düz desen) 

7 - 55.50                                 Örgücü (elle) 

7 - 59.40                                 Ağ-file örücü (elle) 

7 - 77.20                                 Tad bakıcı (kahve ve çay) 

7 - 78.60                                 Tad bakıcı (içki) 

7 - 99.30                                 Şemsiye işçisi  

8 - 03.60                                 Deri eşya montajcısı 

8 - 11.50                                 Sandalye monte işçisi (ağaç)

8 - 19.55                                 Ağaç mobilya cilacısı

8 - 19.60                                 Pipo ve ağızlık imalat işçisi (ağaç)

8 - 39.30                                 Çilingir 

8 - 49.78                                 Metal mamuller montaj işçisi

8 - 53.50                                 Bobinaj işçisi (elle)

8 - 91.64                                 Cam kenarı perdahlayıcısı 

8 - 92.80                                 Çömlek ve porselen montaj işçisi 

9 - 10.20                                 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)

9 - 10.70                                 Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle) 

9 -26.20                                  Ciltci (elle) 

9 - 41.80                                 Müzik aletleri akortcusu

9 - 41.90                                 Diğer müzik aletleri imalat işçileri ve akortçuları 

9 - 42.20                                 Sepet imal işçisi

9 - 42.30                                 Fırça imal işçisi (elle)

9 - 42.40                                 Süpürge imal işçisi

9 - 42.50                                 Hasır mobilya işçisi  

9 - 49.40                                 Oyuncak bebek imal işçisi  

9 - 49.47                                 Düğme imal işçisi

9 - 71.50                                 Ambalajcı (elle) 

 

C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

 

İşin Türk Meslekler 

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı 

 

7 - 54.35                                 Kilim dokuyucu (el tezgahı)

7 - 54.36                                 Halı dokuyucu (el tezgahı) 

7 - 54.75                                 Kumaş onarıcı 

7 - 54.76                                 Halı onarıcı (elle)

7 - 55.20                                 Örgü makinesi işçisi (otomatik tezgah) 

7 - 55.22                                 Tarak işçisi

7 - 55.25                                 Çorap örme makinesi işçisi (otomatik tezgah)

7 - 55.27                                 Çorap tarak makinesi işçisi (otomatik tezgah)  

7 - 55.40                                 Örgü makinesi işçisi (el tezgahı) 

7 - 55.60                                 Tüylendirme makinesi işçisi (otomatik tezgah)  

7 - 55.70                                 Örgü kontrolörü  

7 - 55.75                                 Çorap kontrolörü 

7 - 55.80                                 Çorap onarıcı 

7 - 56.15                                 Mensucat beyazlatıcı  

7 - 56.20                                 Boyacı (örgü yünü) 

7 - 56.21                                 Boyama kazan işçisi

7 - 56.22                                 Kumaş boyama kazanı işçisi 

7 - 56.23                                 Asit buharı makinesi işçisi

7 - 56.24                                 Buhar makinesi işçisi 

7 - 56.25                                 Kumaş boyacısı 

7 - 56.26                                 Kumaş boyama makinesi işçisi 

7 - 56.27                                 Bez boyacısı

7 - 56.30                                 Boyacı (giyecek) 

7 - 56.35                                 İplik ve örgü yünü yıkama işçisi

7 - 56.36                                 Mensucat yıkama işçisi

7 - 56.37                                 İplik ve örgü yünü kurutucu (makinede)

7 - 56.38                                 İplik ve örgü yünü kurutucu (fırında)

7 - 56.39                                 Kumaş kurutucu 

7 - 56.40                                 İpek temizleyici 

7 - 56.45                                 Yün karzonizörcü 

7 - 56.50                                 Mensucat çektirici 

7 - 56.51                                 Apreci 

7 - 56.55                                 Mensucat pekleyici 

7 - 56.60                                 Empermeablize işçisi  

7 - 56.61                                 Merserize iplik makinesi işçisi 

7 - 56.62                                 Merserize kumaş makinesi işçisi 

7 - 56.65                                 İpek ağırlaştırıcı 

7 - 56.67                                 Ağ germe makinesi işçisi   

7 - 56.68                                 Haşılcı 

7 - 56.70                                 Mensucat kalandır makinesi işçisi

7 - 56.71                                 Mensucat yakma makinesi işçisi (kumaş)

7 - 56.74                                 Mensucat tüylendirme makinesi işçisi

7 - 56.75                                 Fırça makinesi işçisi

7 - 56.76                                 Dik fırça işçisi

7 - 56.78                                 Makas makinesi işçisi

7 - 56.80                                 Kord kadife parafinleme işçisi 

7 - 56.82                                 Kord kadife polisaj işçisi

7 - 56.85                                 Dakatir makinesi işçisi

7 - 59.20                                 Kordon ve şerit işçisi (elle)  

7 - 59.25                                 Kordon ve şerit işçisi (makine ile) 

7 - 59.27                                 Kaytan işçisi (makine ile)

7 - 59.30                                 Kroşe-sürfileci (elle) 

7 - 59.35                                 Kroşe-sürfile makinesi operatörü 

7 - 59.40                                 Ağ-file örücüsü (elle) 

7 - 59.45                                 Kürk elyafı karıştırma makinesi operatörü

7 - 59.50                                 Kalıpçı (kürk keçe başlık)

7 - 59.60                                 Kalıpçı (yün keçe başlık) 

7 - 59.65                                 Pamuk kesme makinesi işçisi 

7 - 59.70                                 Vatka makinesi işçisi

7 - 59.75                                 Ondüle makinesi işçisi 

7 - 61.20                                 Post ve deri ayırıcısı 

7 - 61.25                                 Deri işçisi

7 - 61.30                                 Deri temizleme işçisi (elle)

7 - 61.35                                 Deri temizleme işçisi (makine ile)  

7 - 61.40                                 Deri yarma işçisi 

7 - 61.45                                 Debbağ

7 - 61.48                                 Mahlül hazırlama işçisi

7 - 61.50                                 Deri ıslah işçisi 

7 - 61.52                                 Deri germe makinesi işçisi

7 - 61.54                                 Deri ütüleme işçisi  

7 - 61.55                                 Deri boyama ve cilalama işçisi 

7 - 61.60                                 Deri kurutma makinesi işçisi

7 - 62.20                                 Post ayırma işçisi

7 - 62.30                                 Post temizleme işçisi

7 - 62.40                                 Post ayıklama ve traşlama isçisi 

7 - 62.45                                 Post yumuşatma işçisi

7 - 62.50                                 Post boyama işçisi (elle) 

7 - 62.60                                 Post germe işçisi 

7 - 71.20                                 Değirmen işçisi (hububat) 

7 - 71.30                                 Değirmen işçisi (pirinç)  

7 - 71.40                                 Değirmen işçisi (baharat) 

7 - 71.50                                 Değirmen işçisi (yağlı tohum)  

7 - 71.60                                 Değirmen işçisi (mısır)

7 - 72.30                                 Difüzör operatörü (şeker pancarı)

7 - 72.40                                 Karbonizasyon işçisi (şeker tasfiyesi)

7 - 72.50                                 Kristalizasyon makinesi operatörü (şeker tasfiyesi)

7 - 72.60                                 Şeker tasfiye makinesi operatörü (devamlı işleyen) 

7 - 72.70                                 Pres işçisi (küp ve kesme şeker)

7 - 73.10                                 Kasap (genel) 

7 - 73.20                                 Mezbaha kesim işçisi  

7 - 73.30                                 Et kesici 

7 - 73.40                                 Sosis, sucuk ve salam imal işçisi 

7 - 74.10                                 Pişirici-konserveci (genel)

7 - 74.11                                 Pişirici-konserveci (et)

7 - 74.13                                 Pişirici-konserveci (meyve-sebze) 

7 - 74.15                                 Pişirici-konserveci (balık)

7 - 74.18                                 Pişirici-konserveci (hazır çorba) 

7 - 74.20                                 Sterilize pişirme operatörü (konserve imali)

7 - 74.25                                 Salça ve iştah açıcı maddeler hazırlama işçisi 

7 - 74.30                                 Gıda maddeleri dondurucusu 

7 - 74.40                                 Kurutucu (gıda maddeleri)  

7 - 74.51                                 Tuzlayıcı ve fümeci (et)

7 - 74.61                                 Tuzlayıcı ve fümeci (balık)

7 - 74.65                                 Yıkama ve ayıklama işçisi (konserve imali-elle)

7 - 74.70                                 Ayıklama işçisi (konserve imali-makineyle)

7 - 75.10                                 Süthane (mandıra) işçisi (genel)

7 - 75.20                                 Pastörizör (süthane-mandıra) 

7 - 75.25                                 Sterilizer (süthane-mandıra) 

7 - 75.27                                 Kültürcü (süthane-mandıra) 

7 - 75.30                                 Tereyağı imal işçisi  

7 - 75.40                                 Peynir imal işçisi 

7 - 75.50                                 Dondurma imal işçisi  

7 - 75.60                                 Yoğurt imal işçisi 

7 - 75.70                                 Süt tozu imal işçisi  

7 - 76.10                                 Fırıncı (genel)  

7 - 76.20                                 Hamurkar (ekmek-makineyle) 

7 - 76.23                                 Pasacı (ekmek) 

7 - 76.26                                 Pişirici (ekmek) 

7 - 76.30                                 Pastacı

7 - 76.35                                 Hamurkar (bisküvi-makineyle) 

7 - 76.36                                 Hamur açma makinesi işçisi (bisküvi) 

7 - 76.37                                 Şekillendirme makinesi işçisi (bisküvi)

7 - 76.38                                 Pişirici (bisküvi) 

7 - 76.40                                 Makarna imal işçisi 

7 - 76.50                                 Çikolata imal işçisi  

7 - 76.60                                 Şekerleme imal işçisi 

7 - 76.70                                 Ciklet imal işçisi 

7 - 77.20                                 Tad bakıcı (kahve ve çay)  

7 - 77.30                                 Harmancı (kahve) 

7 - 77.40                                 Harmancı (çay-makineyle)

7 - 77.45                                 Harmancı (çay-elle)

7 - 77.50                                 Kavurucu (kahve) 

7 - 77.60                                 Kavurucu (kakao) 

7 - 78.20                                 Filizleme işçisi (malt) 

7 - 78.25                                 Fırınlama işçisi (malt) 

7 - 78.30                                 Pişirici (malt)  

7 - 78.35                                 Fermantasyon işçisi  

7 - 78.40                                 Mayacı 

7 - 78.50                                 Şarap imal işçisi  

7 - 78.60                                 Tad bakıcı (içki)  

7 - 78.70                                 Sirke imal işçisi  

7 - 78.80                                 Meyve presi operatörü

7 - 79.20                                 Pres operatörü (yağ) 

7 - 79.25                                 Rafine makinesi operatörü (katı ve sıvı yağlar)  

7 - 79.30                                 Hidrojenleme operatörü (katı ve sıvı yağlar)

7 - 79.40                                 Balık temizleme ve satış işçisi

7 - 79.45                                 Tahin imal işçisi  

7 - 79.50                                 Meyan balı imal işçisi  

7 - 81.20                                 Tütün ayırma işçisi

7 - 81.30                                 Tütün harman işçisi

7 - 81.40                                 Tütün ıslah işçisi 

7 - 81.50                                 Tütün soyma işçisi (elle) 

7 - 81.60                                 Tütün soyma işçisi (makineyle) 

7 - 81.70                                 Tütün kıyma makinesi operatörlüğü 

7 - 82.20                                 Puro imal işçisi (elle) 

7 - 82.30                                 Puro imal işçisi (makineyle) 

7 - 82.40                                 Puro kurutma fırını işçisi

7 - 82.50                                 Puro pudralama makinesi operatörü 

7 - 83.20                                 Sigara imal işçisi (makineyle) 

7 - 83.30                                 Filtreli sigara imal işçisi (makineyle)

7 - 89.20                                 Enfiye imal işçisi 

7 - 89.30                                 Pipo tütünü hazırlama işçisi (elle) 

7 - 89.40                                 Pipo tütünü presleme işçisi (elle)

7 - 89.50                                 Pipo tütünü kıyma makinesi operatörü

7 - 91.30                                 Erkek terzisi (hazır elbise) 

7 - 92.20                                 Kürk terzisi  

7 - 92.30                                 Kürk modelcisi

7 - 92.40                                 Kürk değerlendirici ve denkleştirici

7 - 92.50                                 Kürk biçici 

7 - 92.60                                 Kürk gerdirici

7 - 93.20                                 Kadın şapkası imalat işçisi  

7 - 93.30                                 Şapka kalıp makinası operatörlüğü 

7 - 93.40                                 Şapkacı  

7 - 94.20                                 Patron hazırlayıcı (giyecek) 

7 - 94.30                                 Patron hazırlayıcı (şapka ve kep) 

7 - 94.33                                 Kalıpcı (konfeksiyon)

7 - 94.40                                 Patron işaretleyici (giyecek)

7 - 94.50                                 Konfeksiyon biçici 

7 - 94.55                                 Bant verev makinası işçisi

7 - 94.60                                 Biçici (deri giyecek)

7 - 94.70                                 Eldiven biçici (deri hariç)  

7 - 94.80                                 Eldiven biçici (deri)

7 - 94.85                                 Döşeme biçici 

7 - 94.87                                 Kesim işçisi  

7 - 95.10                                 El ve makine dikişçisi (genel) 

7 - 95.20                                 Elbise ve dikişçisi (deri ve kürk hariç) 

7 - 95.30                                 Deri giyim dikişçisi 

7 - 95.40                                 Kürk dikişçisi 

7 - 95.50                                 Dikiş makinesi operatörü 

7 - 95.60                                 El nakışçısı 

7 - 95.70                                 Makine nakışçısı  

7 - 95.75                                 Torba ve çuval dikme makine işçisi 

7 - 95.80                                 Kağıt torba dikme makinesi işçisi

7 - 96.20                                 Mobilya döşemecisi

7 - 96.30                                 Taşıt döşemecisi  

7 - 96.40                                 Yatak imalat işçisi 

7 - 99.20                                 Yelken, çadır ve tente işçisi 

7 - 99.30                                 Şemsiye işçisi 

7 - 99.40                                 Konfeksiyon kontrolörü 

8 - 01.10                                 Ayakkabı imalat işçisi (genel)

8 - 01.20                                 Ortopedik ayakkabı imalat işçisi 

8 - 01.30                                 Ayakkabı tamircisi

8 - 02.15                                 Istampacı (ayakkabı)

8 - 02.20                                 Kesici (makine ile) 

8 - 02.22                                 Astar kesme makinesi işçisi (ayakkabı)

8 - 02.25                                 Kesici (elle)

8 - 02.30                                 Saya hazırlayıcı  

8 - 02.35                                 Taban prescisi 

8 - 02.40                                 Taban geçirici 

8 - 02.45                                 Saya monte ustası 

8 - 02.50                                 Saya dikici (makine ile) 

8 - 02.55                                 Bot,çizme ve ayakkabı perdahçısı 

8 - 02.60                                 Tamirci (ayakkabı)

8 - 02.70                                 Kontrolör (ayakkabı)

8 - 03.10                                 Deri eşya imalat işçisi (genel)  

8 - 03.20                                 Koşum saracı 

8 - 03.25                                 Eyer saracı  

8 - 03.30                                 Deri kesici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç) 

8 - 03.40                                 Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-elle) 

8 - 03.50                                 Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-makine ile 

8 - 11.20                                 Mobilya işçisi  

8 - 11.30                                 Perdah işçisi (elle-mobilya)

8 - 11.40                                 Mobilya monte işçisi

8 - 11.50                                 Sandalye monte işçisi (ağaç)

8 - 12.05                                 Ağaç işleyen tezgah ayarcısı (genel)  

8 - 12.10                                 Ağaç işleyen tezgah ayarcı-operatörü (genel) 

8 - 12.20                                 Bıçkıcı (ince ağaç işleri)  

8 - 12.30                                 Tornacı (ağaç) 

8 - 12.32                                 Freze tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.34                                 Dik freze tezgahı operatörü (ağaç) 

8 - 12.36                                 Zincirli freze tezgahı ayarcı operatörü (ağaç)   

8 - 12.40                                 Torna tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.45                                 Yuvarlak iş çekme makinesi ayarcı operatörü (ağaç)

8 - 12.47                                 Konik yapma makinası ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.50                                 Döner bıçaklı planya tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.55                                 Kanal açma makinesi işçisi (ağaç)

8 - 12.57                                 Kesme makinesi ayarcı-operatörü (ağaç)

8 - 12.60                                 Döner bıçaklı yuva açma tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.70                                 Planya tezgahı ayarcı- operatörü (ağaç)

8 - 12.75                                 Matkap tezgahı ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.77                                 Rayba makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.80                                 Milli oyma makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 12.82                                 Tesviye işçisi (ağaç)

8 - 12.85                                 Zımpara makinesi ayarcı operatörü 

8 - 19.15                                 Markör(ağaç)  

8 - 19.20                                 Karoser imalat işçisi (ağaç) 

8 - 19.25                                 Araba imalat işçisi (ağaç)

8 - 19.26                                 Tekerlek imalat işçisi (ağaç)

8 - 19.27                                 Bükücü (ağaç) 

8 - 19.29                                 Bükücü (makine ile-kontrplak-ağaç)

8 - 19.30                                 Fıçı imalat işçisi (ağaç) 

8 - 19.32                                 Depolama tankı imalat işçisi (ağaç) 

8 - 19.34                                 Buharlı pres makinesi işçisi (ağaç kaplama) 

8 - 19.35                                 Modelci (ağaç)

8 - 19.40                                 Maket işçisi (ağaç)

8 - 19.45                                 Oyma işçisi (ağaç) 

8 - 19.47                                 Tutkal sürme makinesi ayarcı - operatörü (ağaç)  

8 - 19.50                                 Kaplama işçisi (ağaç)

8 - 19.55                                 Ağaç mobilya cilacısı

8 - 19.57                                 Mobilya cilacısı (püskürtme ile ahşap) 

8 - 19.59                                 Lake makinesi ayarcı-operatörü (mobilya-ağaç) 

8 - 19.60                                 Pipo ve ağızlık imalat işçisi (ağaç)

8 - 19.65                                 Kakmacı (ağaç)

8 - 19.70                                 Spor malzemesi imalat işçisi (ağaç) 

8 - 19.75                                 Perdahlama makinesi ayarcı-operatörü (ağaç) 

8 - 20.15                                 Taş yontma işçisi  

8 - 20.17                                 Taş bıçkıcısı 

8 - 20.19                                 Taş planya operatörü 

8 - 20.21                                 Taş taşlama işçisi 

8 - 20.23                                 Taş perdah işçisi (makine ile)

8 - 20.25                                 Taş perdah işçisi (elle)

8 - 20.30                                 Taş ayırıcı 

8 - 20.40                                 Taş işaretleme işçisi

8 - 20.50                                 Torna tezgahı operatörü (taş işletme)  

8 - 20.55                                 Torna tezgahı operatörü (taş perdahlama) 

8 - 20.60                                 Taş harf oyma işçisi (elle)  

8 - 20.65                                 Matkap işçisi (taş)

8 - 20.70                                 Taş oyma işçisi (elle)  

8 - 20.80                                 Yontma ve inşa işçisi (abide)

8 - 31.10                                 Demirci (genel) 

8 - 31.20                                 Demirci (makine ile) 

8 - 31.25                                 Soğuk demirci 

8 - 31.30                                 Şahmerdan operatörü

8 - 31.40                                 Demir dövme presi operatörü  

8 - 31.45                                 Yatay dikey pres tezgahı operatörü

8 - 31.50                                 Şişirme pres tezgahı işçisi  

8 - 32.20                                 Takım ve kalıp yapıcı

8 - 32.30                                 Bağlantı parçası ve mastar yapıcı  

8 - 32.40                                 Modelci (metal-dökümhane)

8 - 32.50                                 Metal markacı  

8 - 33.05                                 Metal işleme tezgahı ayarcısı (genel)

8 - 33.10                                 Metal işleme tezgahları ayarcı-operatörleri (genel) 

8 - 33.20                                 Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.22                                 Revolver torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.24                                 Yatak torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)  

8 - 33.26                                 Val torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.27                                 Çok milli özel torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.28                                 Hadde torna tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği)  

8 - 33.30                                 Freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.32                                 Üniversal freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.34                                 Hadde muylu freze tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.40                                 Planya tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)  

8 - 33.45                                 Vargel tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)  

8 - 33.50                                 Boring matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.60                                 Matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)  

8 - 33.62                                 Radial matkap tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.70                                 Rektifiye tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.72                                 Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği)

8 - 33.74                                 Vals taşlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.80                                 Honlama tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.82                                 Pantoğraf tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 

8 - 33.85                                 Programlı metal işleme tezgahı ayarcı-operatörü

8 - 34.10                                 Metal işleme tezgahı operatörü (genel)  

8 - 34.20                                 Torna tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 34.30                                 Freze tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 34.40                                 Planya tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 34.45                                 Vargel tezgahı operatörü (metal işçiliği) 

8 - 34.50                                 Boring matkap tezgahı operatörü (metal işçiliği)  

8 - 34.60                                 Matkap tezgahı operatörü (metal işçiliği) 

8 - 34.65                                 Rektifiye tezgahı operatörü (metal işçiliği) 

8 - 34.70                                 Honlama tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 34.75                                 Metal testere tezgahı operatörü 

8 - 34.76                                 Metal şerit testere tezgahı operatörü

8 - 34.78                                 Dual testere tezgahı operatörü

8 - 34.80                                 Otomatik metal işleme,transfer tezgahı ayarcı operatörü

8 - 35.20                                 Açkı ve polisaj tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 35.30                                 Takım bileyicisi (metal işleme tezgahları)

8 - 35.40                                 Kesici aletler bileyicisi

8 - 35.50                                 Testere tamircisi ve bileyicisi 

8 - 35.60                                 Tekstil tarağı bileyicisi

8 - 35.62                                 Val bileyicisi (tekstil) 

8 - 35.64                                 Rakle bileyicisi (tekstil) 

8 - 39.20                                 Tüfekçi 

8 - 39.30                                 Çilingir  

8 - 39.35                                 Oto kilidi imal işçisi 

8 - 39.40                                 Metal bükücü (tornada) 

8 - 39.50                                 Metal şekillendirici (elle) 

8 - 39.60                                 Metal pres operatörü

8 - 39.62                                 Pres tezgahı operatörü 

8 - 39.64                                 Hidrolik pres tezgahı operatörü  

8 - 39.65                                 Apkant hidrolik pres tezgahı operatörü

8 - 39.66                                 Eksantirik pres tezgahı operatörü

8 - 39.67                                 Bombe pres tezgahı operatörü

8 - 39.68                                 Zımba tezgahı operatörü (metal işçiliği)

8 - 39.70                                 Metal bükme tezgahı operatörü 

8 - 39.72                                 Boru kesme makinesi işçisi  

8 - 39.74                                 Boru konikleştirme makinesi işçisi 

8 - 39.76                                 Boru kıvırma makinesi işçisi

8 - 39.77                                 Saç röle makinesi işçisi 

8 - 39.78                                 Flanj açma makinesi operatörü (metal levha)

8 - 39.79                                 Caka saç kıvırma tezgahı işçisi  

8 - 39.80                                 Motorlu metal kesme makası operatörü  

8 - 39.82                                 Pnömatık çift taraflı kesme tezgahı operatörü

8 - 39.84                                 Hidrolik makas tezgahı operatörü (metal levha)  

8 - 39.85                                 Daire makas tezgahı operatörü (metal levha)

8 - 39.86                                 Titreşimli saç kesme makası operatörü 

8 - 39.87                                 Tel halat imal işçisi  

8 - 39.88                                 Çivi imal makinesi operatörü

8 - 41.05                                 Makine montajcısı (genel)

8 - 41.10                                 Metal mamuller alıştırıcı montÖrü (genel)  

8 - 41.15                                 Alıştırıcı-montör (içten ateşlemeli motorlar-deniz ve uçak motorları hariç) 

8 - 41.20                                 Alıştırıcı-montör (uçak motorları) 

8 - 41.25                                 Alıştırıcı-montör (deniz motorları)

8 - 41.30                                 Alıştırıcı-montör (türbinler-uçak ve deniz türbinleri  hariç)

8 - 41.35                                 Alıştırıcı-montör (metal işleyen tezgah takımları)

8 - 41.40                                 Alıştırıcı-montör (maden ocağı makineleri) 

8 - 41.45                                 Alıştırıcı-montör (matbaa makineleri) 

8 - 41.50                                 Alıştırıcı-montör (tekstil makineleri)

8 - 41.55                                 Alıştırıcı-montör (ağaç işleme makineleri) 

8 - 41.60                                 Alıştırıcı-montör (ziraat makineleri) 

8 - 41.65                                 Alıştırıcı-montör (hafriyat makineleri) 

8 - 41.70                                 Alıştırıcı-montör (büro makineleri)

8 - 41.75                                 Makine kurma ve tesisat işçisi

8 - 41.80                                 Soğutma ve havalandırma tesisi kurucusu ve teknisyeni

8 - 41.86                                 Alıştırıcı-montör (pedallı araçlar)

8 - 41.87                                 Alıştırıcı-montör (dikiş makineleri)  

8 - 41.88                                 Alıştırıcı-montör (maden ocakları basınçlı hava makineleri)

8 - 42.20                                 Saat imalat işçisi

8 - 42.25                                 Saat tamircisi 

8 - 42.27                                 Zaman saatleri bakım ve tamir işçisi  

8 - 42.30                                 Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircisi

8 - 42.35                                 Optik aletler imalat işçisi ve tamircisi

8 - 42.37                                 Gözlükçü 

8 - 42.40                                 Hassas ve dakik aletler alıştırıcı-montörü  

8 - 42.45                                 Ortopedik malzeme imalat işçisi ve tamircisi

8 - 42.50                                 Diş, protez imalat işçisi ve tamircisi 

8 - 42.55                                 Enstrümancı 

8 - 42.60                                 Sayaç tamir işçisi 

8 - 42.65                                 Tartı aletleri bakım ve tamir işçisi

8 - 43.20                                 Tamirci-makinist (otomobil)  

8 - 43.30                                 Tamirci-makinist (kamyon) 

8 - 43.40                                 Tamirci-makinist (motosiklet ve motorla teçhiz edilmiş pedallı araçlar) 

8 - 49.10                                 Tamirci-makinist (makine-genel)

8 - 49.15                                 Tamirci-makinist (pistonlu buhar makineleri)

8 - 49.17                                 Tamirci-makinist (buhar kazanları)

8 - 49.20                                 Tamirci-makinist (dizel motoru-motorlu araçlar hariç) 

8 - 49.22                                 Tamirci-makinist (deniz motorları)

8 - 49.55                                 Tamirci-makinist (ziraat makineleri)

8 - 49.60                                 Tamirci-makinist (hafriyat ve inşaat makineleri) 

8 - 49.65                                 Tamirci-makinist (büro makineleri)

8 - 49.70                                 Tamirci-makinist (fabrika bakımı) 

8 - 49.75                                 Tamirci-makinist (pedallı araçlar)

8 - 49.78                                 Metal mamuller montaj işçisi 

8 - 49.80                                 Yağlayıcı ve gresleyici (gemi makineleri hariç)  

8 - 49.85                                 Makine kalite kontrolcusu ve deneyicisi

8 - 71.05                                 Sıhhi tesisat işçisi (genel) 

8 - 71.10                                 Boru tesisatçısı (genel)

8 - 71.12                                 Ölçü aletleri boru tesisatçısı 

8 - 71.20                                 Boru tesisatçısı (havagazı şebekesi) 

8 - 71.45                                 Boru tesisatçısı (buhar)

8 - 71.55                                 Isıtma sistemi kontrol teknisyeni 

8 - 72.10                                 Oksijen ve elektrik kaynakçısı (genel) 

8 - 72.15                                 Oksijen kaynakçısı 

8 - 72.20                                 Elektrik ark kaynakçısı (elle) 

8 - 72.25                                 Elektrik ark kaynakçısı (makine ile)

8 - 72.26                                 Otomatik zincir kaynak makinesi işçisi 

8 - 72.27                                 Otomatik seyyar toz altı kaynak makinesi işçisi  

8 - 72.29                                 Elektronik toz altı kaynak makinesi işçisi  

8 - 72.30                                 Termit macun kaynakçısı 

8 - 72.32                                 Dikiş kaynak makinesi işçisi 

8 - 72.35                                 Rezistans kaynakçısı 

8 - 72.37                                 Punto kaynak makinesi işçisi 

8 - 72.40                                 Kurşun tesisat işçisi

8 - 72.45                                 Pirinç kaynakçısı  

8 - 72.47                                 Gümüş kaynakçısı (elle) 

8 - 72.48                                 Gümüş kaynakçısı (makine ile)

8 - 72.49                                 Soğuk kaynak işçisi

8 - 72.50                                 Pürmüzcü (elle) 

8 - 72.55                                 Pürmüzcü (makine ile)

8 - 72.56                                 Seyyar otomatik oksiasetilen kesme makinesi işçisi 

8 - 72.60                                 Lehimci (elle)

8 - 72.65                                 Lehim bantı isçisi 

8 - 73.10                                 Metal levha işçisi (genel)

8 - 73.20                                 Markör (metal levha) 

8 - 73.30                                 Bakırcı  

8 - 73.40                                 Tenekeci 

8 - 73.45                                 Teneke kutu imal işçisi 

8 - 73.50                                 Kazan yapıcısı

8 - 73.52                                 Makinatocu 

8 - 73.53                                 Radyatör imalat işçisi (motorlu taşıtlar)

8 - 73.60                                 Metal levha işçisi (tezyinat)

8 - 73.70                                 Kaportacı (kara taşıtları)

8 - 74.20                                 Markör (metal inşaat)

8 - 74.30                                 İnşaat çeliği işçisi (atölye)

8 - 74.40                                 İnşaat çeliği montörü

8 - 74.50                                 Gemi montörü (metal) 

8 - 74.55                                 Zırh işçisi (gemi) 

8 - 74.57                                 Çelik levha bükücüsü 

8 - 74.60                                 El perçincisi 

8 - 74.65                                 Makine perçincisi (metal inşaat)  

8 - 74.70                                 Pünomatik tabanca perçincisi 

8 - 80.10                                 Mücevherci (genel) 

8 - 80.20                                 Mücevherat tamircisi 

8 - 80.30                                 Kıymetli taş traş ve perdah işçisi

8 - 80.40                                 Kıymetli taş takıcısı

8 - 80.50                                 Altın ve gümüş işlemeci 

8 - 80.60                                 Kıymetli metal çekicisi

8 - 80.70                                 Kıymetli metal varak işçisi  

8 - 80.80                                 Mücevherat oymacısı

8 - 80.85                                 Kenar yazma makinesi işçisi  

8 - 91.20                                 Cam üfürücü 

8 - 91.22                                 Sap takıcı (cam eşya)

8 - 91.24                                 Cam üfürücü (laboratuvar cihazları) 

8 - 91.28                                 Cam üfleme makinesi operatörü

8 - 91.32                                 Mercek kalıpçısı 

8 - 91.35                                 Cam presci (elle)  

8 - 91.36                                 Cam pres makinesi operatörü  

8 - 91.37                                 Bombeli-mikalı cam imal işçisi 

8 - 91.38                                 Düz mikalı cam imal işçisi

8 - 91.39                                 Isıcam imal işçisi 

8 - 91.40                                 Cam hadde makinesi operatörü 

8 - 91.44                                 Levha cam merdane işçisi

8 - 91.46                                 Cam eşya taşlama makinesi operatörü 

8 - 91.47                                 Emaye cam imal işçisi

8 - 91.48                                 Cam levha parlatıcısı

8 - 91.49                                 Cam ve cam eşya rodajcısı 

8 - 91.50                                 Yakmacı (cam eşya) 

8 - 91.53                                 Cam eşya kesici (alevle)

8 - 91.54                                 Cam eşya kesici (makineyle)  

8 - 91.55                                 Cam eşya kesici (elle)  

8 - 91.56                                 Cam levha kesici (elle) 

8 - 91.57                                 Cam boru ve tüp kesici (alevle)

8 - 91.58                                 Cam levha kesme ve koparma makinesi operatörü 

8 - 91.64                                 Cam kenarı perdahlayıcısı 

8 - 92.10                                 Çömlekçi (genel) 

8 - 92.20                                 Çömlek ve porselen kalıpçısı 

8 - 92.25                                 Çömlek ve porselen döner tablacısı

8 - 92.30                                 Çömlek ve porselen şekillendirme işçisi

8 - 92.32                                 Çömlek ve porselen tornacısı (elle) 

8 - 92.34                                 Çömlek ve porselen tornacısı (makineyle) 

8 - 92.35                                 Çömlek ve porselen kil şerbeti dökücüsü (elle)

8 - 92.40                                 Tuğla ve kiremit kalıpçısı (elle) 

8 - 92.42                                 İnşaat elemanları kalıpçısı (elle)

8 - 92.43                                 İnşaat elemanları kalıpçısı (makineyle)

8 - 92.45                                 Çömlek ve porselen presçisi (elle)

8 - 92.46                                 Tuğla ve kiremit presçisi (elle)  

8 - 92.48                                 Tuğla ve kiremit presçisi (makineyle)  

8 - 92.50                                 Çömlek ve porselen presçisi (kalıpla)  

8 - 92.52                                 Mozaik presçisi (kalıpla) 

8 - 92.55                                 Kil çekme presi operatörü 

8 - 92.60                                 Zımpara diski ve değirmen taşı kalıpçısı 

8 - 92.65                                 Kesme makinesi operatörü (tuğla, kiremit ve benzeri inşaat malzemeleri)  

8 - 92.68                                 Çömlek ve porselen taşlama işçisi (elle) 

8 - 92.70                                 Çömlek ve porselen taşlama işçisi (makineyle)

8 - 92.75                                 Çömlek ve porselen perdahlama işçisi

8 - 92.78                                 Perdahlama makinesi operatörü (inşaat elemanları)

8 - 92.80                                 Çömlek ve porselen montaj işçisi  

8 - 93.20                                 Fırın işçisi (cam imali)

8 - 93.30                                 Fırın işçisi (cam tavlama)

8 - 93.40                                 Cam tavcısı 

8 - 93.50                                 Fırın işçisi (çömlek ve porselen) 

8 - 93.60                                 Fırın işçisi (tuğla,kiremit ve benzeri inşaat elemanları)

8 - 93.70                                 Fırın işçisi (mozaik)

8 - 94.20                                 Gravürcü (cam)

8 - 94.30                                 Cam oymacı 

8 - 94.40                                 Kum püskürtücü (cam) 

8 - 95.20                                 Cam süsleyicisi (elle)  

8 - 95.30                                 Seramik süsleyicisi (elle)

8 - 95.40                                 Seramik dekoratörü 

8 - 95.50                                 Seramik süsleyici (püskürtmeyle)  

8 - 95.60                                 Seramik boyacısı (daldırmayla) 

8 - 95.70                                 Ayna sırcısı  

8 - 99.20                                 Karıştırıcı (cam imali) 

8 - 99.30                                 Kil çamuru hazırlayıcısı

8 - 99.33                                 Kaya ve kil öğütme işçisi 

8 - 99.35                                 Öğütme ve çamur makinesi operatörü (inşaat elemanları)

8 - 99.40                                 Kil şerbeti hazırlayıcısı 

8 - 99.45                                 Kil hamur makinesi operatörü 

8 - 99.47                                 Kil hamuru vakum makinesi işçisi  

8 - 99.50                                 Sır işçisi 

8 - 99.60                                 Karıştırıcı (aşındırıcı maddeler) 

8 - 99.65                                 Karıştırıcı (inşaat elemanları)

8 - 99.70                                 Cam elyaf imal işçisi

8 - 99.72                                 Fitil imal işçisi (cam elyafı) 

8 - 99.74                                 Cam keçe imal işçisi 

8 - 99.75                                 Bütümlü örtü makinesi operatörü

8 - 99.78                                 Kesme makinesi işçisi (cam elyafı)

8 - 99.80                                 Cam elyaf kalıplama işçisi

9 - 01.20                                 Kauçuk yoğurucu 

9 - 01.23                                 Otoklav kazanı operatörü (kauçuk) 

9 - 01.25                                 Kauçuk kalandır makinesi operatörü

9 - 01.30                                 Kauçuk çekme makinesi operatörü

9 - 01.35                                 Kauçuk kalıp presi operatörü 

9 - 01.40                                 Kauçuk mamuller montaj işçisi

9 - 01.45                                 Plastik yoğurucu 

9 - 01.47                                 Plastik öğütme makinesi operatörü 

9 - 01.50                                 Plastik kalıp makine operatörü (enjeksiyonla) 

9 - 01.55                                 Plastik kalıp makinesi operatörü (presle)

9 - 01.60                                 Plastik çekme makinesi operatörü  

9 - 01.65                                 Plastik levha imal işçisi 

9 - 01.70                                 Plastik mamuller montaj işçisi  

9 - 01.75                                 Plastik kalandır makinesi operatörü 

9 - 01.80                                 Plastik mamuller imal işçisi 

9 - 02.15                                 Yoğurucu (lastik)  

9 - 02.17                                 Lastik kalandır makinesi operatörü

9 - 02.20                                 Dış lastik hazırlama işçisi  

9 - 02.30                                 Dış lastik kalıpçısı 

9 - 02.35                                 Vulkanizasyon işçisi (sıcak işlem)

9 - 02.40                                 Dış lastik tamircisi 

9 - 02.45                                 İç lastik hazırlama işçisi

9 - 02.50                                 İç lastik kalıplama işçisi

9 - 02.55                                 İç lastik tamircisi (motorlu taşıtlar) 

9 - 10.20                                 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)

9 - 10.30                                 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle)

9 - 10.40                                 Karton astarlama makinesi operatörü 

9 - 10.50                                 Karton ve mukavva kutu kesme ve katlama presi operatörü 

9 - 10.53                                 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle - telle)

9 - 10.60                                 Karton pres operatörü

9 - 10.70                                 Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle) 

9 - 10.80                                 Selefon torba imal işçisi (makineyle)  

9 - 21.10                                 Matbaa işçisi (genel)

9 - 21.20                                 Mürettip (elle) 

9 - 21.30                                 Linotip operatörü  

9 - 21.35                                 Monotip operatörü  

9 - 21.40                                 Harf döküm makinesi operatörü

9 - 21.43                                 Monotip harf döküm makinesi operatörü  

9 - 21.45                                 Sayfa tertipçisi 

9 - 21.50                                 Forma tertipçisi 

9 - 21.55                                 Fototip tertip makinesi operatörü 

9 - 21.60                                 Fototip sayfa tertipçisi

9 - 22.20                                 Silindirik tertipli baskıcı  

9 - 22.25                                 Düz tablalı baskıcı

9 - 22.30                                 Rotatif baskıcı 

9 - 22.40                                 Ofset baskıcı 

9 - 22.50                                 Direkt litografik baskıcı 

9 - 22.60                                 Rotogravür baskıcı 

9 - 22.70                                 Duvar kağıdı baskıcısı  

9 - 23.20                                 Sterotip klişeci 

9 - 23.30                                 Elektrotip klişeci 

9 - 24.15                                 Gravürcü (litograf taşı)

9 - 24.20                                 Gravürcü (metal baskı plakları ve ruloları - elle) 

9 - 24.25                                 Gravürcü (metal kalıp-elle)   

9 - 24.30                                 Gravürcü (ağac, kauçuk ve linolyum-elle) 

9 - 24.40                                 Gravürcü (metal baskı ruloları-makineyle)

9 - 24.45                                 Gravür pantograf operatörü

9 - 24.50                                 Kopyacı (direkt litografi işçiliği) 

9 - 24.60                                 Klişeci (metal gravürcülük)  

9 - 25.10                                 Fotogravürcü (genel) 

9 - 25.20                                 Fotografçı (fotogravür) 

9 - 25.30                                 Rötuşçu (fotogravür) 

9 - 25.40                                 Kopyacı (fotomekanik)

9 - 25.50                                 Klişeci (fotogravür) 

9 - 25.60                                 Klişe rötüşçusu 

9 - 26.20                                 Ciltçi (elle) 

9 - 26.30                                 Ciltci (makine ile)

9 - 26.40                                 Süsleyici (elle) 

9 - 26.50                                 Cilt tezyinatçısı (makineyle)

9 - 27.20                                 Developman işçisi (renkli fotoğraf) 

9 - 27.30                                 Developman işçisi (siyah beyaz fotoğraf) 

9 - 27.40                                 Tab işçisi (fotograf)

9 - 27.50                                 Agrandisman işçisi (fotograf)

9 - 29.20                                 Şablon kesicisi (ipek ekran baskısı)

9 - 29.30                                 İpek ekran baskıcısı 

9 - 29.40                                 Blok motif baskıcısı 

9 - 29.50                                 Baskıcı (mensucat) 

9 - 29.55                                 Baskıcı (suni deri)

9 - 29.60                                 Baskıcı (kontrplak)

9 - 29.65                                 Baskıcı (plastik)  

9 - 29.70                                 Baskıcı (cam-elle) 

9 - 29.75                                 Baskıcı (cam-makineyle) 

9 - 31.20                                 Boyacı (bina) 

9 - 31.30                                 Boyacı (çelik inşaat ve gemi)

9 - 31.40                                 Badanacı (bina) 

9 - 39.20                                 Boyacı (fırça ile-inşaat hariç)

9 - 39.21                                 Lak sürücü (fırça ile)  

9 - 39.30                                 Boyacı (püskürtme ile-inşaat hariç) 

9 - 39.31                                 Lak sürme makinesi işçisi (metal levha)

9 - 39.32                                 Hassas lak sürme makinesi işçisi (baskı silindirleri) 

9-39.40                                   Boyacı (daldırma ile)

9-39.50                                   Tabelacı 

9-39.52                                   Plaka perde makinesi ayarcı operatörü (elyaflı plaka imalı) 

9-39.60                                   Oto boyacısı  

9-42.20                                   Sepet imal işçisi  

9-42.30                                   Fırça imal işçisi  

9-42.40                                   Süpürge imal işçisi

9-42.50                                   Hasır mobilya işçisi 

9-43.20                                   Dökme beton imal işçisi 

9-43.30                                   Asbestli çimento imal işçisi 

9-43.40                                   Mozaik imal işçisi (inşaat)   

9-43.50                                   Bez ve kağıt astarlı zımpara imal işçisi 

9-49.40                                   Oyuncak bebek imal işçisi 

9-49.45                                   Fermuar imal işçisi

9-49.47                                   Düğme imal işçisi  

9-49.50                                   Kauçuk damga imal işçisi

9-49.53                                   Lastik ayakkabı imal işçisi  

9-49.55                                   Kibrit imal işçisi

9-49.60                                   Mum imal işçisi 

9-49.65                                   Kurşun kalem imal işçisi

9-49.75                                   Pil imal işçisi 

9-49.82                                   Balata imal işçisi 

9-49.85                                   Ampul imal işçisi  

9-51.20                                   Tuğla örücü (inşaat) 

9-51.25                                   Tuğla örücü (baca inşaatı)

9-51.30                                   Tuğla örücü (ateş tuğlası)

9-51.40                                   Taş duvarcı (inşaat) 

9-51.45                                   Mermer döşeyici 

9-51.50                                   Karo fayans döşeyici 

9-51.55                                   Mozaik kesici ve döşeyici 

9-51.60                                   Kaldırım işçisi 

9-51.65                                   Derz işçisi 

9-51.70                                   Moloz döşeyici

9-52.10                                   Betonarmeci (genel)

9-52.20                                   Beton kalıpçısı 

9-52.30                                   İnşaat beton demiri işçisi

9-52.40                                   Şap işçisi 

9-52.50                                   Mozaik (terrazo) işçisi 

9-52.60                                   Beton direk ve travers demiri işçisi

9-52.70                                   Beton direk kalıp açma işçisi

9-53.20                                   Arduvaz ve kiremıt çatı işçisi 

9-53.30                                   Sentetik madde çatı işçisi

9-53.40                                   Asfalt çatı işçisi 

9-53.50                                   Metal çatı işçisi  

9-53.60                                   Ot yığmalı çatı işçisi  

9-54.10                                   Marangoz (genel) 

9-54.15                                   İnşaat marangozu 

9-54.20                                   İnşaat doğramacısı 

9-54.70                                   Atölye marangozu 

9-54.72                                   Marangoz (makine ağaç aksamı) 

9-54.75                                   Parke döşeme işçisi 

9-55.10                                   Sıvacı (genel) 

9-55.20                                   Sıvacı (tezyinat) 

9-55.30                                   Sıvacı (çimento,alçı)  

9-55.40                                   Sıvacı (elyaflı malzeme) 

9-55.45                                   Tirizci (bağdadi işçisi) 

9-56.20                                   Bina tecritçisi (elle) 

9-56.30                                   Bina tecritçisi (makine ile)

9-56.40                                   Akustik tecritçisi

9-56.50                                   Kazan ve boru tecritçisi 

9-56.52                                   Kalorifer kazanı tecritçisi 

9-56.54                                    Sarma makinesi işçisi (boru tecriti)  

9-56.56                                   Bez kesme makinesi işçisi (boru tecriti)

9-56.58                                   Bez kumlama makinesi işçisi (boru tecriti) 

9-56.60                                   Soğutma ve havalandırma teçhizatı tecritçisi 

9-57.20                                   Camcı (bina)  

9-57.30                                   Camcı (çatı aydınlık camekanı)

9-57.40                                   Camcı (vitrin cam levhaları)

9-57.50                                   Camcı (kurşun çerçeveli ve renkli dekoratif camlar)  

9-57.60                                   Oto camcısı  

9-59.10                                   İnşaat kalfası (genel) 

9-59.20                                   Bina bakımcısı 

9-59.25                                   Duvar kağıdı kaplayıcısı 

9-59.30                                   Baca işçisi  

9-59.40                                   İskele kurucusu 

9-59.50                                   Boru döşeyici

9-59.65                                   Zemin kaplamacısı (mastik karışımlı)  

9-59.70                                   Zemin kaplamacısı (tezyinat karoları) 

9-59.75                                   Bina dış yüzey temizleyicisi

9-71.20                                   Tahmil-tahliye işçisi (gemi)

9-71.30                                   Taşıt yükleme işçisi (demiryolu ve karayolu araçları)

9-71.35                                   Uçak yükleme işçisi 

9-71.40                                   Tanker yükleme işçisi (gemi)

9-71.45                                   Depo hamalı  

9-71.50                                   Ambalajcı (elle)  

9-71.55                                   Ambalajcı (makine ile) 

9-71.60                                   Etiketçi (makine ile)  

9-71.70                                   Balya pres operatörü

9-71.75                                   Kap yıkama makinesi operatörü 

9-71.80                                   Kap doldurma makinesi operatörü  

9-71.85                                   Kapaklama ve mühürleme makinesi operatörü  

5-40.50                                   Oda hizmetçisi 

5-52.30                                   Cam temizleyici 

5-52.40                                   Baca temizleyici  

5-60.10                                   Çamaşırcı (genel) 

5-60.20                                   Çamaşır makinesi operatörü  

5-60.30                                   Kuru temizleme makinesi operatörü

5-60.40                                   Kuru temizleyici (elle)

5-60.50                                   Lekeci (kuru temizleme)

5-60.60                                   Ütücü (makine ile)

5-60.70                                   Ütücü (elle) 

5-70.50                                   Manikürcü ve pedikürcü 

5-70.70                                   Tellak  

6-21.05                                   Çiftlik işçisi (genel) 

6-21.10                                   Yardımcı çiftlik işçisi (genel)  

6-22.10                                   Tarla ürünü çiftlik işçisi (genel) 

6-22.20                                   Çiftlik işçisi (sebze) 

6-22.30                                   Çiftlik işçisi (buğday)

6-22.40                                   Çiftlik işçisi (pamuk) 

6-22.50                                   Çiftlik işçisi (pirinç)

6-22.55                                    Çiftlik işçisi (susam) 

6-23.20                                   Meyve bahçesi işçisi

6-23.30                                   Üzüm bağı işçisi  

6-23.40                                   Çay yetiştirme işçisi

6-23.50                                   Çay toplama işçisi

6-24.10                                   Hayvan yetiştirme işçisi (genel) 

6-24.20                                   Hayvan yetiştirme işçisi (sığır) 

6-24.25                                   Hara işçisi  

6-24.30                                   Hayvan yetiştirme işçisi (koyun) 

6-24.35                                   Hayvan yetiştirme işçisi (keçi)  

6-24.40                                    Hayvan yetiştirme işçisi (domuz) 

6-24.50                                   Hayvan yetiştirme işçisi (kürklü hayvanlar)

6-24.60                                   Sperm alma işçisi 

6-24.70                                   Kırkıcı 

6-25.10                                   Süthane işçisi (genel) 

6-25.20                                   Sağım işçisi (makine ile)

6-25.30                                   Sağım işçisi (elle) 

6-27.20                                   Sebze yetiştirme işçisi

6-27.30                                   Fidanlık işçisi 

6-27.40                                   Bahçıvan

6-29.20                                   Arıcılık işçisi 

6-29.30                                   İpek böcekçiliği işçisi

6-29.40                                   Ağaç çentikçisi (kauçuk hariç)

6-29.50                                   Sulama işçisi

6-29.60                                   Toprak-zemin tesfiye işçisi 

6-41.20                                   Açık deniz balıkçısı

6-41.30                                   İç sular ve kıyı balıkçısı  

6-49.20                                   Balık üreticisi 

3-21.40                                   Daktilograf  

3-70.20                                   Posta ayırım memuru 

 

D - TEK EL VEYA TEK KOL ÖZÜRLÜ 0LANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER 

 

İşin Türk Meslekler           

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı 

 

5-40.25                                   Hizmetli (kamu kuruluşları)

7-51.11                                   Elyaf eksperi  

7-54.71                                   Halı kontrolörü

7-54.72                                   Halat kontrolörü 

7-55.70                                   Örgü kontrolörü

7-55.75                                   Çorap kontrolörü 

7-77.20                                   Tad bakıcı (kahve ve çay)

7-78.60                                   Tad bakıcı (içki) 

7-99.40                                   Konfeksiyon kontrolörü

8-02.70                                   Kontrolör (ayakkabı)

9-49.80                                   Kalite kontrolcu 

3-31.70                                   Gişe memuru (PTT) 

3-39.20                                   Büro memuru (maliyet hesabı)  

3-39.30                                   Büro memuru (ücret hesaplama) 

3-39.40                                   Büro memuru (maliye)

3-59.62                                   Ebis kontrolörü

3-59.66                                   Klerens ve istatistik memuru  

3-59.67                                   Pasaport ve lisans takip memuru 

3-59.69                                   Kayıp eşya memuru 

3-59.70                                   Uçuş hareket memuru

3-59.71                                   Uçak tahsis memuru  

3-59.72                                   Ekip tahsis memuru  

3-91.20                                   Büro memuru (sevk ve tesellüm)

3-91.30                                   Büro memuru (stok kayıt) 

3-91.40                                   Büro memuru (depolama)

3-92.20                                   Malzeme planlama memuru  

3-92.30                                   Üretim planlama memuru

3-93.10                                   Büro memuru (genel) 

3-93.20                                   Büro memuru (haberleşme) 

3-93.30                                   Büro memuru (personel)

3-93.40                                   Büro memuru (hukuk) 

3-93.50                                   Sigorta memuru 

3-93.60                                   İstihbarat memuru 

3-94.10                                   Resepsiyoncu (genel)

3-94.20                                   Otel resepsiyoncusu 

3-94.40                                   Seyahat acentesi memuru  

3-95.20                                   Kütüphane memuru 

3-95.30                                   Dosyalama memuru 

3-99.40                                   Musahhih  

4-22.20                                   Mubayaacı 

4-31.20                                   Satıcı (teknik mamuller) 

4-32.20                                   Ticari reprezantör  

4-32.30                                   Fabrikatör mümessili

4-41.40                                   Hisse senedi ve tahvil satıcısı 

4-41.50                                   Sigorta eksperi

4-42.20                                   Hizmet komisyoncusu (ilan hariç)

4-42.30                                   İlan ve reklam satıcısı 

4-51.20                                   Satıcı (toptan ticaret) 

4-51.30                                   Satıcı (perakende ticaret)

4-51.50                                   Satış reklamcısı (demonstratör)

4-52.30                                   Sipariş alıcı 

4-52.40                                   Gazete satıcısı 

 

E - TEK AYAĞI ÖZÜRLÜ OLANLARIN  ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

 

İşin Türk Meslekler            

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı 

 

7-46.15                                   Şurup ilaç imal işçisi  

7-46.20                                   Damla ilaç imal işçisi  

7-46.25                                   Süspansiyon ilaç imal işçisi 

7-46.30                                   Ampul solüsyon ilaç hazırlama işçisi

7-46.40                                   Toz ilaç imal işçisi 

7-46.45                                   Tablet ilaç imal işçisi 

7-46.55                                   Draje ilaç imal işçisi  

7-46.60                                   Kapsül ilaç imal işçisi 

7-46.65                                   Makyaj malzemesi imal işçisi (kimyasal)

7-46.70                                   Kolonya imal işçisi

7-54.35                                   Kilim dokuyucu (el tezgahı)  

7-54.36                                   Halı dokuyucu (el tezgahı)

7-54.75                                   Kumaş onarıcı 

7-54.76                                   Halı onarıcı (elle)

7-55.22                                   Tarak İşçisi  

7-55.50                                   Örgücü (elle) 

7-55.75                                   Çorap kontrolörü 

7-55.80                                   Çorap onarıcı 

7-59.20                                   Kordon ve şerit işçisi (elle)

7-59.25                                   Kordon ve şerit işçisi (makine ile) 

7-59.27                                   Kaytan işçisi (makine ile)

7-59.30                                   Kroşe-sürfileci (elle)  

7-59.35                                   Kroşe-sürfile makinesi operatörü  

7-59.40                                   Ağ file örücüsü (elle)  

7-59.45                                   Kürk elyafı karıştırma makinesi operatörü

7-59.50                                   Kalıpçı (kürk keçe başlık)

7-59.60                                   Kalıpçı (yün keçe başlık) 

7-59.65                                   Pamuk kesme makinesi işçisi  

7-59.70                                   Vatka makinesi işçisi

7-59.75                                   Ondüle makinesi işçisi  

7-61.20                                   Post ve deri ayırıcısı  

7-61.25                                   Deri işçisi 

7-62.20                                   Post ayırma işçisi 

7-77.20                                   Tad bakıcı (kahve ve çay) 

7-78.60                                   Tad bakıcı (içki)  

7-81.20                                   Tütün ayırma işçisi

7-81.30                                   Tütün harman işçisi

7-81.40                                   Tütün ıslah işçisi 

7-81.50                                   Tütün soyma işçisi (elle)

7-82.20                                   Puro imal işçisi (elle)

7-83.20                                   Sigara imal işçisi (makineyle)

7-83.30                                   Filtreli sigara imal işçisi (makineyle) 

7-89.20                                   Enfiye imal işçisi

7-89.30                                   Pipo tütünü hazırlama işçisi (elle)

7-91.20                                   Erkek terzisi (ısmarlama elbise) 

7-91.30                                   Erkek terzisi (hazır elbise)

7-91.40                                   Kadın terzisi

7-92.20                                   Kürk terzisi 

7-92.30                                   Kürk modelcisi 

7-92.40                                   Kürk değerlendirici ve denkleştirici  

7-93.20                                   Kadın şapkası imalat işçisi 

7-93.30                                   Şapka kalıp makinesi operatörü

7-93.40                                   Şapkacı 

7-94.20                                   Patron hazırlayıcı (giyecek)

7-94.30                                   Patron hazırlayıcı (şapka ve kep)

7-94.40                                   Patron işaretleyici (giyecek) 

7-94.55                                   Bant verev makinesi işçisi  

7-94.60                                   Biçici (deri giyecek)  

7-94.70                                   Eldiven biçici (deri hariç) 

7-94.80                                   Eldiven biçici (deri)  

7-94.85                                   Döşeme biçici

7-95.10                                   El ve makine dikişçisi (genel)

7-95.20                                   Elbise dikişçisi (deri ve kürk hariç) 

7-95.30                                   Deri giyim dikişçisi

7-95.40                                   Kürk dikişçisi 

7-95.60                                   El nakışçısı 

7-96.20                                   Mobilya döşemecisi

7-96.30                                   Taşıt döşemecisi  

7-99.20                                   Yelken, çadır ve tente işçisi 

7-99.30                                   Şemsiye işçisi 

7-99.40                                   Konfeksiyon kontrolü

8-01.10                                   Ayakkabı imalat işçisi (genel)

8-O1.20                                  Ortopedik ayakkabı imalat işçisi 

8-O1.30                                  Ayakkabı tamircisi

8-02.25                                   Kesici (elle)

8-02.30                                   Saya hazırlayıcı  

8-02.35                                   Taban prescisi 

8-02.40                                   Taban geçirici 

8-02.45                                   Saya monte ustası 

8-02.50                                   Saya dikici (makine ile) 

8-02.55                                   Bot,çizme ve ayakkabı perdahçısı 

8-02.60                                   Tamirci (ayakkabı)

8-02.70                                   Kontrolör (ayakkabı)

8-03.10                                   Deri eşya imalat işçisi (genel)  

8-03.20                                   Koşum saracı 

8-03.25                                   Eğer saracı  

8-03.30                                   Deri kesici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç)  

8-03.40                                   Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-elle) 

8-03.50                                   Deri dikici (ayakkabı,eldiven ve giyecek hariç-makine ile)

8-03.60                                   Deri eşya montajcısı

8-19.15                                   Markör(ağaç) 

8-19.55                                   Ağaç mobilya cilacısı 

8-19.57                                   Mobilya cilacısı (püskürtme ile-ahşap)  

8-19.60                                   Pipo ve ağızlık imalat işçisi (ağaç) 

8-19.65                                   Kakmacı (ağaç) 

8-20.30                                   Taş ayırıcı 

8-20.40                                   Taş işaretleme işçisi 

8-20.60                                   Taş harf oyma işçisi (elle)

8-20.70                                   Taş oyma işçisi (elle)

8-39.20                                   Tüfekçi 

8-39.30                                   Çilingir  

8-39.35                                   Oto kilidi imal işçisi

8-41.70                                   Alıştırıcı-montör (büro makineleri)

8-42.20                                   Saat imalat işçisi  

8-42.25                                   Saat tamircisi 

8-42.37                                   Gözlükçü  

8-42.50                                   Diş,protez imalat işçisi ve tamircisi

8-49.65                                   Tamirci-makinist (büro makineleri) 

8-54.20                                   Radyo ve televizyon tamircisi

8-55.70                                   Elektrik tamircisi  

8-72.60                                   Lehimci (elle) 

8-72.65                                   Lehim bantı işçisi  

8-73.20                                   Markör (metal levha)

8-73.30                                   Bakırcı 

8-73.45                                   Teneke kutu imal işçisi  

8-73.60                                   Metal levha işçisi (tezyinat) 

8-74.20                                   Markör (metal inşaat) 

8-74.65                                   Makine perçincisi (metal inşaat)

8-80.10                                   Mücevherci (genel)  

8-80.20                                   Mücevherat tamircisi

8-80.30                                   Kıymetli taş traş ve perdah işçisi 

8-80.40                                   Kıymetli taş takıcısı 

8-80.50                                   Altın ve gümüş işlemecisi

8-80.60                                   Kıymetli metal çekicisi  

8-80.70                                   Kıymetli metal varak işçisi

8-80.80                                   Mücevherat oymacısı 

8-80.85                                   Kenar yazma makinesi işçisi

8-91.20                                   Cam üfürücü 

8-91.22                                   Sap takıcı (cam eşya) 

8-91.24                                   Cam üfürücü (laboratuvar cihazları)

8-91.32                                   Mercek kalıpçısı 

8-91.35                                   Cam presçisi (elle) 

8-91.50                                   Yakmacı (cam eşya)  

8-91.55                                   Cam eşya kesici (elle)

8-91.64                                   Cam kenarı perdahlayıcı  

8-92.10                                   Çömlekçi (genel) 

8-92.32                                   Çömlek ve porselen tornacısı (elle)

8-92.35                                   Çömlek ve porselen kil şerbeti dökücüsü (elle)

8-92.40                                   Tuğla ve kiremit kalıpçısı (elle) 

8-92.45                                   Çömlek ve porselen prescisi (elle)

8-92.46                                   Tuğla ve kiremit prescisi (elle)  

8-92.68                                   Çömlek ve porselen taşlama işçisi (elle) 

8-92.70                                   Çömlek ve porselen taşlama işçisi (makineyle) 

8-92.75                                   Çömlek ve porselen perdahlama işçisi

8-92.80                                   Çömlek ve porselen montaj işçisi  

8-94.20                                   Gravürcü (cam)

8-94.30                                   Cam oymacı 

8-94.40                                   Kum püskürtücü (cam) 

8-95.20                                   Cam süsleyicisi (elle)  

8-95.30                                   Seramik süsleyicisi (elle)

8-95.40                                   Seramik dekoratörü 

8-95.50                                   Seramik süsleyici (püskürtmeyle)  

8-95.60                                   Seramik boyacısı (daldırmayla) 

8-95.70                                   Ayna sırcısı  

8-99.20                                   Karıştırıcı (cam imali) 

9-10.20                                   Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle) 

9-10.30                                   Karton ve mukavva kutu imal işçisi (makineyle)

9-21.10                                   Matbaa işçisi (genel)

9-21.20                                   Mürettip (elle) 

9-21.30                                   Linotip operatörü  

9-21.35                                   Monotip operatörü  

9-21.40                                   Harf döküm makinesi operatörü

9-21.43                                   Monotip harf döküm makinesi operatörü  

9-21.45                                   Sayfa tertipçisi 

9-21.50                                   Forma tertipçisi 

9-21.55                                   Fototip tertip makinesi operatörü 

9-22.20                                   Silindirik tertipli baskıcı  

9-22.25                                   Düz tablalı baskıcı

9-24.15                                   Gravürcü (litograf taşı)

9-24.20                                   Gravürcü (metal baskı plakaları ve ruloları-elle)

9-24.25                                   Gravürcü (metal kalıp-elle)  

9-24.30                                   Gravürcü (ağaç, kauçuk ve linolyum - elle)  

9-24.40                                   Gravürcü (metal baskı ruloları - makineyle) 

9-24.45                                   Gravür pantograf operatörü

9-24.50                                   Kopyacı (direkt litografi işçiliği) 

9-25.30                                   Rötuşçu (fotogravür) 

9-25.60                                   Klişe rötuşçusu 

9-26.20                                   Ciltçi (elle) 

9-26.30                                   Ciltçi (makine ile)

9-26.40                                   Süsleyici (elle) 

9-26.50                                   Cilt tezyinatçısı (makine ile) 

9-27.20                                   Developman işçisi (renkli fotoğraf) 

9-27.30                                   Developman işçisi (siyah beyaz fotoğraf) 

9-27.40                                   Tab işçisi (fotoğraf)

9-27.50                                   Agrandisman işçisi (fotoğraf)

9-29.20                                   Şablon kesicisi (ipek ekran baskısı)

9-29.30                                   İpek ekran baskıcısı 

9-29.40                                   Blok motif baskıcısı

9-29.70                                   Baskıcı (cam-elle)  

9-41.20                                   Yaylı sazlar imal işçisi 

9-41.30                                   Nefesli sazlar imal işçisi (ağaç)  

9-42.20                                   Sepet imal işçisi 

9-42.30                                   Fırça imal işçisi (elle) 

9-42.40                                   Süpürge imal işçisi 

9-42.50                                   Hasır mobilya işçisi

9-49.40                                   Oyuncak bebek imal işçisi

9-49.45                                   Fermuar imal işçisi 

9-49.47                                   Düğme imal işçisi 

9-49.50                                   Kauçuk damga imal işçisi 

9-49.53                                   Lastik ayakkabı imal işçisi

9-49.55                                   Kibrit imal işçisi  

9-49.60                                   Mum imal işçisi

9-71.50                                   Ambalajcı (elle) 

9-71.55                                   Ambalajcı (makine ile)

9-71.60                                   Etiketçi (makineyle)

9-71.75                                   Kap yıkama makinesi operatörü 

9-71.80                                   Kap doldurma makinesi operatörü 

9-71.85                                   Kapaklama ve mühürleme makinesi operatörü 

5-40.25                                   Hizmetli (kamu kuruluşları)

5-40.50                                   Oda hizmetçisi 

5-60.10                                   Çamaşırcı (genel) 

5-60.20                                   Çamaşır makinesi operatörü 

5-60.30                                   Kuru temizleme makinesi operatörü  

5-60.40                                   Kuru temizleyici (elle)  

5-60.50                                   Lekeci (kuru temizleme)  

5-60.70                                   Ütücü (elle) 

5-70.50                                   Manikürcü ve pedikürcü

6-23.50                                   Çay toplama işçisi  

6-24.70                                   Kırkıcı 

6-25.30                                   Sağım işçisi (elle) 

3-21.30                                   Zabıt katibi 

3-21.40                                   Daktilograf 

3-31.70                                   Gişe memuru (PTT) 

3-39.20                                   Büro memuru (maliyet hesabı)  

3-39.30                                   Büro memuru (ücret hesaplama) 

3-39.40                                   Büro memuru (maliye)

3-59.62                                   Ebis kontrolörü

3-59.66                                   Klerens ve istatistik memuru  

3-59.67                                   Pasaport ve lisans takip memuru 

3-59.69                                   Kayıp eşya memuru 

3-59.70                                   Uçuş hareket memuru 

3-59.71                                   Uçak tahsis memuru  

3-59.72                                   Ekip tahsis memuru  

3-59.73                                   Uçuş bilgi memuru 

3-59.74                                   Dispeçer  

3-59.77                                   Ais memuru

3-70.20                                   Posta ayırım memuru 

3-80.20                                   Telefon santral operatörü

3-80.30                                   Telsiz-telefon operatörü 

3-80.40                                   Telgrafçı 

3-80.70                                   Teleks operatörü 

3-91.20                                   Büro memuru (sevk ve tesellüm)

3-91.30                                   Büro memuru (stok kayıt) 

3-91.40                                   Büro memuru (depolama)

3-92.20                                   Malzeme planlama memuru  

3-92.30                                   Üretim planlama memuru

3-93.10                                   Büro memuru (genel) 

3-93.20                                   Büro memuru (haberleşme) 

3-93.30                                   Büro memuru (personel)

3-93.40                                   Büro memuru (hukuk) 

3-93.50                                   Sigorta memuru 

3-93.60                                   İstihbarat memuru

3-94.10                                   Resepsiyoncu (genel)

3-94.20                                   Otel resepsiyoncusu 

3-94.40                                   Seyahat acentesi memuru  

3-95.20                                   Kütüphane memuru 

3-95.30                                   Dosyalama memuru 

3-99.40                                   Müsahhih  

3-99.50                                   Büro makinesi operatörü (reprodüksiyon) 

4-22.20                                   Mubayaacı 

4-31.20                                   Satıcı (teknik mamuller) 

4-32.20                                   Ticari reprezantör  

4-32.30                                   Fabrikatör mümessili

4-41.40                                   Hisse senedi ve tahvil satıcısı 

4-41.50                                   Sigorta eksperi

4-42.20                                   Hizmet komisyoncusu (ilan hariç)

4-42.30                                   İlan ve reklam satıcısı  

4-51.20                                   Satıcı (toptan ticaret)  

4-51.30                                   Satıcı (perakende ticaret) 

4-51.50                                   Satış reklamcısı (demonstratör) 

4-52.30                                   Sipariş alıcı  

4-52.40                                   Gazete satıcısı

1-41.50                                   İmam-hatip

1-41.60                                   Vaiz 

1-41.75                                   Müezzin-kayyım 

1-51.20                                   Müellif (yazar)

1-59.40                                   Metin yazarı 

1-61.20                                   Heykeltraş

1-71.20                                   Bestekar (kompozitor) 

1-71.40                                   Enstrümancı (müzik) 

1-71.45                                   Ses sanatkarı  

1-80.60                                   Masör(spor) 

1-91.20                                   Kütüphaneci 

 

F - İKİ AYAĞI ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER 

 

İşin Türk Meslekler            

Sözlüğündeki Kodu          İşin Türk Meslekler Sözlüğündeki Unvanı 

 

7-54.35                                   Kilim dokuyucu (el tezgahı)

7-54.36                                   Halı dokuyucu (el tezgahı) 

7-54.76                                   Halı onarıcı (elle)

7-55.50                                   Örgücü (elle) 

7-55.75                                   Çorap kontrolörü 

7-55.80                                   Çorap onarıcı 

7-59.20                                   Kordon ve şerit işçisi (elle)

7-59.30                                   Kroşe-sürfileci (elle)

7-59.40                                   Ağ-file örücüsü (elle)

7-77.20                                   Tad bakıcı (kahve ve çay)  

7-78.60                                   Tad bakıcı (içki)

7-82.20                                   Puro imal işçisi (elle) 

7-93.20                                   Kadın şapkası imalat işçisi

7-93.40                                   Şapkacı

7-95.20                                   Elbise dikişçisi (deri ve kürk hariç)

7-95.30                                   Deri giyim dikişçisi  

7-95.40                                   Kürk dikişçisi 

7-95.60                                   El nakışçısı

7-99.40                                   Konfeksiyon kontrolörü

8-01.30                                   Ayakkabı tamircisi 

8-02.15                                   Istampacı (ayakkabı)  

8-02.25                                   Kesici (elle) 

8-02.30                                   Saya hazırlayıcı 

8-02.55                                   Bot, çizme ve ayakkabı perdahçısı 

8-02.60                                   Tamirci (ayakkabı) 

8-02.70                                   Kontrolör (ayakkabı)  

8-03.40                                   Deri dikici (ayakkabı, eldiven ve giyecek hariç-elle) 

8-03.60                                   Deri eşya montajcısı  

8-42.20                                   Saat imalat işçisi 

8-42.25                                   Saat tamircisi 

8-80.20                                   Mücevherat tamircisi  

8-80.40                                   Kıymetli taş takıcısı 

8-95.20                                   Cam süsleyicisi (elle)

8-95.30                                   Seramik süsleyicisi (elle) 

8-95.40                                   Seramik dekoratörü 

9-10.20                                   Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle) 

9-24.20                                   Gravürcü (metal baskı plakaları ve ruloları-elle)

9-24.25                                   Gravürcü (metal kalıp-elle)

9-24.30                                   Gravürcü (ağaç, kauçuk ve linolyum-elle)  

9-26.40                                   Süsleyici (elle) 

9-42.20                                   Sepet imal işçisi

9-42.30                                   Fırça imal işçisi (elle)

9-42.40                                   Süpürge imal işçisi

9-49.40                                   Oyuncak bebek imal işçisi  

1-41.50                                   İmam-hatip  

1-41.60                                   Vaiz 

1-41.75                                   Müezzin-kayyım 

1-51.20                                   Müellif (yazar)  

1-59.40                                   Metin yazarı

1-61.20                                   Heykeltraş  

1-71.20                                   Bestekar (kompozitör) 

1-71.40                                   Enstrumancı (müzik)

1-71.45                                   Ses sanatkarı 

1-80.60                                   Masör (spor)

1-91.20                                   Kütüphaneci


 

 EK 2

 İŞ İSTEK FORMU

İŞ İSTEK FORMU

 FOTOĞRAF

Bu Bölüm Kurum Tarafından Doldurulur

 

ŞEHİT VEYA MALÜLÜN ADI SOYADI VE KURUMU:

 

İLK MÜRACAAT MAKAMI:

ŞEHİT VEYA MALÜLE

YAKINLIK DERECESİ:

 

 

SOYADI   :

ÖĞRENİM DURUMU   :

 

 

ADI :

MESLEĞİ   :

 

 

BABA ADI :

SAKATLIĞI VARSA

ÖZELLİĞİ  :

 

 

DOĞUM YERİ  :

KULLANDIĞI VASITA

VEYA ALET  :

 

 

DOĞUM TARİHİ:   Gün   Ay   Yıl

 

                                   ....../….../………....

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL :

İLÇE   :

 

 

CİNSİYETİ:                           Erkek        Kadın

 

Kütük No:

 

Cilt No:

Sayfa No:

 

 

MEDENİ HALİ:

        Evli        Bekar      Boşanmış          Dul

İKAMET ADRESİ:

 

 

 

 

 

İL :

 

İLÇE   :

 

 

ÇALIŞTIĞI İŞYERİ:

    

   Kendi       Kamu         Özel              İşsiz

 

 

 

ASKERLİK DURUMU:

Metin Kutusu:  

Metin Kutusu:            

   Yaptı             Yapmadı         Muaf          Tecilli

                                 

 

 

 

VARSA BAĞLI OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU:

 

Metin Kutusu:  

 

  SSK        EM. SAN.       BAĞ-KUR

 

 

 

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ İLLER

1

2

3

4

 

 

SABIKASI VARMI?            Var       Yok

 

BAKMAKLA MÜKELLEF OLDUĞU KİŞİLER

ADI SOYADI

CİNSİYETİ

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

YAKINLIK DERECESİ

ADI SOYADI

CİNSİYETİ

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

YAKINLIK DERECESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş istek formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu

kabul ve tasdik ederim. ….../….../.............

 

 

 Formu dolduranın

Adı:

Soyadı:

İmzası:

 


 

EK 3

DURUM BELGESİ

DURUM BELGESİ

 

ŞEHİT VEYA MALUL HAKKINDAKİ BİLGİLER

 

 

ADI, SOYADI  :                                                                                                         ŞEHİT :  

BABA ADI  :                                                                                                              MALÜL:

GÖREV ÜNVANI / GÖREV YERİ :                                                                         

DOĞUM YERİ / TARİHİ :

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :

İKAMET ADRESİ  :

EŞİNİN

ÇOCUKLARININ

KARDEŞLERİNİN

ADI:

ADI/SOYADI:

 

DOĞUM TARİHİ:

 

ADI/SOYADI:

 

DOĞUM TARİHİ:

 

SOYADI:

 

 

 

 

DOĞUM YERİ:

 

 

 

 

DOĞUM TARİHİ:

 

 

 

 

SAĞ:

 

 

 

 

ÖLÜ:

 

 

 

 

OLAY HAKKINDAKİ BİLGİLER

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER :

TARİH VE SAATİ :

OLAYIN ÖZETİ :

MALÜLİYET DURUMU(*)

 

1-    ÇALIŞABİLİR DURUMDA MALÜL :

2-  ÇALIŞAMAZ DURUMDA MALÜL :   

(*) Bu bölüm, ilgilinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Malülen emekli edilip edilmediğine bakılarak doldurulacaktır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

 

Yukarıdaki bilgiler dahilinde, 4131 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınması uygundur. ....../....../ 20.....

 

 

 

                  Başkan                        Üye                                 Üye                             Üye

           Vali/Kaymakam          Jandarma Komutanı         Emniyet Md./Amiri         İlgili Kurum Amiri