ANA SAYFAYA DN

BNALARIN YANGINDAN KORUNMASI

HAKKINDA YNETMELK


YENiSi YAYIMLANDI
19.12.2007 tarihli, 26735 Sayl ResmiGazetede
BiRYENiSi DAHA YAYIMLANDI
09.09.2009 tarihli, 27344 Sayl ResmiGazetede
(eskisi Altta)

 

BNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 2- (1) Bu Ynetmelik;

             a) lkedeki her trl yap, bina, tesis ile ak ve kapal alan iletmelerinde alnacak yangn nleme ve sndrme tedbirlerini,

             b) Yangnn s, duman, zehirleyici gaz, boucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal gvenlii bakmndan yol aabilecei tehlikeleri en aza indirebilmek iin yap, bina, tesis ve iletmelerin tasarm, yapm, kullanm, bakm ve iletim esaslarn,

             kapsar.

             (2) Karada ve suda, srekli veya geici, resm veya zel, yeralt veya yerst inaat ile bunlarn ilve, deiiklik ve onarmlarn iine alan sabit ve hareketli tesisler bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan yap saylr ve bu tesisler hakknda bu Ynetmelie gre ilem yaplr.

             (3) Trk Silahl Kuvvetlerince kullanlan yap, bina ve tesisler ile eitim ve tatbikat alanlarnda uygulanacak yangn nlemleri, bu Ynetmelik hkmleri de dikkate alnarak yapnn zelliklerine gre Mill Savunma Bakanlnca belirlenir.

             MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (g), (i), (), (u), (ff), (gg) ve (ccc) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

             g) Atrium: ki veya daha ok sayda katn iine ald, merdiven yuvas, asansr kuyusu, yryen merdiven boluu veya su, elektrik, havalandrma, iklimlendirme, haberleme, tesisat bacalar ve aftlar hari, st kapal geni ve yksek hacmi,

             i) kmaz koridor mesafesi: Mekn ierisinden meknn koridora balanan kapsna kadar olan mesafe gz nne alnmakszn, kata, meknlarn bal olduu koridorun en uzak noktasndan koridor boyunca bir ka veya iki ynde ka imknna sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi,

             ) Acil durum aydnlatmas: Olaan aydnlatma devrelerinin kesintiye uramas hlinde, armatrn kendi gcyle veya ikinci bir enerji kaynandan beslenerek salanan aydnlatmay,

             u) Ka uzakl: Herhangi bir katta bir mekn iinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullancnn kendisine en yakn kat kna kadar almak zorunda olduu yrme yolunun uzunluunu,

             ff) Mevcut yap: Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce yap ruhsat alnp yapm devam eden veya yapm tamamlanan yap, bina, tesis ve iletmeyi,

             gg) Ortak merdiven: Birden ok sayda kullanm birimine hizmet veren ve ka merdiveni olarak da kullanlabilen bina merdivenini,

             ccc) Yksek bina: Bina ykseklii 21.50 mden, yap ykseklii 30.50 mden fazla olan binalar,

             MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 5- (1) Projeler, kanuni dzenlemeler yannda, yangna kar gvenlik bakmndan bu Ynetmelikte ngrlen artlara uygun deil ise yap ruhsat verilmez. Yeni yaplan veya proje tadilat ile kullanm amac deitirilen yaplarda bu Ynetmelikte ngrlen esaslara gre imalat yaplmadnn tespiti hlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yap kullanma izin belgesi veya alma ruhsat verilmez.

             (2) Tasarmclar tarafndan, bu Ynetmelikte hakknda yeterli hkm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tnel, stadyum, havaliman ve benzeri kullanm alanlarnn yangndan korunmasnda Trk Standartlar, bu standartlarn olmamas hlinde ise Avrupa Standartlar esas alnr. Trk veya Avrupa Standartlarnda dzenlenmeyen hususlarda, uluslararas geerlilii kabul edilen standartlar da kullanlabilir.

             (3) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda proje ve yapm ile ilgili konularda tereddde dlen hususlar hakknda Bayndrlk ve skn Bakanlnn, dier hususlar hakknda ise ileri Bakanlnn uygulamaya esas olacak yazl gr alnarak bu grlere gre ilem yaplr.

             MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Binalarn yangn alglama ve sndrme projeleri, tesisat projelerinden ayr olarak hazrlanr. Bir kat alan 2000 m2den fazla olan katlarn tahliye projeleri mimari projelerden ayr olarak hazrlanr. Tahliye projeleri dier yaplarda mimari projelerde gsterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun gr alndktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafndan onaylanarak uygulanr. Belediye itfaiye birimlerince, projelerde deiiklik veya ilve gerekli grlmesi halinde, istenilen deiiklik veya ilvenin bu Ynetmeliin hangi maddesine istinaden gerekli grldnn belirtilmesi mecburidir. Yorumlanmas gereken, aklk gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayndrlk ve skn Bakanlnn gr alndktan sonra ilem ve uygulama yaplr.

             MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Toplam kapal kullanm alan 10000 m2den byk imalathane, atlye, depo, otel, motel, salk, toplanma ve eitim binalarnda, binaya ait yangn tahliye projeleri, bina giriinde ve yangn srasnda itfaiyenin kolaylkla ulaabilecei bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binann ka yollar, yangn merdivenleri, varsa itfaiye asansrleri, yangn dolaplar, itfaiye su verme azlar, yangn pompalar ile jeneratrn yeri iaretlenir.

             MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (5) Betonarme ve n gerilmeli betondan mamul tayc sistem elemanlarnda ilgili ynetmelik ve standartlara uyulur. ok katl ve zellikle yatay yangn blmeli binalarda, sistem bir btn olarak incelenir, eleman genlemelerinin kstland durumlarda doan ek zorlamalar gz nnde tutulur. Betonarme veya betonarme-elik kompozit elemanlarn yangna kar dayankl olabilmesi iin, iindeki elik profil veya donatnn en dta kalan ksmlar olan pas paynn, kolonlarda en az 4 cm ve demelerde en az 2.5 cm kalnlnda beton ile kaplanm olmas gerekir. 

             MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Bina ykseklii 21.50 mden fazla olan konut harici binalarda ve bina ykseklii 30.50 mden fazla olan konut binalarnda atriumlu blm hari olmak zere, 21.50 mden daha yukarda olan katlarnda en ok 3 kat bir yangn kompartman olarak dzenlenir. 

             (5) Atriumlu blmlere, sadece dk ve orta tehlikeli snflar ieren kullanmlara sahip binalarda msaade edilir. Atrium alannn hibir noktada 90 m2den kk olmamas esastr. Alan 90 m2den kk olan atrium boluklarnn evresi her katta en az 45 cm yksekliinde duman perdesi ile evrelenir ve yamurlama sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklkta, aralarndaki mesafe en ok 2 m olacak ekilde yamurlama bal yerletirilir. Atriumlarda doal veya mekanik olarak duman kontrol yaplr.

             MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

             (5) Su, elektrik, stma ve havalandrma tesisat ile benzeri tesisatlarn demeden gemesi hlinde, tesisat evresi, aklk kalmayacak ekilde en az deme yangn dayanm sresi kadar, yangn ve duman geiine kar yaltlr.

             MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 27- (1) D cephelerin, yksek binalarda zor yanc malzemeden ve dier binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olmas gerekir. Cephe elemanlar ile alevlerin geebilecei boluklar bulunmayan demelerin kesitii yerler, alevlerin komu katlara atlamasn engelleyecek ekilde deme yangn dayanmn salayacak sre kadar yaltlr. Alevlerin bir kattan dier bir kata gemesini engellemek iin iki katn pencere gibi korumasz boluklar arasnda, deyde en az 100 cm yksekliinde yangna dayankl cephe elamanyla dolu yzey oluturulur veya cephe i ksmna en ok 2 m aralklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yamurlama balklar yerletirilerek cephe otomatik yamurlama sistemi ile korunur.  

             MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 28- (1) atlarn inasnda;

             a) atnn kmesi,

             b) atdan yangnn girii ve at kaplamas yzeyinin tutumas,

             c) atnn altnda ve iinde yangnn yaylmas,

             ) at kl zerindeki rzgr etkileri,

             d) at klndan binaya yangnn gemesi,

             e) Yangnn at kaplamasnn d yzeyi zerine veya katmanlarnn ierisine yaylmas ve alev damlalarnn olumas,

             f) Bitiik nizam binalarda, atlarda kan yangnn komu atya gemesi,

             ihtimalleri gz nnde bulundurulur. 

             (2) at kaplamalarnn BROOF snf malzemelerden, at kaplamalar altnda yer alan yzeyin veya yaltmn en az zor alevlenici malzemelerden olmas gerekir. Ancak, at kaplamas olarak yanmaz malzemelerin kullanlmas durumunda zerine at kaplamas uygulanan yzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasna izin verilir.

             (3) Yksek binalarda ve bitiik nizam yaplarda;

             a) atlarn oturduklar demelerin yatay yangn kesici niteliinde,

             b) at tayc sistemi ve at kaplamalarnn yanmaz malzemeden,

             olmas gerekir.         

             MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin altnc fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             ) Ek-2/ǒde TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5e gre malzemelerin yanclk snflar.

             MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin drdnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Ka merdivenleri bodrum katlar dahil btn katlara hizmet verebilir.

             (7) Bir kat gemeyen ak merdivenler ile bir kat inilerek veya klarak bina dna tahliyesi olan kata ulalan yryen merdivenler ve rampalar, bina dna ulam noktasna veya korunmu ka noktasna olan uzaklklar, tek ynde ve iki ynde korunmu ka yollarna olan ve Ek-5/Bde belirtilen uzaklklara uygun olmak artyla, ikinci ka yolu olarak kabul edilir. 

             MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (6) Aksi belirtilmedike ka merdivenlerine, bir yangn gvenlik holnden veya kullanm alanlarndan bir kap ile ayrlan hol, koridor veya lobiden geilerek ulalr. 

             (7) Acil durum asansr ile yap ykseklii 51.50 mden fazla olan binalarda ka merdiveni nne yangn gvenlik hol yaplmas zorunludur. Acil durum asansrnn yangn merdiveni nndeki gvenlik holne almas gerekir.

             MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin ikinci, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (2) k says, 33 nc madde esas alnarak belirlenecek saydan az olamaz. Aksi belirtilmedike, 25 kiinin ald yksek tehlikeli meknlar ile 50 kiinin ald her meknda en az 2 k bulunmas arttr. Kii says 500 kiiyi geer ise en az 3 k ve 1000 kiiyi geer ise en az 4 k bulunmak zorundadr.

             (3) klarn birbirinden olabildiince uzakta olmas gerekir. Blnmemi tek meknlarda 2 k gerekiyor ise klar arasndaki mesafe yamurlama sistemi bulunmad takdirde diyagonal mesafenin 1/2sinden ve yamurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3nden az olamaz.

             (4) k mesafelerinin kapdan alnd bina kullanm snflarnda, bir koridor iindeki 2 ka merdiveni arasndaki mesafe, yamurlama sistemi olmayan yaplarda koridor uzunluunun yarsndan ve yamurlama sistemi olan yaplarda ise koridor uzunluunun 1/3nden az olamaz.

             MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin nc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (3) Ka merdivenlerinde her deme dzeyinde 17 basamaktan ok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralkla sahanlklar dzenlenir. Bina ykseklii 15.50 mden veya bir kattaki kullanc says 100 kiiden fazla olan binalarda dengelenmi ka merdivenlerine izin verilmez.

             (9) Ka merdiveni yuvasna ve yangn gvenlik holne elektrik ve mekanik tesisat aft kapaklar alamaz, kombi kazan, iklimlendirme d nitesi, saya ve benzeri cihaz konulamaz. 

             MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (2) Bir kat inilerek veya klarak dorudan bina dna ulalan ve eimi % 10dan fazla olmayan ara rampalar, ka rampas olarak kabul edilir.

             MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 45- (1) Btn korunmu ka merdivenlerinin, doal yolla veya Altnc Ksmdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandrlmas veya basnlandrlmas gerekir. Ka merdiveni ve kullanm alanlar, aydnlatma ve havalandrma amac ile ayn aydnl veya baca boluunu paylaamaz. 

             MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 48- (1) Bodrum katlar dhil 4 kat gemeyen konutlar ile tek evler, ikiz evler ve sra evler gibi konutlarda, tek bir kullanma hizmet veren binalarda veya byle bir binann ayrlm bir blmnde kalar, ka mesafesi aranmakszn normal merdivenlerle salanabilir. Bu merdivenlerde baka herhangi bir zellik aranmaz. 

             (2) Birinci fkrada belirtilenler dndaki konutlarda, konut iindeki herhangi bir noktadan konut k kapsna kadar olan uzakln  20 myi, yamurlama sistemi olan konutlarda 30 myi gememesi gerekir. kiden ok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kap bulunmas hlinde, bu kap st katta dzenlenemez. stteki katn deme alan, bu kat iin ayr bir k salanmadka 70 m2yi aamaz.

             (3) Konut birimlerinden btn klarn, ka merdivenlerine veya gvenli bir ak alana dorudan eriim imkn salayacak ekilde olmas gerekir.

             (4) Ka uzakl, apartman dairelerinin kapsndan balanarak llr. Bir apartman dairesi iin ayn kat dzeyinde iki kap gerektiinde, yalnzca tek dorultuda ka veya tek bir ka merdiveni salanyor ise ka uzakl en uzaktaki kapdan balanarak ve iki ayr dorultuda ka imkn salanabiliyor ise ka uzakl her bir kapdan balanarak llr.

             (5) Ka mesafeleri uygun olmak artyla, binalarn sadece konut blmlerine hizmet veren ka merdivenleri aadaki ekilde dzenlenir:

             a) Yap ykseklii 21.50 mnin altndaki konutlarda korunumsuz normal merdiven ka yolu olarak kabul edilir ve ikinci k aranmaz.

             b) Yap ykseklii 21.50 mden fazla ve 30.50 mden az olan konutlarda, en az 2 merdiven dzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olmas ve her daireden 2 merdivene de ulalmas gerekir.

             c) Yap ykseklii 30.50 mden fazla ve 51.50 mden az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangn gvenlik hol dzenlenmi veya basnlandrma uygulanm 2 ka merdiveni yaplmas mecburidir. Kattaki konutlarn her birinin iinden bir yangn gvenlik holnden geilerek yangn merdivenine ulalyor ise binann genel merdiveninin korunumlu olmas gerekli deildir.

             ) Yap ykseklii 51.50 mden yksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangn gvenlik hol olan ve basnlandrlan en az 2 ka merdiveni yaplmas arttr.

             (6) Konut yaplarnn farkl amala kullanlan bodrum katlarnda, konut ile  ortak kullanlan ka merdivenlerinin nne yangn gvenlik hol dzenlenmesi gerekir.

             (7) Giri, k ve aftlar st katlardan 120 dakika yangna dayankl deme veya blme ile ayrlan bodrum katlar, beinci fkrada belirtilen yap yksekliklerine dahil edilmez ve yangn gvenlik tedbirleri bakmndan ayr deerlendirilir.

             (8) at aras piyeslerden binann normal merdivenine veya korunumlu ka merdivenine alternatif ka imkn salanmas durumunda, at aras piyes ykseklii beinci fkrada belirtilen yap yksekliklerine dahil edilmez.

             MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             b) Hastanelerin ve bakmevlerinin 300 m2den byk olan yatlan katlarnn her biri, en az yars byklnde iki veya daha fazla yangn kompartmanna ayrlr veya korunumlu yatay tahliye alanlar tekil edilir. Yatay tahliye alanlarnn hesaplanmasnda kullanc yk 2.8 m/kii olarak dikkate alnr.

             MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (2) Kark kullanm amal binalarda, tiyatro, sinema veya konser salonlarnda gerekli klarn saysnn ve kapasitesinin en az yarsnn, kendi kompartman kapsamnda dnlmesi gerekir.

             MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

             Fabrika, imalathane, maaza, dkkn, depo, bro binalar ve ayakta tedavi merkezi

             MADDE 52 (1) Fabrika, imalathane, maaza, dkkn, depo, bro binalar ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bamsz ka merdiveni veya baka klarn salanmas gerekir. Ancak,

             a) Yap yksekliinin 21.50 mden az olmas,

             b) Bir kattaki kullanc saysnn 50 kiiden az olmas,

             c) Btn katlarda en fazla ka uzaklnn Ek-5/Bdeki uzaklklara uygun olmas,

             ) Yapmda yanmaz rnler kullanlm olmas,

             d) malt ve depolamada kolay alevlenici ve parlayc maddelerin kullanlmamas,

             artlarnn hepsinin birlikte gereklemesi hlinde tek ka merdiveni yeterli kabul edilir.

             MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Kazan dairesi kapsnn, ka merdivenine veya genel kullanm merdivenlerine dorudan almamas ve mutlaka bir ortak hol veya koridora almas gerekir.

             MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin nc fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

             c) 40000 litreye kadar bina iinde bodrum katta, yangna 120 dakika dayankl kgir odada szntsz tanklarda veya bina dnda szntsz yeralt ve yerst tanklarnda,

             MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

             (12)  Doalgaz kullanlan kombi ve ofbenlerin bacalar ile cihazlar bacaya balayan borularn paslanmaz elik ve birleme noktalarndaki kelepelerin szdrmaz olmas gerekir. Bacalarn yapm, yllk bakm ve temizlii gaz datm irketlerinin belirleyecei uzman ve eitimli kiiler tarafndan yaptrlr ve bu kiiler tarafndan bacalar ve temiz hava girileri kontrol edilir. Baca gaz sensr olmayan cihazlarn kullanlmasna izin verilmez.

             MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 59 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 59- (1) lgili mevzuatna uygun olarak 100 m2den byk olan snaklarda, Altnc Ksmn kinci Blmne uygun duman tahliye sistemi kurulmas ve nc Ksmn kinci Blmnde belirtilen esaslara uygun ve en az 2 kn salanmas mecburidir. Bu Ynetmelie gre alglama, uyar ve sndrme sistemlerinin yaplmas mecburi olan binalarn snaklarnda, belirtilen bu sistemlerin kurulmas arttr.

             MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (1) Motorlu ulam ve tama aralarnn park etmeleri iin kullanlan otoparklarn ak otopark olarak kabul edilebilmesi iin, darya olan toplam ak alann, deme alannn % 5inden fazla olmas gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapal otopark kabul edilir. Ak otoparklarda, darya olan aklklar iki cephede ise bunlarn karlkl iki cephede bulunmas ve her bir akln gerekli toplam aklk alannn yarsndan byk olmas gerekir. Aklklarn kuranglez eklinde bir bolua almas hlinde, sz konusu boluun geniliinin en az otopark kat ykseklii kadar olmas ve kurangleze alan ilve her kat iin en az kat yksekliinin yars kadar artrlmas gerekir. Alanlarnn toplam 600 m2den byk olan kapal otoparklarda otomatik yamurlama sistemi, yangn dolap sistemi ve itfaiye su alma azlar yaplmas mecburidir.               

             (2) Toplam alan 2000 m2yi aan kapal otoparklar iin mekanik duman tahliye sistemi yaplmas arttr. Duman tahliye sisteminin binann dier blmlerine hizmet veren sistemlerden bamsz olmas ve saatte en az 10 hava deiimi salamas gerekir.

             MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (1) Asansr sistemleri, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asansr Ynetmeliine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asansr Bakm ve letme Ynetmeliine uygun olarak imal ve tesis edilir.

             MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Acil durum asansrnn kabin alannn en az 1.8 m, hznn zemin kattan en st kata 1 dakikada eriecek hzda olmas ve enerji kesilmesi hlinde, otomatik olarak devreye girecek zellikte ve 60 dakika alr durumda kalmasn salayacak bir acil durum jeneratrne bal bulunmas gerekir.

             MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

             Yangn kontrol panelleri

             MADDE 77- (1) Yangn kontrol panelleri ve tekrarlayc paneller aada belirtilen ekilde olur:

             a) Kontrol ve tekrarlayc paneller, binann, tercihen zemin katnda veya kolay ulalabilir blmnde ve srekli olarak grevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir.

             b) Yangn kontrol panelinin tesis edildii yerde personelin bulunamad zaman aralklar var ise bu srelerde srekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayc paneller tesis edilir.

             MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesinin beinci fkras ile yedinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             (5) Sesli uyar cihazlar binann her yerinde, yerden 150 cm ykseklikte llecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA zerinde olacak ekilde yerletirilir. Uyuma maksatl blmler ile banyo ve dularda, ses seviyesinin en az 75 dBA olmas gerekir. Sesli uyar cihazlarnn 3 m uzaklkta en az 75 dBA ve en ok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek zellikte olmas arttr. Acil anons sistemi hoparlr olan hacimlerde ayrca siren sistemi konulmas gerekli deildir.

             c) Yap ykseklii 51.50 myi geen btn binalarda.

             MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 83 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

             (5) Salk hizmeti amal binalarda, 100den fazla kiinin bulunduu konaklama amal binalarda ve kullanc says 1000i geen toplanma amal binalarda her trl besleme ve datm kablolar ve kablo muhafazalarnda kullanlan malzemelerin halojenden arndrlm ve yangna maruz kaldnda herhangi bir zehirli gaz retmeyen zellikte olmas gerekir.

             MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 92 nci maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Yamurlama sistemi, yangn dolab ve hidrant sistemi bulunan sulu sndrme sistemleri su deposu hacmi, n hesap iin Ek-8/A tablosunda yer alan veriler esas alnarak veya beinci fkrada belirtilen usule gre hesaplanabilir. Tablo kullanlrken ykseklik olarak yamurlama balnn kullanld en st kod esas alnr. Su deposu hacmi hidrolik hesap yaplarak hesaplanr ise hidrolik hesap metoduyla bulunan su deposu hacmi esas alnr.

             (5) Su deposu hacmi n hesaplamas, Ek-8/Bye gre hesaplanan yamurlama sistemi su debisine, Ek-8/Cde belirtilen yangn dolab su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave edilerek, tehlike snfna gre nc fkrada  belirtilen srenin arplmas ile hesaplanabilir.

             (6) Yapda sulu sndrme sistemi olarak sadece yangn dolaplar sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 671-1 ve TS EN 671-2ye uygun sistemlerde 94 nc maddede verilen tasarm debi deerlerinin tehlike snflar iin bu maddenin nc fkrasnda verilen sreler ile arpm ile hesaplanr. Kullanm alan yksek tehlike snf deilse ve yapda sadece yangn dolaplar sistemi mevcutsa yangn dolaplar binann kullanm suyu sistemine balanabilir ve ayr bir sistem istenmez.

             MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 94 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendi ile ayn fkrann (b) bendinin (1), (5) ve (6) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

             1) Yksek binalar ile kat alan 1000 m2den fazla olan alveri merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde slak veya kuru sabit boru sistemi zerinde, itfaiye personelinin ve eitilmi personelin kullanmna imkn salayan balant azlar braklmas ve bu balant azlarnn ka merdiveni veya yangn gvenlik hol gibi korunmu meknlarda olmas arttr. Bir boyutu 60 myi geen katlarda yangn dolab ve itfaiye su alma az yaplmas gerekir.

             1) Yksek binalar ile toplam kapal kullanm alan 1000  m2den byk imalathane, atlye, depo, konaklama, salk, toplanma amal ve eitim binalarnda, alanlarnn toplam 600 m2den byk olan kapal otoparklarda ve sl kapasitesi 350 kWn zerindeki kazan dairelerinde yangn dolab yaplmas mecburdir.

             5) inde itfaiye su alma az olmayan yuvarlak yar-sert hortumlu yangn dolaplarnda tasarm debisinin 100 l/dak ve tasarm basncnn 400 kPa olmas arttr. Lle giriindeki basncn 900 kPa gemesi hlinde, basn drclerin kullanlmas gerekir.

             6) Yetimi yangn sndrme grevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yaplarda kullanlabilecek yass hortumlu yangn dolaplarnn TS EN 671-2 standardna uygun olmas arttr. Yass hortumun; anma apnn 50 mmyi, uzunluunun 20 myi gememesi ve lle kapama, pskrtme veya fskiye veyahut her n birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarm debisinin 400 l/dak ve tasarm basncnn en az 400 kPa olmas arttr. Lle giriindeki basncn 900 kPa gemesi hlinde, basn drc kullanlr.

             MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 95 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (7) erisinde her trl kullanm alan bulunan ve genel yerleme alanlarndan ayr olarak planlanan yerleim alanlarnda yaplacak binalarn taban alanlar toplamnn 5000 m2den byk olmas halinde d hidrant sistemi yaplmas mecburdir.

             MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 96 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b), (c) ve (d) bentleri ile beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             b) Yap ykseklii 51.50 myi geen konutlarda,

             c) Alanlarnn toplam 600 m2den byk olan kapal otoparklarda ve 10dan fazla aracn asansrle alnd kapal otoparklarda,

             d) Toplam alan 2000 m2nin zerinde olan katl maazalarda, alveri, ticaret ve elence yerlerinde, 

             (5) Yamurlama sistemi tasarmnn TS EN 12845e gre yaplmas gerekir. Yamurlama balklarnn yerletirilmesi, kullanm alannn tehlike snf ve yamurlama balnn koruma alan dikkate alnarak yaplr. Dk Tehlike ve Orta Tehlike-1 kullanm alanlarnda, bir adet standart yamurlama bal en ok 21 m2 alan koruyacak ekilde yerletirilebilir.

             MADDE 36 Ayn Ynetmeliin Yedinci Ksmnn Drdnc Blmnn bal Tanabilir Sndrme Cihazlar olarak deitirilmitir.

             MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 99 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

             Tanabilir sndrme cihazlar

             MADDE 99- (1) Tanabilir sndrme cihazlarnn tipi ve says, meknlarda var olan durum ve risklere gre belirlenir. Buna gre;

             a) A snf yangn kmas muhtemel yerlerde, ncelikle ok maksatl kuru kimyevi tozlu veya sulu,

             b) B snf yangn kmas muhtemel yerlerde, ncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya kpkl,

             c) C snf yangn kmas muhtemel yerlerde, ncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

             ) D snf yangn kmas muhtemel yerlerde, ncelikle kuru metal tozlu,

             sndrme cihazlar bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarnda ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazl sndrme cihazlarnn tercih edilmesi gerekir.

             (2) Dk tehlike snfnda her 500 m2, orta tehlike ve yksek tehlike snfnda her  250 m yap inaat alan iin 1 adet olmak zere, uygun tipte 6 kglk kuru kimyev tozlu veya edeeri gazl yangn sndrme cihazlar bulundurulmas gerekir.

             (3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrca tekerlekli tip sndrme cihaz bulundurulmas mecburidir.

             (4) Sndrme cihazlar darya doru, gei boluklarnn yaknna ve dengeli datlarak, grlebilecek ekilde iaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangn dolaplarnn iine veya yaknna yerletirilir. Sndrme  cihazlarna ulama mesafesi en fazla 25 m olur. Sndrme cihazlarnn, kap arkasnda, yangn dolaplar hari kapal dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmamas ve stma cihazlarnn stne veya yaknna konulmamas gerekir. Ancak, herhangi  bir sebeple sndrme cihazlarnn dorudan grnmesini engelleyen yerlere konulmas halinde, yerlerinin uygun fosforlu iaretler ile gsterilmesi arttr.

             (5) Tanabilir sndrme cihazlarnda sndrcnn duvara balant asma halkas duvardan kolaylkla alnabilecek ekilde yerletirilir ve 4 kgdan daha ar ve 12 kgdan hafif olan cihazlarn zeminden olan ykseklii yaklak 90 cmyi amayacak ekilde montaj yaplr.

             (6) Arabal yangn sndrme cihazlarnn TS EN 1866 ve dier tanabilir yangn sndrme cihazlarnn TS 862- EN 3 kalite belgeli olmas arttr.

             (7) Yangn sndrme cihazlarnn periyodik kontrol ve bakm TS ISO 11602-2 standardna gre yaplr. Sndrme cihazlarnn bakmn yapan reticinin veya servis firmalarnn dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmas gerekir. Servis veren firmalar, istenildiinde mterilerine belgelerini gstermek zorundadr. Sndrme cihazlarnn standartlarda belirtilen hususlar dorultusunda ylda bir kez yerinde genel kontrolleri yaplr ve drdnc yln sonunda iindeki sndrme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yaplr. Cihazlar dolum iin alndnda, sndrme cihazlarnn bulunduklar yerleri tehlike altnda brakmamak iin, servisi yapan firmalar, bakma aldklar yangn sndrme cihazlarnn yerine, aldklar sndrc cihazn zelliinde ve ayn sayda kullanma hazr yangn sndrme cihazlarn geici olarak brakmak zorundadr.

             (8) Binalara konulacak yangn sndrme cihazlarnn cinsi, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye tekilatnn gr alnabilir.

             MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 103 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             Tehlikeli maddelerin depoland ve retildii yerlerde aada belirtilen hususlara uyulmas mecburidir:

             MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 104 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Katlar farkl amalarla kullanlan ok katl binalarda veya pasajlarda av malzemesi satlabilmesi iin; sat yerinin zemin katnda olmas, sokaktan dorudan giriinin bulunmas, binann dier blmleri ile balantsnn bulunmamas ve duvarlar yangna en az 180 dakika dayankl olmas arttr.

             MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 107 nci maddesinin nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             a) Yeralt depolama tanklarnn en st yzeyinin toprak seviyesinden en az 300 mm  aada kalacak ekilde olmas arttr.

             MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 108 inci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (6) Perakende sat yerleri en az 120 dakika yangna dayankl binalarda kurulur ve bir baka iyeri veya konut ve benzeri yerlere ahap kap veya ahap veya madeni ereveli camekn blme ile irtibatl olamaz. ayet blme gerekli ise en az 90 dakika yangna dayankl malzemeden yaplmas arttr. Binalardaki giri ve k kaplarnn, pencerelerin ve panjurlarn-basn karsnda darya doru almas ve tehlike annda bina iinde bulunanlarn kolayca kaabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini salayacak biimde yaplmas gerekir.

             MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 110 uncu maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (1) LPG ikmal istasyonlarnda emniyet mesafeleri bakmndan Ek-13te yer alan uzaklklara, dier gvenlik tedbirleri bakmndan ise ilgili ynetmelik ve standartlara uyulur.

             (2) LPG ikmal istasyonlarndaki tanklar yeraltnda tesis edilir.

             (3) Dispenser ile trafik yolu arasnda giri-k ksm hari en az 50 cm yksekliinde sabit korugan yaplr. Dispenser ve tank sahasna, yerden en fazla 20 cm yksekte, kvlcm gvenlikli (Muhtemel Patlayc Ortam -ATEX- Belgeli, ex-proof), en az birer LPG alglaycs olan sesli veya kl gaz dedektr ve alarm sistemi konulur. Gaz kaa olmas hlinde, alarm sisteminin tesisin yangn sndrme ve aydnlatma sistemi haricinde btn elektriini kesebilmesi gerekir.

             MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 111 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri, (b) bendinin (2) ve (6) numaral alt bentleri ve () bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             1) Tank etrafnda ukur zemin, foseptik ve benzerleri bulunamaz.

             2) Yerst tanklar en az 3 m ve yeralt tanklar en az 1 m uzaklktan itibaren tel rg veya it ile evrilir ve bu mesafeler ierisinde ot ve benzeri kolay yanabilir maddeler bulundurulmaz.

             2) Gaz kaaklarna kar patlama ve kvlcm gvenlikli gaz alglama sistemi (Muhtemel Patlayc Ortam -ATEX- Belgeli, ex-proof) yaplr.

             6) Yerst tank boru ve dispenserlerin topraklamalarnn uygun olmas, tank ve dispenser blgesinde statik topraklama penseleri bulunmas gerekir.

             1) Statik topraklama lmleri, ylda en az 1 defa yetki belgeli uzman kii ve kurulular tarafndan yaplr ve sonular dosyalanr. Yayl emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 ylda bir yaplr. Tanklarn hidrostatik testleri ise 10 ylda bir yaplr. Trk Standartlarnda ve Avrupa Standartlarnda belirtilen hidrostatik test alternatifi olan test ve kontrol yntemleri de uygulanabilir.

             MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 112 nci maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             j) Birinci ve ikinci derece deprem blgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amal binalar, salk, eitim, ticaret ve sanayi binalar ile yksek binalarn ana giriinde, sarsnt olduunda gaz akn kesen tertibat, gaz datm irketi veya yetkili kld kurulu tarafndan yaptrlr ve belediye gaz datm irketi tarafndan kontrol edilir. Gaz akn kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akn kestii takdirde kesilen gazn tekrar almas iin bir bedel talep edilemez.

             MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 120 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             b) Tanklarn meskun yerlere olan uzakl ile kendi aralarndaki uzaklk iin Ek-12/ǒdeki deerler esas alnr.

             MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 122 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (1) Yanc svlarn depoland, doldurulduu ve nakledildii tesislerin, yeterli yangn nleme sistemleri ile donatlmas, bu sistemlerin daima kullanma hazr olacak ekilde tutulmas ve bakmlarnn yaplmas gerekir. Gerekli dzen, deponun durumuna gre sabit, hareketli veya ksmen hareketli olabilir. Sndrc olarak, zellikle kpk, karbondioksit, kuru kimyevi toz ve su kullanlabilir.

             (2) Yamurlama tesisatnn, bir tank yangnnda, komu tankn snarak tutumasn ve  patlamasn nleyecek kapasitede olmas gerekir.

             MADDE 47 Ayn Ynetmeliin 138 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

             (1)  Mevcut yaplardan bu Ynetmeliin yrrle girmesinden sonra kullanm amac deitirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastaln veya yetersizliin tedavisinin veya bakmnn yapld veyahut kk ocuklar, nekahet hlindeki kiiler veya bakma muhta yallarn bakmlar iin kullanlan salk amal bina ve tesisler ile yatl salk kurulular, anaokullar, kreler, ocuk kulpleri, ilkretim okullar, yetitirme yurtlar, elence yerleri ve konaklama amal olarak kullanlacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulaca binalar dnda kalan mevcut yaplar hakknda bu Ksm hkmleri uygulanr.

             MADDE 48 Ayn Ynetmeliin 139 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

             Mevcut yaplardan kullanm amac deitirilenler hakknda uygulanacak hkmler

             MADDE 139- (1) Mevcut yaplardan bu Ynetmeliin yrrle girmesinden sonra kullanm amac deitirilenlerden 138 inci maddenin birinci fkrasnda saylanlar hakknda bu Ynetmeliin dier ksmlarnda belirtilen hkmler uygulanr.

             MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 141 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

             (2) Mevcut yaplarda ilve k veya ka merdiveni gerektiinde, muvafakat alnmas ve ilve kat yaplmamas kaydyla komu parsel veya bina ile birlikte ortak zmler retilebilir.

             MADDE 50 Ayn Ynetmeliin 146 nc maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             Mevcut yaplarda, katta bulunan kullanc saysnn 50 kiiyi gememesi artyla, aada belirtilen zellikteki klar, ikinci ka yolu olarak kabul edilir:

             MADDE 51 Ayn Ynetmeliin 149 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             a) Yap ykseklii 30.50 mden fazla olan konut harici mevcut binalarda, lobi, koridor ve hol gibi bir kullanm alanndan geilmeden ka merdivenine dorudan girildii takdirde merdiven iinde basnlandrma yok ise yangn gvenlik hol bakmndan 34 nc madde uygulanr.

             MADDE 52 Ayn Ynetmeliin 154 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (6) Yatakl salk hizmeti amal binalarda, huzurevlerinde, anaokulu ve ilkretim okullarnda ve bir kattaki kullanc says 50 kiiyi geen elence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmez.

             MADDE 53 Ayn Ynetmeliin 156 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

             b) Topluma ak mekn olarak kullanlan bodrum katlarda kullanc saysnn 25 kiiyi, dorudan dar k olan bodrum katlarda ise 50 kiiyi gemesi,

             MADDE 54 Ayn Ynetmeliin 159 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

             Kullanm zelliklerine gre binalarda ka merdiveni ve klar

             MADDE 159 - (1) Fabrika, imalathane, maaza, dkkn, depo, bro binalar, ayakta tedavi merkezleri, mze, sergi salonlar ve benzeri yerlerde en az 2 bamsz ka merdiveni veya baka klarn salanmas gerekir. Ancak;

             a) Yap yksekliinin 21.50 mden az olmas,

             b) Bir kattaki kullanc saysnn 50 kiiden az olmas,

             c) Btn katlarda en fazla ka uzaklnn Ek-14teki uzaklklara uygun olmas,

             ) Yapmda yanmaz rnler kullanlm olmas,

             d) malat ve depolamada kolay alevlenici ve parlayc maddeler kullanlmamas,

             artlarnn hepsinin birlikte gereklemesi hlinde tek ka merdiveni yeterlidir.

             (2) Parlayc, patlayc, kolay alevlenici ve tehlikeli maddeler ile imalat, retim ve depolama ilemlerinin yaplmad ve yap ykseklii 30.50 mden fazla olmayan sanayi sitelerinde;

             a) Sitenin d cephesinde dzenlenmi ve herhangi bir blmne yanlardan yatay uzaklk olarak 1.8 m ierisinde kap ve pencere gibi korunumsuz duvar boluu bulunmayan,

             b) Birbirlerinden binann kegen uzunluunun en az yars kadar uzaklkta konumlandrlm ve kullanc yk en youn bir kata gre hesaplanm genilie sahip,

             i ve d ka merdivenleri ve d cephede dzenlenen ara rampalar, iki ynl ka mesafelerini salamalar kaydyla ka merdiveni olarak kabul edilir.

             MADDE 55 Ayn Ynetmeliin 160 nc maddesinin drdnc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             Bina ykseklii 30.50 mden yksek konut harici btn binalarda ve 51.50 mden yksek konutlarda kullanlan asansrlerde aadaki esaslar aranr:

             MADDE 56 Ayn Ynetmeliin 161 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 161- (1) Mevcut yaplarda uyar sistemi iin 75 inci madde uygulanr.

             (2) 75 inci maddenin alglama sistemine ilikin hkmleri, mevcut yaplardan konaklama amal binalar, kurum binalar, bro binalar, maazalar, arlar ve toplanma amal yaplar hakknda da uygulanr.

             MADDE 57 Ayn Ynetmeliin 164 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (2) Yksek binalar ile toplam kapal kullanm alan 2000 m2den byk imalathane, atlye, depo, konaklama, salk ve toplanma amal binalar ile eitim binalarnda, alanlarnn toplam 1000 m2den byk olan kapal otoparklarda ve sl kapasitesi 500 kWn zerindeki kazan dairelerinde yangn dolab yaplmas zorunludur.

             MADDE 58 Ayn Ynetmeliin 165 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

             b) Yap ykseklii 51.50 myi geen bro binalarnda,

             c) Toplam alan 1000 m2den fazla olan kapal otoparklar ile 10dan fazla aracn asansrle alnd kapal otoparklarda,

             e) Aksi belirtilmedike, birden fazla katl binalardaki, kolay alevlenen madde bulundurulan  ve toplam kapal alan, bodrum katlarda 2000 m2 ve dier katlarda 4000 m2den fazla olan depolarda.

             MADDE 59 Ayn Ynetmelie 167 nci maddeden sonra gelmek zere Tarihi Yaplar bal altnda Onbirinci Ksm olarak aadaki maddeler eklenmi ve mevcut Onbirinci Ksm, Onikinci Ksm olarak deitirilmitir.

             Tarihi yap

             MADDE 167/A -  (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamnda korunmas gerekli kltr varl olarak tescil edilen yaplar tarihi yap olarak kabul edilir.

             Tarihi yaplarda alnacak yangn tedbirlerinde uyulacak ilkeler

             MADDE 167/B - (1) Tarihi yaplarda, yangna kar gvenlik tedbirleri alnrken;

             a) Yaplacak tesisatlara ilikin olarak, Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulunun grnn alnmas,

             b) Alnacak yangn tedbirlerinde tarihi yapnn korunmasnn esas olmas ve alglama ve sndrme tesisat gibi yangndan koruma tesisatlarnn yapnn zelliine uygun olarak, yapya fiziki ve grsel bakmdan zarar vermeyecek ekilde kurulmas,

             ilkeleri gzetilir.

             Tarihi yaplara ilikin uygulama

             MADDE 167/C- (1) Bu Ksmda aksi belirtilmedike, tarihi yaplarn yangndan korunmas hakknda, bu Ynetmeliin Onuncu Ksm hkmleri uygulanr.

             (2) Tayc kolonlar ve ana kirileri ahap olan tarihi binalarn zemin kat haricindeki katlar, yatakl salk hizmeti, huzurevi, bakmevi, anaokulu, ilkretim okulu ve renci yurdu olarak kullanlamaz.

             (3) Tarihi yap dhilinde yaplacak tadilt veya tamiratlarda, yapnn aslna sadk kalmak maksadyla yapnn inasnda kullanlm olan malzemelerin ayns veya benzeri kullanlabilir.

             (4) Bir kattan fazla kat olan topluma ak tarihi yaplarda, tayc kolonlarn ahap olmas durumunda ana tayclarn restorasyon srasnda yangna en az 90 dakika dayankl olacak ekilde yaltlmas gerekir.

             (5) Tarihi yaplardaki ka merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak hacimlerden geilerek ulalmas hlinde yangn gvenlik hol zorunlu deildir.

             (6) Merdivenlerden say olarak yarsnn korunmu olmas durumunda, yapnn yksekliine baklmakszn, dier korunumsuz merdivenler ka yolu olarak kabul edilerek, iki ynde ka mesafesi uygulanr ve dairesel merdivenler kabul edilir.

             (7) Bir kattaki kullanc saysnn 100 kiiyi gemesi hlinde, ka kaplar panik kollu bir dzenek ile ka dorultusunda alacak ekilde deitirilir veya yapnn kullanm srasnda bir grevli bulundurulur.

             (8) Tarihi yapnn ahap ksmlarnda kullanlan elektrik kablolarnn yangna en az 60 dakika dayankl olmas ve elik boru ierisinden geirilmesi gerekir. Buat ve kasalarn yanmaz malzemeden yaplmas arttr.

             (9) Ahap yaplarda, ahap malzemenin korunmas veya boyanmas iin kolay yanc ve parlayc zellii olan maddeler kullanlamaz.

             (10) Tarihi yaplarda, ayr yangn kompartman oluturulmadan kolay alevlenici, parlayc ve patlayc madde bulundurulamaz. 

             MADDE 60 Ayn Ynetmeliin 169 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             (2) Belediyeler de dahil olmak zere, kapsama dahil kurum ve kurulular, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren bu Ynetmelii uygulamak zorunda olup bu Ynetmelie aykr veya bu Ynetmelikte ngrlen tedbirleri daha arlatran ve uygulanamaz hale getiren dzenlemede bulunamazlar.

             MADDE 61 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin nc fkras ile 140 nc maddesinin birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

             MADDE 62 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1/A  Dk Tehlike Kullanm Alanlar tablosu aadaki ekilde deitirilmitir.

Ek-1/A  Dk Tehlike Kullanm Alanlar

Dk yangn ykne sahip, dk yanabilirlii olan ve yangna kar direnci en az 30 dakika olan 126 m2den byk blm olmayan meknlar. Okullar ve dier eitim kurumlar (belirli alanlar* ),  brolar (belirli alanlar* ) , hapishaneler

* Kullanm alanlar, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamna girmeyen alanlar.

 

             MADDE 63 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanm Alanlar tablosu aadaki ekilde deitirilmitir.

Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanm Alanlar

 

KULLANIM

TR

 
Orta Tehlike -1

 
Orta Tehlike -2

 
Orta Tehlike -3

 
Orta Tehlike -4

Cam ve seramikler

 

 

 
Cam fabrikalar

 

 
Kimyasallar

 
imento ileri

Fotoraf laboratuvarlar, fotoraf film fabrikalar

Boyama ilemleri, sabun fabrikalar

Mum ve balmumu fabrikalar, kibrit fabrikalar, boyahaneler

 
Mhendislik

Metal levha retimi

Otomotiv fabrikalar, tamirhaneleri

Elektronik fabrikalar, buzdolab ve amar makinesi fabrikalar

 

 

Yiyecek ve iecekler

Mezbahalar, mandralar

Frnlar, biskvi, ikolata, ekerleme imalathaneleri, bira fabrikalar

Hayvan yemi fabrikalar, meyve kurutma, suyu karlm sebze ve orba fabrikalar, eker imalathaneleri, tahl deirmenleri

 
Alkol damtma

 
eitli

Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, ktphaneler (kitap depolar hari), okullar, brolar

Fizik laboratuvarlar, amarhaneler, otoparklar, mzeler

Radyo ve televizyon yaynevleri, tren istasyonlar, tesisat odalar

Sinemalar, tiyatrolar, konser salonlar, ttn fabrikalar

 
Kt

 

 

Cilthaneler, mukavva fabrikalar, kt fabrikalar, bask ileri ve matbaalar

 
Atk kt iletmeleri

 
Lastik ve plastik

 

 

Kablo fabrikalar, plastik dkm ve plastik eya (kpk plastik hari), kauuk eya fabrikalar,   sentetik lif (akrilik hari) fabrikalar

Vulkanize fabrikalar

 
Halat fabrikalar

Dkknlar ve ofisler

Bilgisayara veri ileme ofisleri (veri saklama odalar, hari)

 

Byk maazalar

Alveri merkezleri

Sergi salonlar

 
 
 
Tekstiller ve konfeksiyon

 

 
 
 
Deri eya fabrikalar

Hal fabrikalar (kauuk ve kpk plastik hari), kuma ve giysi fabrikalar, fiber levha fabrikalar, ayakkab imalathaneleri, triko (rg), ev tekstili (bez) fabrikalar, yatak, ilte fabrikalar (kpk plastik hari), dikim ve dokuma atlyeleri, yn ve ynl kuma atlyeleri

 
 
Pamuk iplikhanesi, keten  ve kenevir hazrlama tesisleri

 
Kereste ve tahta

 

 

Ahap ileri fabrikalar, mobilya fabrikalar (kpk plastikler hari), mobilya maazalar,  koltuk, kanepe ve benzeri demelerinin (plastik kpk hari) imalathaneleri

Odun tala fabrikalar, yonga levha fabrikalar, kontrplak levhalar

Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2  kullanm alanlarnda boyama ilemi ve benzeri yksek yangn ykne sahip alanlar var ise kullanm alanlar Orta Tehlike-3 olarak deerlendirilir.

              MADDE 64 Ayn Ynetmeliin eki Ek-2/ Yap Malzemelerinin TS EN 13501-1e gre yanclk snflar tablosu bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir. 

Demeler Dndaki Yap Malzemeleri in Yanclk Snflar

Malzemenin Yanclk zellii

TS EN 13501-1(2)

Hi Yanmaz

A1

Zor Yanc

A2 - s1, d0

̝;,HY0'GdNE3ɜ ժU{7ك1m;F2+6 xY9Y%[%;8"E`;v\f fEwǁ[`,P &MgDEM EW[{Oio-!u!"~!b-M_qV=Wm㖒|@3+WWׯ_B4o۬H}sXI#['v2"Xx1==> ̉xQHmۆ!z[)Rm^&̣3)SA~MرcM!m@͚5<1*qp9s|7Rl i\AuYfQZQ^ai#&BuZq:I2͊R %~&a@oUa8,L6d]vD7oT zLۻ뼄KĥP_}…s>j@6PwPe㆐Ĩ VZ)PM@U>/xw oTIijf@]pS6s|6W&y5kܼyǏm;k:vRbT\}͛3g$ڵ+ ;w-Z|)y rt&fHT2_.@7/ۯ/#];B 6Ne@od Czƍf(];wlӦMڴisMCfJ߾}{˖-Pb:w|i?wٳQ%JԩS'#4R Đ>mF4Jшرc„ $~T,{&MTJWtbYįꝸ`XSl$U\/a-_y?@ER0ocY޽+駟,XЮ]9r䔟V/^=(Qp ̙ҥKJiKr*"'yE/3*U*_ы9DNBO{15,Z* gʕ+ybŊr%r%Zzuy 7UgTE޼ys̉K*-dJpvX& '_6lطoߣG~7We9ի_}U GUc75slM駟@':Fׯg6m֭[f(v `A,æS:ڀ*tjΤ*U"E ,k֬h6H[L6W /^ísLJ6svkْkÉ`wQaÆ}ɶm0'cƌ4Ad)3?vX0- ,-]tٲe˗/_f zW8Я bqiKǜ)qoI9Y)"'7lذ+[nW?w镏?(({AQ5^s߾}W'W#G8qOW裏믿ȗ/0`/sQ+Q`B]s9ot ^.0MՆ"o%RasOeJ2 L=97@tƌC}4h@*d:g^0N0uHLZ0=믿TKڽ?i߾=MG5(bo5\$7.\rlC F7nx I6Zӌ^gD­{We%_uDļ._KtΛe*)zsLH Vi9EVP"xV/YݢkDj %,KXҥKhcusL`+pלᱵTmb͝%Ko `)pʯN.A)ѣü;0``lsՀ@T _Bm8} 8AL ֊bϻk;K2[e|{LL:A?X.pH~ݛ ,V4+ğǼ9}4nAO'Ǵ+jD+r F q'wnNr%?©3C1ۼgBJf%|弲 ^ဟLj7lc>NI̞=w6󕷃SвX. pGT 1vh>p.̨c9sfN A%`˨D+A_2WQZVMիWq4z-ٳ#IJ i^ոPJNP a~E)5 ,Oj@͐!5 I(OH=:AM42d5=ESUUa1<^CT[jEs)QqM64(퍕Ý8K,рB$SWǮs@_8_B2+ z;4i$p%$8i 夔c9IPh"ʏ&dTAY|Sْqx.?aΝ;w C9Y$)ڨL}$;#T7&p.ze鉕mҦM\`]<0/,SpɔRMnUre/h۶-5 U*vU۷ k;EWBS|iݺub @fEդ!Twɕ+Og@ *v@&NXel Aj յC/_3jוgy`^jG4I7)ʕ-+VtҼ2ƨf͚d38oѢd"r7oޜ+sS]bBpx|7G@z)x~q r@Fyӧh OPBΕ|W`\Pq\l0,!zC0oq;-<}9sD=ҦU2?ֆM? \Ư8p"-C?C#b%'0}|r1/(Ca-$_* 2p"^]C@M.@`/): K3$)+IݣG,i;m>S`lm'],,! XBQb $|b'=z3r%DK/۷Z"B׽k/MH + @qX%lJDMj%NPu- !_x8DM*?U@lF`=-˗/K,ݻwMJf+E/!&d[Z5l!m/m Pc<)q[hrO3c}`D$*V7J }*ѣ5I@-FU#8vɔsP-.PEҤI/%GT3E<ƪZ j9`t(/xҔTtYl$3DDiLgs$%4}Eok_IX/ o 0&ΓTXN}!B"שּׁկ<(&ŏJs駟p*T@ˀ.L.vo3Dь*9nݺ3uN5:<˶^z%b#I}igd7da&B D83Jtm6 dV'D}:۩G)kQt-[hZ&Q۷C֩#47?`b9C=Bu4lO\т>EXsrHPk%̝;wNJ}͝q=`揹rʑ#Gtx ZJtu:OdjR0fVԩSPq3ߵ+&%Jܹ3Y6t!ȴҧT,?f*-aƍ8U:gΜӧOCx:0xƍdG3JlFXщ2fhN8q߾}<( gJFO<7|C!^vy#lԋS=VK$HZ͛8ŋ0p,[[fxˁQeT]pDǻg110m44(QkmҊ\pK[Gb8̽b)+o޼3(mSWT\6/#ڵ 7u@+Сɓ'6wH~!"kSFɾ_|~v߃p5ݔ@Rr,YR5FM_=֦;+={ׯ.\X9h3scDzpCI#[ȑ#ҦMj*c|A֬Y{u RM[N Qۺu'ڬsGwQEC'OUy922d:v: ֶn#N˖-S`fǎ:tФ:,e, 0j >o_W^H(O,oڵkܹ|Dzh@vI* *{1goN tX /`o$ 5QO>DSy*@U_$*ٳ޽{2רQ,t QP!›C͋|QqhK!{Տ#SnŒx_[O?TR&Pa3Ѐm_m6Lϯ݄u%P^Mjƌ.s{*(J !\a$FFY1TWΔ)Ll4ԥK3f<6[>kѲU\& ,_ -?x`2e}.] B˗sH0*[oh^bW|˖-ի7L،­0%RwcLN1u[s<͉ܶGhKz}mO ͞=;';OP$ 8DPqhjkpc!3f:u\?*Sc(sc"X}ȑ#։'&;AFd.! ۚ7on*b`q(&Uy7%h A$Y6k3e EY/bk: ͘1#7UEǩ-?S!:N4iz+]w1޼yRTk8ѣG%@BölŻ¬ؖHܾ̯{ƍ#޽{7z ihΝ;G5!0SN3g EWؒ˗/xCd\2]6GbB5k;v,Z!\ÇCw$m׎z PcBV@.w¦ R0$gbѱURT&V*1|U3Lpƍ-a_Gݹsg\S7 ǖ/_K]`LmÇ.\k׮8RiQ[na˖-+JaԯQ!N= r5PwQehBT'NkQn=!"d˖-UTӧRVDclɓ'G $sg]v R={vMIn1jhٳqT]Uk߿/sPDL[n套^*W #s*L#*O Vl4⫶m-3ea˖-۷oyxU׷*GdC3ׯӧEq"2L&dK i2dȪUdN2e„ y *~U ULi/y)QrsmBIW8RJ5n㨔O8ݼy.]k@H`0ԳˠIT{" 9 RM PP:|뭷kbŰSxZTf2ӣsΟ?W~ !9P#C9tUX]]WSHQJ}~n#ە/iF1p۶mز Gj׮gx3rc‰+*ije.b,Y?j7nɒ%<WPիϙ3GLA^1u $J 5)p\֬YPգڀ"@  {FORBe˖A-(Q"tW#Թ{yOtW}UV:uJ\z7Ai^/k.4v$V͛8"In"|7эi` Zhр0ʃ ժU+gΜAw'ȑWXsmXv{3׭\wݔ.zi@/&MXNj׸$daQFan?޽{WX1]'3O jFӈܼysjՠ;v!x"¼u6iF/%)HSw%gܭ[>ċDvܳg%yȩR"%"]z5q ٽ{7_v$IRp$CzJ 6T@g&I8_;.{ w PW,4|ݻn,Y2WI'eZv-EgA~vn+^/M6SΙ3gE rq4N6m (#$YZjUB̙3*TXk׮L3gܹ03rϞ=dɒ;v\dsٕ֟,_<[lXQ[q;jV72+| ǜ!4 rwF2&O\6=tPp.‡/^( e2YҴiS~=p^or:wp#8ǘYp!C-^TDԉW>~8[oUF o*U*@M&Mthٔ)S =zuݾ3lQVXqȑ@AF5Qo'r7[1Z<=rիWheFʀx[Z`Uׯ/U^뱤h$TJ8;m֝۠F*6x[e01qwaeV0gz+>F5wv0W^y1Zli`$_p>#XmӦ N5Ν;G:t 0y葭ilZژo3Ff⼧M}i{ߏ;2;]j׮Mm` ,x$}mܸ1)Ptի/]+gã%1߂W@ժ Q˲M&6TH9=dSE`i0k֬[zDN)RJCo`&MbQį|jՒ $UQ>}4I/S i!3-H!7N-ذ]2qy(Q"MݼyS0)S^u=9y9<Ky[n*ThРq5=^3Hp ٻw/7oK.[lɒ%-6mɓGT|ᇴŋzkrժU8[;wgq@`)/_ WXAyoɁ"A `͚5ܜǙ}(W*ܹsqV2][Rx*WpK &Eic'~%ؚSN.'* &M@F9qӧ7GeuL""\0k֬Ks,es'/ 4c l=<|qmݵkW!,ZOLp"8?cm6u2o<]w򶓻ET"Wb QP*yaXp۔)SĪTA̙3gI)M[IL2%.~饗c1ER`APt^n9rț7/e?#BSfM^jU>&K,xKIJի׼ystQFh .I$?Jvy s@Ӡ]YCx2uƽb0O#F(hdk@&tJ IDATxx[ǜd+&LHe1 g2^'"WZ+S+;n?'M,D& 4_-Z|$˜-)Ja׿Ew#H `c6 .!0*3T\lhdɒl ^ WliӦ6(?iť&LcdQY1g$ɠ,.E'8#OLcI:K ,J') ^A>;r[3D^$O<)]Tpcl}۷qYҥKZ#}|,i͎-ц֑\&M\]jb* -LQ5Wo" p_d݌̝Q1>B!/_!8"}&*՞Mlscb0k X/[U#r¬Z 0a`!r=z%00z lRCS *rUbY1]`s\'ì{)@UĬ~0L2RhrW21]kM޹s"CpDdY$\ϟH]*UZίS<&T? N;弡I7Q'5bd hn~pSOl(' M/rݺu0iutW"0к-QGr+Fm ۷o'˗/kڷǏϟ??k֬'fϨj D+eA5z-T[':6662{3nGU}ٵLʛ7U]Fq@+Ji]M4)X` E DL+}ϲ2U䮦M:=D¬aUq>:k_Wc~>Ci3 c].]ednƍ=zH9cM1Ư >UV>}gb&4gΜ/&yLdF HS߿eq:5'cƌիW3ffj oA/L,KGa.KtBYlkgB*arM4i:Vt-zAlc6Nݭ];'^R@m߾ 70c1{I=@8qb%ޕܹs4rl۽{w80̙3n+Ǖ+W-ZM:BXKcԵkNСC:2ER=}IubI(QYB2mv]{*H@0%6Ɨ<9c J{Ϛ7o#G oJ_ Ew"}Ç5E"@\^?Znݙ3gJN0~=V&|ԩCZj駟b5oӧXgA?sBBJlCQ/^|y-3@ ^߿3P+/ha֜d16gϞ}a0kj믿7nСC{IuE{gϞ=uGU* Mڌsf… b 46lXSjQ͛'qc#GⰛ&RZo]B.̟@L 3ָ)RiӦ'O$Dt1;ld޽`'NСÄ п;wH0Jo߾QF-Z4mڴ *z@@U&o 2$cĨP_@ ^'\tEJ߿J0Ql;4jhÆ 2$쿍]GO8;wz͙3GWq&Mjݺ[ߚthWe2)?4C}i>Çe.Yԕ[Z.Bś5kbŊcǎj0y+ȑC&P3g:+ĴYVڽ{`H_uӦM/&F|uR@} lYD@5g5Y`ƍK{Ar}3f@VuewMllg XΝ;5+ زe P C7oDenjӹsm6i${Be"mE˫! nԨQ;bpz@U@+ߴiDzeR?!믇.R/6 \",C)+ \DWyr`s<%rxN-[x=z6l駟N4J*)Rslo! vRE6%KsN5v9r䈮 ԬYSi#aŒt$%MmdAg&L5kiӦʁ![JXWY@7u=zt+Cݻr7x#M4%2l Ui܊I} IX%GձP#dxF 2xҧJ*iҤf'S"a6_|+W>u9~ n-믿lշh˗a={jeV,m`v:W\jU^[pa$IFk"/^ܱcc((5l0/\pѢEK(Q@ӹڡP?5/@SL~Ǐ; lVB&Oܷo6mlذÇ\&!3gpJ"C5j>PSܽ{8

imento esasl elyafl levhalar: Dz ve profilli tabakalar, arduvazlar

Ek-2/C snrlamalarna uygun

veya PCS (Brt Kalori Deeri) ≤ 4MJ/m2 olmas

Profilli metal tabakalar: Alminyum, alminyum alam, bakr, bakr alam, inko, inko alam, kaplanmam elik, paslanmaz elik, galvanize elik, halka sac kaplanm elik, vitrifiye emaye elik

Kalnlk ≥0.4 mm, herhangi bir d kaplamasnn inorganik olmas veya PCS (Brt Kalori Deeri) ≤ 4MJ/m2 veya ktlesinin ≤ 200 g/m olmas

Yass metal tabakalar: Alminyum, alminyum alam, bakr, bakr alam, inko, inko alam, kaplanmam elik, paslanmaz elik, galvanize elik, halka sac kaplanm elik, vitrifiye emaye elik

Kalnlk ≥ 0,4 mm, herhangi d kaplamasnn inorganik olmas veya PCS (Brt Kalori Deeri) ≤ 4.0 MJ/m veya ktlesinin ≤ 200 g/m olmas gerekir.)

 

Normal kullanmda yan stunda listelenen inorganik rtlerle tamamen kaplanmas amalanan malzemeler

En az 50 mm kalnlnda veya ≥80 kg/m2 ktlede gevek serimli akl (agrega bykl en az 4 mm en fazla 32 mm),

En az 30 mm kalnlnda kum/imento ap, en az 40 mm kalnlnda dkme suni ta veya mineral altyzeyler

 

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1e gre malzemelerin yanclk snflarn gstermektedir. TS 1263de verilmi olan yanclk snflarna sahip yap malzemelerinin, TS EN 13501-1de verilen yanclk snflarna denklii iin, sz konusu yap malzemelerinin TSE EN 13501-1de belirtilmi olan ilgili snfa ait test standardlar artlarn salamas gerekir.

(2) Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC) kapsamnda, Avrupa Birlii Komisyonunun ilgili kararlar ile ortaya konulmu, uyumlatrlm standardlara tabi yap malzemelerinin uyacaklar Avrupa Snflardr.

 

 

 

              MADDE 65 Ayn Ynetmeliin eki Ek-3/C  Bina Kullanm Snflarna Gre Yangna Dayanm (Diren) Sreleri tablosu aadaki ekilde deitirilmitir. 

  Ek-3/C Bina Kullanm Snflarna Gre Yangna Dayanm (Diren) Sreleri 

 

Bina Kullanm Snflar

Yap Elemanlarnn Yangna Dayanm Sreleri (dak)

Bodrum Katlar(1)

(stndek